Pomalidomid, Pomalidomidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o pomalidomidzie

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
pomalidomid
Działanie pomalidomidu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność), przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne), przeciwzapalne, zmniejsza nieprawidłowy wzrost naczyń krwionośnych
Postacie pomalidomidu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Wzór sumaryczny pomalidomidu

C13H11N3O4

Spis treści

Wskazania do stosowania pomalidomidu

Pomalidomid jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego w terapii skojarzonej z bortezomibem i deksametazonem u pacjentów, u których wcześniej stosowano leczenie lenalidomidem.
Pomalidomid jest stosowany w połączeniu z deksametazonem w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego, jeżeli wcześniejsza terapia z wykorzystaniem lenalidomidu i bortezomibu okazała się nieskuteczna i doszło do progresji choroby.

Dawkowanie pomalidomidu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od liczby neutrofilii i płytek krwi, obserwacji klinicznych, nasilenia działań niepożądanych, jednocześnie stosowanych leków (silne inhibitory CYP1A2) itp.
Pomalidomid podaje się doustnie o stałej porze dnia, niezależnie od posiłków.
Początkowa dawka pomalidomidu zwykle stosowana u osób dorosłych to 4 mg na dobę.
Brak danych na temat stosowania pomalidomidu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
W przypadku utrzymywania się działań niepożądanych pomimo zmniejszenia dawki dobowej do 1 mg należy przerwać leczenie pomalidomidem.
Pominiętą dawkę leku należy przyjąć kolejnego dnia zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy podwajać dobowej dawki leku w celu uzupełnienia zapomnianej dawki.

Przeciwskazania do stosowania pomalidomidu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na pomalidomid, ciąża, kobiety w wieku rozrodczym niestosujące skutecznej metody antykoncepcji oraz mężczyźni niezdolni do przestrzegania metod zapobiegania ciąży.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania pomalidomidu

Kobiety, które są w ciąży lub podejrzewają, że mogą być w ciąży nie powinny mieć kontaktu z kapsułkami, ani z blistrem.
Osoba stosująca pomalidomid nie powinna być krwiodawcą podczas terapii, a także do 7 dni od zakończenia przyjmowania leku. Takie same obostrzenia dotyczą mężczyzn, którzy chcieliby być dawcami nasienia (spermy).
Najczęstszym powikłaniem wynikającym ze stosowania pomalidomidu jest neutropenia, a w drugiej kolejności niedokrwistość i trombocytopenia. Pacjentom należy zwrócić uwagę, aby zgłaszali pojawienie się gorączki i krwawień m.in. z nosa. Badanie krwi z rozmazem należy wykonywać raz w tygodniu w pierwszych 8 tygodniach leczenia, a w dalszym etapie terapii powtarzać je raz w miesiącu.
U pacjentów leczonych pomalidomidem w skojarzeniu z deksametazonem i (lub) bortezomibem istnieje ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (osoby z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, będące palaczami itp.). Zalecane jest wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej w tej grupie pacjentów, jeżeli po dokładnej ocenie ryzyka stwierdza się taką konieczność. Wśród objawów choroby zakrzepowo-zatorowej, które należy zgłosić lekarzowi wyróżnia się ból w klatce piersiowej, obrzęki ramienia lub nogi, duszność.
Pacjenci z zaburzeniami czynności tarczycy powinni być uważnie obserwowani. Odnotowano przypadki niedoczynności tarczycy.
Stosowanie pomalidomidu wiąże się z ryzykiem zdarzeń sercowych, w tym migotania przedsionków, zastoinowej niewydolności serca i obrzęku płuc. Szczególną ostrożność należy zachować u osób z chorobą serca lub czynnikami ryzyka w wywiadzie.
U osoby stosującej pomalidomid może dojść do zespołu rozpadu guza, zwłaszcza jeśli jest to guz o dużej masie.
Pacjentów należy monitorować pod kątem zaburzeń czynności wątroby, reakcji alergicznych i ciężkich reakcji skórnych. Wystąpienie wysypki skórnej 2 lub 3 stopnia wskazuje na konieczność przerwania leczenia. W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego i reakcji anafilaktycznej należy trwale zaprzestać stosowania leku. Oprócz tego, należy uwzględnić ryzyko ciężkich zakażeń, w tym uaktywnienie zakażeń wirusowych np. zapalenia wątroby typu B.
Podczas leczenia mogą wystąpić nasilone zawroty głowy i stan splątania, dlatego należy skonsultować z lekarzem stosowanie innych leków mogących powodować takie same skutki uboczne.
Niepokojące objawy ze strony płuc należy skonsultować z lekarzem w celu wykluczenia śródmiąższowej choroby płuc.
Odnotowano przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii, w tym przypadki śmiertelne, zwłaszcza jeżeli osoba stosuje jednocześnie deksametazon lub wcześniej była poddana innej chemioterapii immunosupresyjnej. Należy obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia objawów neurologicznych, behawioralnych lub kognitywnych.
Zgłaszano przypadki rozwoju drugich pierwotnych nowotworów np. raka skóry niebędącego czerniakiem.

Interakcje pomalidomidu z innymi substancjami czynnymi

Wzrost ekspozycji na pomalidomid.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Wzrost ryzyka zakażeń i stanów zapalnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Denozumab (Denosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Etanercept (Etanercept) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Fingolimod (Fingolimod) inne leki immunosupresyjne
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Kladrybina (Cladribine) antymetabolity, analogi puryn
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Talimogen laherparepwek (Talimogene laherparepvec) inne leki przeciwnowotworowe
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Ustekinumab (Ustekinumab) inhibitory interleukiny
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Wzrost ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Norelgestromin (Norelgestromin) progestageny
Ospemifen (Ospemifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Raloksyfen (Raloxifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gancyklowir (Ganciclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Walgancyklowir (Valganciclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Nasilenie działań niepożądanych pomalidomidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Elwitegrawir (Elvitegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kwas obetycholowy (Obeticholic acid) substancje stosowane w chorobach dróg żółciowych
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Wzrost ryzyka uszkodzenia nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Elotuzumab (Elotuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Fludarabina (Fludarabine) cytostatyki alkilujące
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Ipilimumab (Ipilimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Karfilzomib (Carfilzomib) inne leki przeciwnowotworowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Nelarabina (Nelarabine) antymetabolity, analogi puryn
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Telbiwudyna (Telbivudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Osłabienie działania pomalidomidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny

Wpływ pomalidomidu na prowadzenie pojazdów

Pomalidomid może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów tj. zawroty głowy, senność, zmęczenie, obniżona świadomość. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów do czasu ustąpienia wymienionych objawów.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może osłabiać działanie pomalidomidu.

Wpływ pomalidomidu na ciążę

W badaniach prowadzonych wśród zwierząt potwierdzono teratogenne działanie pomalidomidu. Pomalidomid jest zbliżony pod względem budowy do talidomidu o udowodnionym działaniu powodującym wady wrodzone u płodu, dlatego stosowanie leku u kobiet ciężarnych jest bezwzględnie przeciwwskazane. Kobiety w wieku rozrodczym muszą być świadome ryzyka wynikającego z działania leku i muszą stosować skuteczną antykoncepcję, która powinna być wdrożona 4 tygodnie przed rozpoczęciem terapii pomalidomidem i kontynuowana przez cały okres leczenia oraz przez 4 tygodnie od przyjęcia ostatniej dawki leku. Ze względu na działanie teratogenne talidomidu, kobiety w wieku rozrodczym muszą regularnie (co 4 tygodnie) wykonywać testy ciążowe pod nadzorem personelu medycznego. Najbezpieczniej, aby wykonanie testu ciążowego, przepisanie recepty i wydanie leku nastąpiło w tym samym dniu (wydanie leku nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia recepty). Jeżeli dojdzie do ciąży w trakcie terapii, należy przerwać stosowanie leku. Mężczyźni leczeni pomalidomidem muszą stosować prezerwatywy współżyjąc z kobietą, która jest w wieku rozrodczym, ponieważ pomalidomid przechodzi do nasienia.

Wpływ pomalidomidu na laktację

Z obserwacji prowadzonych wśród zwierząt wynika, że pomalidomid przenika do mleka. Nie można wykluczyć takiego ryzyka u ludzi, dlatego należy przerwać stosowanie pomalidomidu lub karmienie piersią po ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Wpływ pomalidomidu na płodność

Pomalidomid ma negatywny wpływ na płodność.

Skutki uboczne

bezsenność
biegunka
wymioty
drżenie
duszność
hiperglikemia
zmęczenie
neutropenia
kaszel
leukopenia
gorączka
zapalenie płuc
zaparcia
zapalenie oskrzeli
nudności
osłabienie mięśni
zawroty głowy
trombocytopenia
niedokrwistość
zakażenia górnych dróg oddechowych
Ból pleców
hipokaliemia
obrzęk obwodowy
wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych
neuropatia obwodowa czuciowa
parestezje
wysypka
zaburzenia smaku
zaćma
zapalenie jamy ustnej
zatrzymanie moczu
zmniejszenie masy ciała
ból brzucha
hiperkalcemia
hipomagnezemia
depresja
zakrzepica żył głębokich
zatorowość płucna
hiperkaliemia
posocznica
hipokalcemia
limfopenia
obrzęk
migotanie przedsionków
zakażenie dróg oddechowych
zakażenie dróg moczowych
kurcze mięśni
Ból kości
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
ból nadbrzusza
hipofosfatemia
wstrząs septyczny
nadciśnienie tętnicze
omdlenie
suchość w jamie ustnej
grypa
rak podstawnokomórkowy
gorączka neutropeniczna
rozdęcie brzucha
ostre uszkodzenie nerek
zakażenie dolnych dróg oddechowych
zapalenie jelita grubego wywołane przez Clostridium difficile
zakażenie płuc
zapalenie oskrzelików
niedociśnienie tętnicze
neuropatia obwodowa czuciowo-ruchowa
przewlekłe uszkodzenie nerek
ból w klatce piersiowej pochodzenia pozasercowego
wywracanie się

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania pomalidomidu

Pomalidomid hamuje proliferację (namnażanie) linii komórkowych szpiczaka mnogiego i indukuje apoptozę (śmierć) komórek nowotworowych. Punktem uchwytu działania pomalidomidu jest białko cereblon (CRBN) - składowa kompleksu ligazy E3. Pomalidomid hamuje autoubikwitynację białka CRBN w kompleksie. Pomalidomid po połączeniu z CRBN nasila ubikwitynację dwóch czynników transkrypcyjnych – Ikaros (IKFZ1) i Aiolos (IKFZ3) (potranslacyjna modyfikacja białka polegająca na przyłączeniu ubikwityny do jego struktury), co prowadzi do ich degradacji. Pomalidomid wzmacnia odporność komórkową zależną od komórek T i komórek NK oraz hamuje aktywność prozapalnych cytokin, takich jak czynnik martwicy nowotworu α (TNFα) i interleukiny 6 (IL-6). Pomalidomid zapobiega także tworzeniu nowych naczyń włosowatych. Efektem jest antyproliferacyjne, antyangiogenne i immunomodulujące działanie pomalidomidu.

Wchłanianie pomalidomidu

Pomalidomid jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego (73%). Stężenie maksymalne pomalidomidu osiągane jest po 2-3 h po podaniu. Przyjęcie leku z posiłkiem bogatotłuszczowym lub wysokokalorycznym zmniejsza wartość stężenia maksymalnego o około 27% bez istotnego wpływu na absorpcję. Po wielokrotnym podawaniu pomalidomidu może on ulegać kumulacji w organizmie (27-31% ogólnej ekspozycji na lek).

Dystrybucja pomalidomidu

Pomalidomid wiąże się w 12-44% z białkami osocza.

Metabolizm pomalidomidu

Pomalidomid jest metabolizowany w wątrobie na drodze hydroksylacji przy udziale enzymów CYP1A2, CYP3A4 i w niewielkim stopniu przy udziale CYP2C19 i CYP2D6. W następnym etapie lek ulega glukuronidacji lub hydrolizie. Zidentyfikowane metabolity wykazują 26-krotnie słabszą aktywność farmakologiczną.

Wydalanie pomalidomidu

Wydalanie pomalidomidu odbywa się głównie z moczem (73% dawki), w drugiej kolejności z kałem (15%). Okres półtrwania pomalidomidu wynosi u zdrowych osób 9,5 h, natomiast u osób ze szpiczakiem mnogim 7,5 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij