Ranolazyna, Ranolazinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ranolazynie

Rok wprowadzenia na rynek
2006
Substancje aktywne
ranolazyna
Działanie ranolazyny
przeciwdławicowe (łagodzi objawy dusznicy bolesnej (dławicy piersiowej)), przeciwarytmiczne
Postacie ranolazyny
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny ranolazyny

Ranolazyna należy do pochodnych piperazyny. Została dopuszczona do obrotu w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych, a podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację była firma Cv Therapeutics. Dwa lata później lek został dopuszczony do obrotu w Europie na wniosek firmy Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Wzór sumaryczny ranolazyny

C24H33N3O4
 

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające ranolazynę

Wskazania do stosowania ranolazyny

Ranolazyna jest lekiem przeciwdławicowym wykorzystywanym w terapii pomocniczej, w przypadku gdy inne substancje stosowane w leczeniu dławicy piersiowej nie są tolerowane przez pacjenta lub są nieskuteczne.

Substancja czynna jest wykorzystywana poza wskazaniami rejestracyjnymi w kuracji zaburzeń rytmu serca. 

Dawkowanie ranolazyny

Schemat dawkowania substancji czynnej jest zależny od masy ciała i wieku pacjenta, a także od występowania zaburzeń współistniejących oraz stopnia nasilenia jednostki chorobowej. Ranolazynę można przyjmować z pożywieniem, popijając lek odpowiednią ilością płynu.

Zalecana dawka dobowa substancji czynnej mieści się w zakresie od 750 mg do 1500 mg ranolazyny. Podczas trwania kuracji, należy stopniowo zwiększać podawaną ilość leku. Wystąpienie działań niepożądanych w trakcie zwiększania dawki świadczy o konieczności powrotu do poprzedniej, tolerowanej ilości leku lub przerwania terapii.

Podczas ustalania skutecznej dawki ranolazyny należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, osób ze współistniejącą zastoinową niewydolnością serca, niewydolnością wątroby lub nerek o niewielkim lub średnim nasileniu oraz u pacjentów ważących mniej niż 50 kg. W wyżej wymienionych przypadkach istnieje zwiększone ryzyko pojawienia się działań niepożądanych podczas leczenia ranolazyną.

Przeciwskazania do stosowania ranolazyny

Przeciwwskazaniem do przyjmowania ranolazyny jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w wykorzystaniu leku w terapii choroby dławicowej jest:

 • ciężka lub umiarkowana niewydolność wątroby;
 • poważna niewydolność nerek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ranolazyny

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów ze współistniejącym wydłużeniem odstępu QT lub potwierdzonym wydłużeniem odstępu QT w rodzinie, ze względu na możliwość zaburzeń rytmu serca podczas terapii ranolazyną.

Podczas terapii ranolazyną zalecane jest cykliczne badanie czynności nerek.

Silne induktory podjednostki CYP3A4 cytochromu p450 mogą zmniejszać lub znosić działanie farmakologiczne ranolaznyny. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku w połączeniu z:

 • ryfampicyną;
 • fenytoiną;
 • karbamazepiną.

Stosowanie substancji leczniczej razem z ziołowymi wyciągami z dziurawca (Hypericum perforatum) nie jest zalecane ze względu na ryzyko osłabienia efektu terapeutycznego.

Podczas przyjmowania ranolazyny należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, osób z zastoinową niewydolnością serca lub z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek o średnim nasileniu. Zwiększenie ryzyka działań niepożądanych zaobserwowano podczas stosowania leku u pacjentów z masą ciała poniżej 50 kg oraz osób z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby zastoinowej mięśnia sercowego. 

Zalecane jest zachowanie ostrożności w grupie pacjentów należących do wolnych metabolizerów leków. Spowolnienie eliminacji leku może spowodować wzrost ryzyka pojawienia się działań niepożądanych podczas leczenia. 

Przyjmowanie silnych inhibitorów podjednostki CYP3A4 cytochromu p450 podczas leczenia ranolazyną nie jest zalecane. Zmniejszenie metabolizmu substancji leczniczej może spowodować wzrost jej stężenia w osoczu i pojawienie się działań niepożądanych związanych jej działaniem.
Do substancji, które mogą nasilać działanie ranolazyny zaliczamy:

 • ketokonazol, worykonazol, posakonazol, itrakonazol, flukonazol;
 • klarytromycynę, telitromycynę, erytromycynę;
 • rytonawir i inne inhibitory protezy HIV;
 • diltiazem;
 • cyklosporyna;
 • werapamil.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania ranolazyny i paroksetyny, która należy do silnych inhibitorów CYP2D6.

Przeciwwskazania ranolazyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie ranolazyny razem z silnymi inhibitorami podjednostki CYP3A4 cytochromu p450 jest przeciwwskazane (itrakonazol, ketokonazol, worykonazol, rytonawir, klarytromycyna, teliteromycyna).

Ranolazyny nie należy stosować w połączeniu z niektórymi lekami przeciwarytmicznymi (sotalol, chinidyna).

Interakcje ranolazyny z innymi substancjami czynnymi

Inhibitory CYP3A4 mogą nasilić działanie ranolazyny, powodując zwiększenie ryzyka pojawienia się działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Inhibitory glikoproteiny P mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych podczas terapii ranolazyną.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Ryzyko osłabienia efektu terapeutycznego z powodu zwiększenia aktywności CYP3A4.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Ranolazyna może nasilać działanie leków metabolizowanych przez podjednostkę CYP3A4 cytochromu p450.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Ryzyko wydłużenia odstępu QT i pojawienia się zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Pazyreotyd (Pasireotide) somatostatyny i analogi
Możliwość nasilenia działania substancji czynnych i wystąpienia działań niepożądanych związanych z ich stosowaniem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Wareniklina (Varenicline) substancje stosowane w leczeniu nikotynizmu
Ryzyko pojawienia się zaburzeń rytmu mięśnia sercowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ryzyko wzrostu stężęnia digoksyny podczas stosowania ranolazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Możliwość zwiększenia wpływu metforminy na organizm.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:

Wpływ ranolazyny na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn ze względu na występujące podczas jej stosowania działania niepożądane (zaburzenia widzenia, upośledzenie koordynacji, omamy). Pacjent powinien ocenić swoją reakcję na lek, przed podjęciem stanowiących zagrożenie aktywności.

Inne rodzaje interakcji

Sok grejpfrutowy może osłabiać aktywność podjednostki CYP3A4 cytochromu p450, powodując tym samym wzrost stężenia ranolazyny w osoczu. W wyniku tego może dojść do nasilenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku.

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania ranolazyny razem z preparatami zawierającymi wyciągi z dziurawca (Hypericum perforatum). W wyniku łączenia leku z substancją pochodzenia roślinnego odnotowano zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wynikających z przyjmowania ranolazyny.

Wpływ ranolazyny na ciążę

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku podczas trwania ciąży. Ze względu na nieznane ryzyko powikłań podczas trwania ciąży i brak danych odnośnie wpływu leku na rozwój płodu stosowanie leku podczas ciąży nie jest zalecane.

Wpływ ranolazyny na laktację

Ranolazyny nie należy stosować w okresie laktacji, ze względu na brak badań dotyczących przenikania substancji czynnej do pokarmu matki karmiącej i nieznane ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka.

Skutki uboczne

zaparcia
ból głowy
zawroty głowy
nudności
wymioty
bezsenność
bóle brzucha
świąd
kaszel
krwiomocz
lęk
odwodnienie
omamy
wzdęcia
parestezje
zwiększenie masy ciała
nadmierne pocenie się
podwyższone stężenie mocznika i kreatyniny we krwi
osłabienie siły mięśniowej
uczucie duszności
bolesne oddawanie moczu
Zaburzenia mikcji
stan splątania
utrata apetytu
Ból kończyn
obrzęk stawów
zwiększenie płytek krwi
utrata przytomności
ostra niewydolność nerek
niemożność oddania moczu
pokrzywka
zapalenie trzustki
hiponatremia
zaburzenia chodu
alergiczne zapalenie skóry
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
dezorientacja
amnezja
zaburzenia erekcji
obrzęk naczynioruchowy
Ucisk w gardle
zapalenie dwunastnicy
niedoczulica jamy ustnej

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania ranolazyny

Przyjęcie zbyt dużej dawki substancji czynnej może początkowo wywołać nudności, ból i zawroty głowy. W niektórych przypadkach odnotowano również ryzyko pojawienia się zaburzeń widzenia, letargu oraz utraty przytomności.

Mechanizm działania ranolazyny

Mechanizm działania ranolazyny nie został w pełni wyjaśniony. Substancja lecznicza wykazuje działanie przeciwdławicowe, związane prawdopodobnie ze zmniejszeniem napływu jonów sodowych do wnętrza komórek mięśnia sercowego (zablokowanie kanałów sodowych). Spadek stężenia jodów sodu, zmniejsza napływ jonów wapniowych. 

Poprawa równowagi elektrolitowej wewnątrz kardiomiocytów (komórek mięśnia sercowego) prowadzi do relaksacji mięśnia sercowego, a następnie usprawnia pracę lewej komory serca. 

Ranolazyna jest wykazuje również właściwości antagonistyczne wobec receptorów α1 i β1, co może wpływać na jej właściwości przeciwdławicowe, 

Wchłanianie ranolazyny

Ranolazyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie substancji czynnej występuje zwykle po 2-6 godzinach od podania. 
Stan stacjonarny występuje zazwyczaj po 3 dniach stosowania 

Dystrybucja ranolazyny

Ranolazyna występuje w osoczu w postaci połączonej z białkami na poziomie 62%. Substancja czynna łączy się głównie z kwaśną alfa–1 glikoproteiną oraz w mniejszym stopniu z albuminami osocza. 

Metabolizm ranolazyny

Ranolazyna jest metabolizowana przez wątrobę z wykorzystaniem podjednostek CYP3A4 oraz CYP2D6 cytochromu p450. Substancja czynna jest przekształcana do metabolitów poprzez kilka reakcji, do których zaliczamy reakcję O–demetylacji i N–dealkilacji. Część metabolitów wykazuje zdolność zmniejszenia aktywności podjednostki CYP3A4. 

Wydalanie ranolazyny

Ranolazyna jest wydalana w większym stopniu z moczem oraz w mniejszym z kałem. Około 5% dawki jest eliminowane  w postaci niezmienionej. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij