Palbocyklib - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o palbocyklibie

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
palbocyklib
Działanie palbocyklibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie palbocyklibu
kapsułki twarde, tabletki powlekane
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny palbocyklibu

Pierwszym krajem, który zarejestrował palbocyklib były Stany Zjednoczone. W 2015 roku na rynek amerykański wprowadziła go firma farmaceutyczna Pfizer. Rok później lek został zaakceptowany przez kraje europejskie. W 2017 roku Pfizer wprowadził palbocyklib w Szwajcarii oraz Japonii. 

Wzór sumaryczny palbocyklibu

C24H29N7O2

Spis treści

Wskazania do stosowania palbocyklibu

Palbocyklib, w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, jest wskazany w terapii u pacjentów dorosłych z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi  HER2-ujemnym (receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu) i HR-dodatnim (receptor hormonalny) . Zatwierdzony jest również w połączeniu z fulwestrantem u pacjentów z progresją choroby po wcześniejszej terapii hormonalnej.

Wykorzystywany jest także w terapii skojarzonej z agonistą hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym i u mężczyzn. 

Dawkowanie palbocyklibu

Palbocyklib podawany jest doustnie, najlepiej w trakcie posiłku. Zalecane jest przyjmowanie substancji leczniczej każdego dnia o tej samej porze. W przypadku opuszczenia dawki lub wystąpienia wymiotów, nie należy przyjmować dodatkowej dawki tego samego dnia. 

Zwykle stosowana dawka dobowa u osób dorosłych to 125 mg.

Bardzo ważne jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta podczas terapii palbocyklibem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych konieczne może być zmniejszenie stosowanej dawki.

Przeciwskazania do stosowania palbocyklibu

Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na palbocyklib. 

Ze względu na brak szczegółowych badań nie zaleca się stosowania palbocyklibu u osób z przerzutami do narządów trzewnych, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania palbocyklibu

Podczas leczenia palbocyklibem opisywano neutropenię, w tym gorączkę neutropeniczną. Należy zatem kontrolować wyniki morfologii krwi przed kolejnym cyklem leczenia. W przypadku wystąpienia neutropenii (obniżenie liczby granulocytów obojętnochłonnych) 3. lub 4. stopnia, konieczna może być modyfikacja dawki lub przerwanie leczenia.

W związku z możliwym działaniem mielosupresyjnym palbocyklibu, pacjent narażony jest na infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Ważne jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i wprowadzenie odpowiedniego leczenia w przypadku wykrycia zakażenia.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania palbocyklibu u pacjentów, u których w przeszłości występowała przewlekła choroba płuc. U osób leczonych palbocyklibem w skojarzeniu z terapią hormonalną zgłaszano przypadki ciężkiego zapalenia płuc. W przypadku pojawienia się objawów ze strony układu oddechowego, w tym niedotlenienie, kaszel, duszność należy przerwać leczenie palbocyklibem. 

U kobiet w wieku przed- i okołomenopauzalnym leczonych palbocyklibem w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, konieczna jest ablacja jajników czyli zahamowanie czynności jajników na drodze hormonalnej (przy pomocy agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący), operacyjnej lub poprzez napromieniowanie.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę, ważne jest zatem stosowanie wysoko skutecznej antykoncepcji podczas terapii i co najmniej 3 tygodnie po przyjęciu ostatniej dawki. Mężczyźni mający partnerki w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i 3 miesiące po ostatniej dawce. 

Przeciwwskazania palbocyklibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Należy unikać łączenia palbocyklibu z silnymi inhibitorami CYP3 takim jak: klarytromycyna, indynawir, itrakonazol, ketokonazol, lopinawir/rytonawir, nefazodon, nelfinawir, posakonazol, sakwinawir, telaprewir, telitromycyna i worykonazol, ze względu na ryzyko podwyższonej ekspozycji na palbocyklib.

Palbocyklinu nie należy łączyć z silnymi induktorami CYP3, do których zalicza się między innymi: karbamazepinę, enzalutamid, fenytoinę i ryfampicynę, ze względu na zmniejszenie stężenia palbocyklibu. 

Palbocyklib może zwiększyć stężenie substancji wrażliwych na metabolizm CYP3A o wąskim indeksie terapeutycznym np. alfentanylu. cyklosporyny, dihydroergotaminy, ergotaminy, ewerolimusu, fentanylu, pimozydu, chinidyny, syrolimusu, takrolimusu. 

Podane przykłady interakcji nastąpiły najczęściej po wielokrotnym podaniu wymienionych wyżej substancji w połączeniu z palbocyklibem. Należy pamiętać, że o przerwaniu lub kontynuacji terapii decyduje lekarz. 

Interakcje palbocyklibu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie stężenia palbocyklibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie stężenia palbocyklibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Zmniejszenie stężenia palbocyklibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zwiększenie stężenia wymienionych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny

Interakcje palbocyklibu z pożywieniem

Należy unikać spożywania grejpfrutów lub soku grejpfrutowego podczas terapii palbocyklibem, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia leku. 

Wpływ palbocyklibu na prowadzenie pojazdów

Przyjmowanie palbocyklibu może powodować uczucie zmęczenia, w związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania palbocyklibu i ziela dziurawca, ze względu na obniżenie stężenia palbocyklibu. 

Wpływ palbocyklibu na ciążę

Brak wystarczających danych dotyczących wpływu terapii palbocyklibem na przebieg ciąży. W trakcie terapii bezwzględnie zalecana jest skuteczna antykoncepcja zarówno u kobiet jak i mężczyzn.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję. Potencjalnie może upośledzać funkcje rozrodcze i płodność u mężczyzn. 

Wpływ palbocyklibu na laktację

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu palbocyklibu na laktację, obecności substancji w ludzkim mleku oraz wpływu na dziecko karmione piersią. Kobiety poddane terapii palbocyklibem nie powinny karmić piersią. 

Wpływ palbocyklibu na płodność

Stosowanie palbocyklibu potencjalnie może wpłynąć na płodność u mężczyzn, należy rozważyć przechowanie nasienia przed rozpoczęciem terapii.  

Skutki uboczne

biegunka
leukopenia
łysienie
małopłytkowość
nudności
wymioty
wysypka
zapalenie jamy ustnej
zmęczenie
neutropenia
niedokrwistość
zmniejszenie apetytu
zakażenia
astenia
niewyraźne widzenie
suchość skóry
zaburzenia smaku
gorączka
krwawienie z nosa
nadmierne łzawienie
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
gorączka neutropeniczna
zespół suchego oka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania palbocyklibu

Przedawkowanie palbocyklibu może doprowadzić do neutropenii (obniżenia liczby granulocytów obojętnochłonnych) oraz do objawów toksyczności ze strony przewodu pokarmowego jak nudności i wymioty. 

Mechanizm działania palbocyklibu

Palbocyklib silnie hamuje czynności kinaz zależnych od cyklin (CDK) 4 i 6. Kinazami określane są grupy enzymów, które biorą udział w reakcji fosforylacji białek, odpowiedzialnej za regulację aktywności biologicznej wszystkich funkcji żywej komórki. Kinazy są aktywowane przez odpowiednie cykliny, które biorą udział w procesach związanych z podziałem komórki. Konsekwencją zahamowania czynności cyklin jest zatem przerwanie proliferacji (podziałów) komórek nowotworowych. 

Wchłanianie palbocyklibu

Po podaniu doustnym maksymalne stężenie palbocyklibu osiągane jest po 6 do 12 godzin. W badaniach klinicznych wykazano lepszą biodostępność substancji, gdy przyjmowana była z posiłkiem. 

Dystrybucja palbocyklibu

Palbocyklib wiąże się z białkami osocza w 85% i nie jest to zależne od stężenia substancji.

Metabolizm palbocyklibu

Palbocyklib metabolizowany jest głównie do nieaktywnych substancji. Proces ten w większości zachodzi w wątrobie przy udziale enzymów CYP3A i SULT2A1. 

Po podaniu pojedynczej dawki 125 mg palbocyklibu znaczna część leku pozostawała w osoczu w postaci niezmienionej.

Wydalanie palbocyklibu

Palbocyklib głównie, bo aż w 74% wydalany jest z organizmu z kałem, w 17% z moczem, w tym odpowiednio 2% i 7% w postaci niezmienionej. U pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi okres półtrwania wynosił 28,8 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij