Prulifloksacyna, Prulifloxacinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o prulifloksacynie

Rok wprowadzenia na rynek
2002
Substancje aktywne
prulifloksacyna
Działanie prulifloksacyny
przeciwbakteryjne
Postacie prulifloksacyny
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ moczowy, układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Otolaryngologia, Pulmonologia, Urologia
Rys historyczny prulifloksacyny

Prulifloksacyna została zarejestrowana do użytku w roku 2002 przez Japońską Agencję Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych (PMDA Japan) jako lek przeciwbakteryjny o szerokim spektrum działania.

Wzór sumaryczny prulifloksacyny

C21H20FN3O6S

Spis treści

Wskazania do stosowania prulifloksacyny

Prulifloksacyna przeznaczona jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych: ostrego niepowikłanego zakażenia dolnego układu moczowego (zapalenia pęcherza moczowego) oraz powikłanego zakażenia dolnego układu moczowego. Stosowana jest także przy zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok obocznych nosa.

Dawkowanie prulifloksacyny

Tabletki z prulifloksacyjną należy połykać w całości, popijając szklanką wody, należy je przyjmować między posiłkami i koniecznie na pusty żołądek. 

Lek jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe, a dopasowując dawkę leku należy wziąć pod uwagę wiek pacjenta, schorzenia współistniejące, występowanie skłonności do alergii.

W trakcie terapii prulifloksacyjną należy dbać o odpowiednie nawodnienie.

W zapaleniu pęcherza moczowego, w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli, a także w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok obocznych nosa prulifloksacyjnę stosujemy w dawce 600 mg raz na dobę. Czas terapii jest zależny od wskazań.

Przeciwskazania do stosowania prulifloksacyny

Przeciwwskazaniem do stosowania prulifloksacyny jest nadwrażliwość na substancję czynną oraz inne leki przeciwbakteryjne z grupy chinolonów. 

Prulifloksacyny nie mogą stosować także dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 roku życia, aż do zakończenia procesu rozwoju kośćca.

Leku nie mogą stosować także osoby ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą ścięgien, która jest związana ze stosowaniem preparatów z grupy chinolonów.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania prulifloksacyny

Leki z grupy chinolonów, należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ich podawanie może sprzyjać powstawaniu drgawek lub obniżać próg drgawkowy.

Niektóre leki z grupy fluorochinolonów mają wpływ na wydłużenie odstępu QT, prulifloksacyna wykazuje jednak niskie ryzyko.

Jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie objawy zapalenia ścięgna lub wystąpienie bólu wskazującego na zapalenie stawów lub mięśni, zalecane jest przerwanie stosowania leku oraz unikanie obciążania chorej kończyny. 

W przypadku stosowania chinolonów obserwowano stan zapalny obejmujący ścięgno Achillesa, który ostatecznie może doprowadzić do jego zerwania. Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci stosujący kortykosteroidy wykazują zwiększone ryzyko  uszkodzenia ścięgien.

W przypadku stosowania leków przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów, istnieje możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Jeżeli u pacjenta wystąpi biegunka związana ze stosowaniem prulifloksacyny należy zgłosić się do lekarza. 

Podczas leczenia prulifloksacyną należy unikać przebywania na słońcu, ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji fototoksyczności.

Prulifloksacyna musi być ostrożnie stosowana u pacjentów z niedoborem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ze względu na zwiększoną skłonność do reakcji hemolitycznych, która występuje podczas stosowania leków przeciwbakteryjnych z grupy chinolonów.

W trakcie leczenia fluorochinolonami obserwowano zjawisko rabdomiolizy, której objawy to: ból mięśni, osłabienie, zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej i stężenia mioglobiny w osoczu oraz gwałtowne pogorszenie czynności nerek. Jeżeli u pacjenta wystąpi, któryś z tych objawów należy zacząć go obserwować.

Nie jest zalecane stosowanie prulifloksacyny u pacjentów z miastenią w wywiadzie, ze względu na działanie hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i możliwość osłabienia mięśni.

Fluorochinolony można stosować jedynie po dokładnej ocenie korzyści i ryzyka wynikających z leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem tętniaka i rozwarstwienia aorty zwłaszcza w populacji osób w podeszłym wieku. Jeżeli u pacjenta wystąpi nagły ból brzucha, pleców lub w klatce piersiowej należy jak najszybciej skontaktować go z lekarzem oddziału ratunkowego.

Aby nie dopuścić do krystalurii i nadmiernego zagęszczenia moczu w trakcie leczenia fluorochinolonamii, należy podawać pacjentowi odpowiednią ilość płynów.

Wśród pacjentów przyjmujących leki z grup chinolonów i fluorochinolonów zgłaszano przypadki polineuropatii czuciowej i czuciowo-ruchowej. Powodowały one parestezje, niedoczulicę, zaburzenia czucia lub osłabienie. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy neuropatii takie jak: ból, pieczenie, mrowienie, zdrętwienie lub osłabienie powinien jak najszybciej zgłosić się do specjalisty.

Nie oceniano profilu tolerancji ani skuteczności leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, jedyną skuteczną metodą dostosowania dawki leku u takich osób jest monitorowanie stężenia leku w osoczu.

Jeżeli w trakcie terapii prulifloksacyną nastąpią zaburzenia widzenia należy skonsultować się z okulistą.

Prulifloksacyjnę należy przyjmować 2 godziny przed podaniem lub 4 godziny po podaniu leków zobojętniających zawierającymi glin i magnez, cymetydynę lub preparatów zawierających żelazo i wapń ze względu na osłabienie wchłaniania pruflifloksacyny.

Jednoczesne stosowanie probenecydu zmniejsza wydalanie prulifloksacyny z moczem. 

Łączne podanie niektórych chinolonów i fenbufenu może zwiększać ryzyko powstania drgawek, dlatego należy rozważyć stosowność równoczesnego stosowania obu leków.

Leki z grupy chinolonów, mogą powodować hipoglikemię u pacjentów z cukrzycą, którzy stosują leki hipoglikemizujące.

W przypadku zastosowania chinolonów oraz teofiliny konieczne jest monitorowanie stężenia teofiliny w osoczu u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi lub innymi czynnikami ryzyka.

W czasie jednoczesnego stosowania z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna i jej pochodne zalecane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego oraz innych parametrów układu krzepnięcia.

Stosowanie nikardypiny w trakcie terapii może nasilać fototoksyczność prulifloksacyny.

Przeciwwskazania prulifloksacyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Prulifloksacyjnę należy przyjmować 2 godziny przed podaniem lub 4 godziny po podaniu leków zobojętniających zawierającymi glin i magnez, cymetydynę lub preparatów zawierających żelazo i wapń ze względu na osłabienie wchłaniania pruflifloksacyny.

Jednoczesne stosowanie probenecydu zmniejsza wydalanie prulifloksacyny z moczem. 

Łączne podanie niektórych chinolonów i fenbufenu może zwiększać ryzyko powstania drgawek, dlatego należy rozważyć stosowność równoczesnego stosowania obu leków.

Leki z grupy chinolonów, mogą powodować hipoglikemię u pacjentów z cukrzycą, którzy stosują leki hipoglikemizujące.

W przypadku zastosowania chinolonów oraz teofiliny konieczne jest monitorowanie stężenia teofiliny w osoczu u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi lub innymi czynnikami ryzyka.

W czasie jednoczesnego stosowania z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna i jej pochodne zalecane jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego oraz innych parametrów układu krzepnięcia.

Stosowanie nikardypiny w trakcie terapii może nasilać fototoksyczność prulifloksacyny.

Interakcje prulifloksacyny z innymi substancjami czynnymi

podawanie prulifloksacyny może spowodować wystąpienie hiperglikemii jak i hipoglikemii. Poniższe leki zwiększają ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Może ona doprowadzić do śpiączki, a w ostateczności do zgonu, zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek, w podeszłym wieku lub z ciężkimi infekcjami.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Liksysenatyd (Lixisenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zapalnych oraz naderwania ścięgien, zwłaszcza ścięgna Achillesa
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
możliwe zmniejszenie wchłaniania i osłabienie działania prulifloksacyny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Fosforan glinu (Aluminium phosphate) substancje zobojętniające
Glukonian żelaza (Ferrous gluconate) związki żelaza
Sewelamer (Sevelamer) VARIA / INNE
Siarczan żelaza (Ferrous sulfate) środki stosowane w niedokrwistościach
Sukralfat (Sucralfate) selektywne leki osłaniające stosowane w chorobie wrzodowej
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Wodoroasparaginian magnezu (Magnesium aspartate) związki magnezu
możliwy wzrost stężenia teofiliny we krwi i nasilenie jej działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
nasilenie działania przeciwzakrzepowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
możliwość znacznego wzrostu stężenia tyzanidyny we krwi; może to spowodować ryzyko wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego, bradykardii, osłabienia, splątania, zaburzenia mowy i zawrotów głowy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
wzrost ryzyka objawów niepożądanych ze strony OUN, możliwość wystąpienia drgawek
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
zwiększone ryzyko rabdomiolizy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA

Interakcje prulifloksacyny z pożywieniem

Równoczesne przyjmowanie prulifloksacyny z mlekiem powoduje zmniejszenie skuteczności terapii oraz wydalania leku z moczem. Lek należy przyjmować na czczo i nie wolno przyjmować go równocześnie z mlekiem lub produktami mlecznymi.

Jednoczesne przyjmowanie pożywienia opóźnia i zmniejsza wartości stężeń maksymalnych prulifloksacyjny.

Wpływ prulifloksacyny na prowadzenie pojazdów

W trakcie terapii chinolonami pacjentom często towarzyszą zawroty głowy oraz uczucie oszołomienia. Dlatego osoby, które chcą prowadzić pojazd mechaniczny lub wykonywać inne czynności z użyciem maszyn wymagające skupienia uwagi oraz dobrej koordynacji muszą poznać swoje reakcje na te leki.

Inne rodzaje interakcji

Tak jak przy stosowaniu innych chinolonów, w trakcie terapii prulifloksacyną narażenie na działanie słońca lub promieniowania UV może wywołać reakcje fototoksyczności. Podczas leczenia, konieczne jest unikanie nasłoneczniania oraz naświetlania promieniami UV.

Wpływ prulifloksacyny na ciążę

Brak jest danych dotyczących narażenia kobiet w ciąży na prulifloksacynę. Substancja przenika przez łożysko i jest przeciwwskazana do stosowania u kobiet ciężarnych.

Wpływ prulifloksacyny na laktację

Badania na zwierzętach wykazały, że prulifloksacyna przenika w dużej ilości do mleka karmiącej samicy. Dlatego podawanie tego leku kobietom w czasie laktacji jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Wpływ prulifloksacyny na płodność

Brak jest badań u ludzi dotyczących wpływu prulifloksacyny na płodność. W badaniach na zwierzętach wykazano, że jednocześnie z wystąpieniem objawów toksyczności u samic, zaobserwowano wpływ prulifloksacyny na płodność i embriogenezę.

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
wysypka
ból brzucha
zaburzenia smaku
niestrawność
nudności
pobudzenie psychoruchowe
jadłowstręt
wykwity skórne
zapalenie żołądka
zawroty głowy
świąd
wymioty
bóle w nadbrzuszu
dezorientacja
leukocytoza
pokrzywka
przekrwienie spojówki
rumień
senność
wzdęcia
zaburzenia snu
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
uderzenia gorąca
gorączka
odbijanie
kandydoza (jama ustna)
zapalenie języka
nietypowy stolec
bóle stawów
Zwiększenie stężenia bilirubiny
Zwiększenie aktywności gamma-GT
utrata apetytu
trwały wyprysk polekowy
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej
drżenia mięśniowe
owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej
limfocytoza
monocytoza

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania prulifloksacyny

Brak jest danych klinicznych dotyczących przedawkowania prulifloksacyny u ludzi. Została wykazana dobra tolerancja leku w dawce do 1200 mg na dobę podawanego zdrowym ochotnikom przez 12 dni.

Mechanizm działania prulifloksacyny

Prulifloksacyna podawana in vitro działa bakteriobójczo na wiele szczepów bakterii zarówno Gram-dodatnich (+) jak i Gram-ujemnych (-). Jej działanie bakteriobójcze oparte jest o wybiórcze hamowanie aktywności gyrazy DNA. Jest to główny enzym bakteryjny, który ma wpływ na proces duplikacji, transkrypcji i naprawy DNA.

Wchłanianie prulifloksacyny

Prulifloksacyna jest prolekiem szybko wchłanianym z przewodu pokarmowego i  przekształcanym w ulifloksacynę.

Stan równowagi osiągany jest po 2 dniach podawania doustnego jednej dawki leku w ciągu doby.

Dystrybucja prulifloksacyny

Wiązanie z białkami osocza wynosi u ludzi około 50% i zależne jest od stężenia leku.

Ulifloksacyna w niewielkim stopniu ma zdolność przenikania przez barierę krew-mózg.

Metabolizm prulifloksacyny

Prulifloksacyna podlega metabolizmowi wątrobowemu.

Wydalanie prulifloksacyny

Prulifloksacyna wydalana jest głównie z kałem, a w około 16,7% z moczem.

Okres półtrwania czynnego metabolitu prulifloksacyny, czyli ulifloksacyny wynosi około 10 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij