Pegwisomant, Pegvisomantum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o pegwisomancie

Rok wprowadzenia na rynek
2003
Substancje aktywne
pegwisomant
Działanie pegwisomantu
hamuje wydzielanie hormonu wzrostu (GH)
Postacie pegwisomantu
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Endokrynologia
Rys historyczny pegwisomantu

Pegwisomant został zsyntezowany w 1987r. na uniwersytecie w Ohio przez profesora Johna Kopchicka. Dopuszczenie do obrotu wydano w 2003r, produkcją zajmuje się firma Pfizer pod nazwą handlową Somavert. 

Wzór sumaryczny pegwisomantu

C​​990H1532N262O300S7

Spis treści

Wskazania do stosowania pegwisomantu

Pegwisomant jest przeznaczony do leczenia akromegalii, u pacjentów, u których inne metody leczenia tej choroby okazały się niewystarczające. 

Dawkowanie pegwisomantu

Pegwisomant należy podać jednorazowo w dawce wysycającej wynoszącej 80mg, następnie maksymalna dawka dobowa wynosi 30mg. Dostosowanie dawki zależne jest od stężenia IGF-I we krwi. Terapię powinien prowadzić lekarz doświadczony w leczeniu akromegalii. 

Przeciwskazania do stosowania pegwisomantu

Przeciwwskazaniem do stosowania pegwisomantu jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania pegwisomantu

W przypadku zastosowania pewgisomantu u pacjenta z guzem przysadki mózgowej, wydzielającym hormon wzrostu, należy ściśle kontrolować możliwy wzrost guza. U pacjentów z cukrzycą może być konieczne zmniejszenie dawek leków przeciwcukrzycowych, ze względu na możliwe wystąpienie hipoglikemii. W przypadku wystąpienia niedoboru hormonu wzrostu należy dostosować dawkę pegwisomantu, odpowiednio do wyniku stężenia IGF-I we krwi. Przed rozpoczęciem terapii, a także w jej trakcie należy monitorować parametry wątrobowe i w przypadku wysokich wartości należy rozważyć zaprzestanie leczenia pegwisomantem. 

Interakcje pegwisomantu z innymi substancjami czynnymi

Możliwe wystąpienie hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Możliwe wystąpienie bradykardii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu acenokumarolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Ryzyko nasilenia działania blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aklidyna (Aclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Chloroprokaina (Chloroprocaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Osłabienie skuteczności amantadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Osłabienie skuteczności amitryptyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie metabolizmu arypiprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Osłabienie skuteczności atropiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Osłabienie skuteczności pegwisomantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Cyklezonid (Ciclesonide) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Osłabienie skuteczności certolizumabu pegol.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Osłabienie skuteczności chlorpromazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Osłabienie skuteczności chlorprotiksenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Nasilenie metabolizmu klindamycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Osłabienie metabolizmu klobazamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu klonazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Osłabienie skuteczności klozapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Osłabienie skuteczności desloratadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Osłabienie skuteczności dekstrometorfanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Osłabienie metabolizmu diklofenaku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Osłabienie skuteczności dimetyndenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Osłabienie skuteczności doksepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Zmniejszenie stężenia erlotynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie skuteczności escitalopramu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie skuteczności fluoksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie skuteczności bromku ipratropium.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Osłabienie skuteczności lamotryginy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Osłabienie metabolizmu lidokainy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Osłabienie skuteczności maprotyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Osłabienie skuteczności mebeweryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mebeweryna (Mebeverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Osłabienie skuteczności olanzapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Osłabienie metabolizmu omeprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Osłabienie skuteczności oksybutyniny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Osłabienie skuteczności paroksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie skuteczności fenobarbitalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Osłabienie metabolizmu fenytoiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Osłabienie skuteczności zyprazydonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Nasilenie metabolizmu warfaryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Osłabienie skuteczności promazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Osłabienie skuteczności skopolaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Osłabienie skuteczności solifenacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Nasilenie metabolizmu pegwisomantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Osłabienie skuteczności trimebutyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia

Inne rodzaje interakcji

Nie należy oznaczać stężenia hormonu wzrostu we krwi testami komercyjnymi, ponieważ te testy mogą dawać wyniki fałszywie dodatnie. 

Wpływ pegwisomantu na ciążę

Pegwisomantu nie należy stosować w okresie ciąży, ze względu na niewystarczające badania na tej grupie pacjentek. 

Wpływ pegwisomantu na laktację

Pegwisomantu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przenika on do mleka matki i nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka. 

Wpływ pegwisomantu na płodność

Pegwisomant może zwiększać płodność u kobiet, dlatego należy stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie terapii. 

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu parenteralnym pegwisomantu zaobserwowano wiele działań niepożądanych. Występujące bardzo często: bóle głowy i stawów oraz biegunka. Występujące często: hipercholesterolemia, hiperglikemia, hipoglikemia, wzrost wagi, niezwykłe sny, senność, drżenia, zawroty głowy, niedoczulica, bolesność oka, obrzęki obwodowe, nadciśnienie, duszności, wymioty, zaparcia, nudności, pełność w jamie brzusznej, niestrawność, wzdęcia, nieprawidłowe wyniki parametrów wątrobowych, nasilone pocenie się, kontuzje, świąd, wysypka, ból mięśni, stany zapalne stawów, krwiomocz, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne, zmęczenie, osłabienie, podwyższona temperatura. Występujące niezbyt często: zmiana samopoczucia, trudności w gojeniu, odczuwanie głodu, wielomocz, zaburzenia pracy nerek, białkomocz, obrzęk twarzy, przesuszenie skóry, zwiększona podatność do występowania siniaków, poty nocne, rumień, pokrzywka, hemoroidy, hipersekrecja gruczołów ślinowych, suchość w ustach, zaburzenia ze strony zębów, choroba Ménière’a, zaburzenia wzroku, narkolepsja, migrena, zaburzenia smaku, napady paniki, krótkotrwała utrata pamięci, apatia, splątanie, zaburzenia snu, zwiększenie libido, hipertrójglicerydemia, nadwrażliwość, małopłytkowość, leukopenia, leukocytoza oraz skaza krwotoczna. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, rozdrażnienie, skurcz krtani oraz obrzęk naczynioruchowy.

Objawy przedawkowania pegwisomantu

Przedawkowanie pegwisomantu obejmuje następujące objawy: zmęczenie oraz suchość w ustach. Po tygodniu od przedawkowania obserwowano bezsenność, nasilenie zmęczenia, obrzęki obwodowe, drżenia i wzrost masy ciała, a dwa tygodnie po przedawkowaniu wystąpiła leukocytoza oraz krwawienie w miejscach wkłuć. 

Mechanizm działania pegwisomantu

Pegwisomant stabilizuje stężenie IGF-1 we krwi, poprzez selektywne wiązanie się z receptorami hormonu wzrostu na powierzchni komórek.

Wchłanianie pegwisomantu

Pegwisomant podany podskórnie wchłania się powoli, maksymalne stężenie osiągane jest po 33-77 godzinach od zastosowania. 

Dystrybucja pegwisomantu

Objętość dystrybucji pegwisomantu wynosi 7-12 l.

Wydalanie pegwisomantu

Pegwisomant z organizmu usuwa się powoli, jego okres półtrwania wynosi 74-172 godziny. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij