Jomeprol, Iomeprolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o jomeprolu

Rok wprowadzenia na rynek
1995
Substancje aktywne
jomeprol
Działanie jomeprolu
działanie cieniujące w badaniach rentgenowskich
Postacie jomeprolu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ kostny, układ mięśniowy, układ moczowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ oddechowy, układ płciowy męski, układ płciowy żeński, układ pokarmowy (trawienny), układ połączeń kości (stawy i jego elementy), układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rys historyczny jomeprolu

Iomeprol został wprowadzony do lecznictwa w 1995 roku przez firmę Bracco.

Wzór sumaryczny jomeprolu

C17H22I3N3O8

Spis treści

Wskazania do stosowania jomeprolu

Jomeprol jest trójjodowym, rozpuszczalnym w wodzie, środkiem kontrastowym stosowanym w diagnostyce radiologicznej.

Dawkowanie jomeprolu

Iomeprol stosowany jest w postaci roztworów do wstrzykiwań o stężeniu jodu w zakresie 200-400 mg/ml. O dawce decyduje lekarz po uwzględnieniu wieku pacjenta, masy ciała i rodzaju badania.

Przeciwskazania do stosowania jomeprolu

Przeciwwskazaniami do stosowania jomeprolu są nadwrażliwość na substancję czynną oraz podejrzenie ciąży lub stwierdzona ciąża. W przypadku podawania dokanałowego jednoczesne stosowanie kortykosteroidów jest niewskazane, podobnie jak powtórne wykonywanie mielografii ze względu na możliwość przedawkowania. W przypadku badania ERCP u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki przed zastosowaniem jomeprolu należy rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania jomeprolu

Zastosowanie jomeprolu powinno być poprzedzone oceną stanu klinicznego pacjenta, zwłaszcza pod kątem nadwrażliwości na środki kontrastowe i zmian patologicznych w układzie sercowo-naczyniowym, moczowym oraz żółciowo-wątrobowym. Badania diagnostyczne z zastosowaniem jomeprolu powinny być prowadzone przez personel medyczny przeszkolony w zakresie leczenia wstrząsu anafilaktycznego i podtrzymywania procesów życiowych, w warunkach umożliwiających natychmiastową interwencję w razie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Po podaniu dożylnym pacjent powinien pozostać przez co najmniej 60 minut pod kontrolą ze względu na możliwość wystąpienia opóźnionych powikłań.

Przed podaniem niezbędne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta. U pacjentów ze skłonnością do alergii można rozważyć zastosowanie premedykacji ze środków przeciwhistaminowych i/lub kortykosteroidów. W przypadku podania dokanałowego należy zachować szczególna ostrożność u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym lub podejrzeniem guza, ropnia lub krwiaka śródczaszkowego. U pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie należy rozważyć premedykację przeciwdrgawkową. 

Przeciwwskazania jomeprolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Pacjenci stosujący niektóre leki mogące obniżyć próg drgawkowy powinni odłożyć ich stosowanie na 48 godzin przed badaniem. Należą tu leki z grupy neuroleptyków pochodnych fenotiazyny, przeciwdepresyjnych (szczególnie inhibitory MAO oraz trójpierścieniowe), przeciwbólowych działających ośrodkowo, przeciwwymiotnych działających ośrodkowo. Przeciwcukrzycowe leki z grupy pochodnych biguanidu jak metformina w połączeniu z jomeprolem mogą przyśpieszyć wystąpienie kwasicy mleczanowej. Należy powstrzymać się na 48 godzin od używania tego typu leków przed badaniem. U pacjentów leczonych na nadciśnienie tętnicze betablokerami, inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi mogą pojawić się zwiększone działania niepożądane. Nie powinno się jednocześnie podawać z jomeprolem nadtwardówkowo i dokanałowo kortykosteroidów, gdyż mogą one zwiększyc objawy zapalenia pajęczynówki. U pacjentów leczonych interferonem i interleukiną-2 mogą pojawić się późne działania niepożądane jak wysypka, pokrzywka, gorączka czy objawy grypopodobne.

Interakcje jomeprolu z innymi substancjami czynnymi

Należy odstawić na 48 godzin przyjmowanie leków mogących obniżyć próg drgawkowy u pacjentów, u których będą stosowane jodowe środki cieniujące.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Tietyloperazyna (Thiethylperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Pochodne biguanidów jak na przykład metformina mogą rozwinąć kwasicę mleczanową, należy powstrzymać się na 48 godzin z podawaniem metforminy przed badaniem, a powrócić do jej stosowania od momentu optymalizacji pracy nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Jednoczesne stosowanie beta adrenolityków może nasilić wystąpienie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów ACE i jomeprolu zwiększa możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
U pacjentów leczonych interferonem możliwość pojawienia się późnych działań niepożądanych jomeprolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Interferon Alfa-2A (Interferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Alfa-2B (Interferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1A (Interferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1B (Interferon beta-1b) substancje immunostymulujące - interferony

Interakcje jomeprolu z alkoholem

Ostry i przewlekły alkoholizm powoduje zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg, co ułatwia przenikanie jodowych środków do tkanki mózgowej i może sprzyjać wystąpieniu zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Stosując jomeprol u osób uzależnionych od alkoholu, należy zachować ostrożność ze względu na obniżenie progu drgawkowego.

Wpływ jomeprolu na prowadzenie pojazdów

Ze względu na rzadko występujące opóźnienie reakcji po podaniu jodowych środków kontrastowych, nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn przez dobę po wykonaniu badania z użyciem środków kontrastowych.

Inne rodzaje interakcji

Roztwory jomeprolu są zgodne chemicznie i fizycznie z roztworami heparyny. Jomeprolu nie wolno mieszać z innymi roztworami leków.

Wpływ jomeprolu na ciążę

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego czy embriotoksycznego po podaniu jomeprolu. Analogicznych analiz bezpieczeństwa nie prowadzono jednak u ciężarnych kobiet. Ze względu na konieczność unikania ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie w czasie ciąży, przed przeprowadzeniem takiego badania z użyciem środka kontrastowego należy rozważyć możliwe ryzyko.

Wpływ jomeprolu na laktację

Środki kontrastowe w niewielkiej ilości przenikają do mleka kobiecego. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono ich toksyczności po podaniu doustnym. Wystąpienie działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią jest mało prawdopodobne. Nie stwierdzono toksycznego działania po podaniu doustnym u zwierząt. Ze względów bezpieczeństwa należy jednak przerwać karmienie przed podaniem jomeprolu i nie rozpoczynać go przed upływem co najmniej doby po wykonaniu badania.

Inne możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne po stosowaniu jodowych środków kontrastowych mogą pojawić się od kilku minut po podaniu nawet do kilku dni po podaniu. Najczęściej są przejściowe i o małym nasileniu. Rzadko może pojawić się reakcja anafilaktyczna zwykle od 1 do 15 minut od podania, objawia się złym samopoczuciem, uczuciem gorąca, ciepła, kołataniem serca, dusznością spowodowana obrzękiem krtani i języka, skurczem oskrzeli, bólem i zawrotami głowy itp. Rzadko może pojawić się stan splątania, drżenie, śpiączka i utrata przytomności, zaburzenia pracy serca jak bradykardia, tachykardia, sinica, zapaść krążeniowa, nadmierne pocenie, skąpomocz, białkomocz. Rzadko obserwuje się wysypkę, kurcze mięśni, astenię, zesztywnienie i wzrost stężenia kreatyniny w surowicy. Bardzo rzadko występują zaburzenia pola widzenia, afazja oraz drgawki. Niezbyt często pojawia się pobudzenie, zawroty głowy, porażenie, omdlenie, nadciśnienie, niedociśnienie, wymioty, rumień, pęcherze, świąd, ból pleców i niewydolność nerek. Niezbyt często dochodzi do krwawienia w miejscu podania, uczucia bólu i gorąca w miejscu wstrzyknięcia. Często po podaniu jomeprolu występuje ból głowy, bladość i nudności.

Objawy przedawkowania jomeprolu

Przedawkowanie jomeprolu może spowodować działania niepożądane zagrażające życiu, głównie ze strony układu oddechowego i układu krążenia. Leczenie polega na podtrzymywaniu funkcji życiowych i terapii objawowej.

Mechanizm działania jomeprolu

Jomeprol jest trójjodowym, nefrotropowym, niskoosmolarnym, rozpuszczalnym w wodzie, niejonowym środkiem kontrastowym stosowanym w badaniach rentgenenowskich.

Wchłanianie jomeprolu

Po podaniu dożylnym roztworu w stężeniu do 400 mg jodu/ml nie stwierdzano klinicznie istotnych wyników badan laboratoryjnych lub objawów.

Dystrybucja jomeprolu

Jomeprol ulega szybkiej dystrybucji w organizmie. Nie ulega wiązaniu przez białka surowicy czy osocza. Biodostępność wynosi 100%. W przypadku podania dokanałowego stwierdzono przenikanie jomeprolu do płynu mógowo-rdzeniowego w ciągu 3-6 godzin

Metabolizm jomeprolu

Iomeprol nie ulega przemianom metabolicznym.

Wydalanie jomeprolu

Jomeprol jest wydalany głównie przez nerki w postaci niezmienionej. 24-34% dawki eliminowane jest ciągu godziny, 84% w ciągu 8 godzin, 87% w ciągu 12 godzin a 95% w okresie od 1 do 4 dób. U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie może trwać dłużej. W przypadku podania dokanałowego jomeprol przenika do osocza, skąd jest eliminowany do 24 godzin po podaniu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij