Izawukonazol, Isavuconazolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o izawukonazolu

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
izawukonazol, siarczan izawukonazonium
Działanie izawukonazolu
przeciwgrzybicze
Postacie izawukonazolu
kapsułki twarde, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ moczowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ oddechowy, układ pokarmowy (trawienny), układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Kardiologia, Nefrologia, Neurologia, Pulmonologia, Urologia
Rys historyczny izawukonazolu

Izawukonazol został opracowany w japońskim oddziale koncernu Roche. Badania kliniczne zostały przeprowadzone przez wyodrębnioną z Roche firmę Basilea Pharmaceutica we współpracy z Astellas Pharma. Substancja została zatwierdzona do stosowania w lecznictwie przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA) w 2015 roku.

Wzór sumaryczny izawukonazolu

C22H17F2N5OS

Spis treści

Wskazania do stosowania izawukonazolu

Izawukonazol wskazany jest u dorosłych w leczeniu inwazyjnej aspergilozy oraz mukormykozy u pacjentów, u których leczenie amfoterycyną B nie jest uznane za właściwe.

Dawkowanie izawukonazolu

O sposobie (infuzje dożylne lub kapsułki twarde) i schemacie stosowania izawukonazolu decyduje lekarz. Przez pierwsze dwie doby zaleca się wysycanie przez podawanie 200 mg co 8 godzin. Następnie wdraża się leczenie podtrzymujące przez podawanie 200 mg raz na dobę, zaczynając nie wcześniej niż 12 godzin od ostatniej dawki nasycającej. Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta. Jeśli przekracza on 6 miesięcy, należy rozważyć zasadność dalszego leczenia.

Przeciwskazania do stosowania izawukonazolu

Przeciwwskazaniami do stosowania są nadwrażliwość na izawukonazol, jednoczesne stosowanie ketokonazolu, rytonawiru w dawce > 200 mg co 12 godzin lub silnych induktorów cytochromu CYP3A4 i/lub CYP3A5.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania izawukonazolu

Należy zwrócić uwagę na nadwrażliwość na leki przeciwgrzybiczne pochodne azoli w wywiadzie. Część pacjentów może w negatywny sposób reagować na infuzje dożylne, dlatego jeżeli wystąpią parestezje, duszności czy niedociśnienie to zabieg podawania izawukonazolu należy przerwać. Należy zachować ostrożność w stosowaniu u pacjentów, którym podawane są leki skracające odstęp QT oraz posiadających rodzinny zespół krótkiego odstępu QT. Należy kontrolować parametry biochemiczne pracy wątroby, gdyż u części pacjentów może pojawić się zwiększona aktywność aminotransferaz, która może doprowadzić do przerwania leczenia. Obserwowano zapalenia wątroby oraz ciężkie zaburzenia czynności pracy wątroby. Przeciwwskazane jest łączenie izawukonazolu z silnymi inhibitorami oraz induktorami cytochromów CYP3A4 i CYP3A5, gdyż mogą znacznie zmienić jego stężenie w osoczu, a to może prowadzić do zbyt słabego działania lub wystąpienia działania toksycznego. W przypadku wystąpienia ciężkich, niepożądanych reakcji skórnych należy zaprzestać stosowania izawukonazolu.

Przeciwwskazania izawukonazolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Izawukonazol jest substratem cytochromu CYP3A4 oraz CYP3A5. Jednoczesne podawanie innych leków mających jakikolwiek wpływ na te białka może zmienić metabolizm, a co za tym idzie stężenie w osoczu i siłę jego działania. Ketokonazol jest inhibitorem CYP3A4/5, jednoczesne stosowanie zwiększy stężenie izawukonazolu w osoczu, podobne działanie wykazują inhibitory CYP3A4 jak rytonawir, lopinawir, indynawir oraz klarytromycyna. Prowadzi to zwiększenia działań niepożądanych. Znaczne zmniejszenie stężenia izawukonazolu w osoczu można się spodziewać przy jednoczesnym stosowaniu silnych oraz umiarkowanie silnych induktorów CYP3A4/5 jak karbamazepina, luminal, fenytoina, przetwory dziurawca czy ryfampicyna. Nalezy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania izawukonazolu ze słabymi inhibitorami lub induktorami CYP3A4/5. Jest on łagodnym inhibitorem transportera OCT2, dlatego może podnosić stężenie niektórych leków w osoczu, które są jego substratami jak na przykład metformina. Jest łagodnym inhibitorem glikoproteiny P, może nieznacznie podnieść stężenie substratów tego transportera jak na przykład digoksyna czy kolchicyna, które maja niski indeks terapeutyczny.

Interakcje izawukonazolu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne podawanie z inhibitorami CYP3A4 powoduje zwiększenie stężenia izawukonazolu w osoczu, nie należy ich łączyć.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Znaczny wzrost stężenia izawukonazolu w osoczu w połączeniu z inhibitorem CYP3A4/5.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Łączenie z induktorami CYP3A4/5 powoduje znaczne zmniejszenie izawukonazolu w osoczu oraz efektu leczniczego, nie należy łączyć tych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Izawukonazol jest słabym inhibitorem glikoproteiny P, łączenie go z substratami P-gp może zwiększyć ich stężenie co może wiązać się z działaniami niepożądanymi, a szczególnie leków o niskim indeksie terapeutycznym. Należy monitorować pacjentów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Możliwy wzrost stężenia metforminy we krwi, możliwe jest obniżenie jej dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Należy monitorować stężenie leków we krwi, możliwe dostosowanie dawki, niektóre leki immunosupresyjne są substratami CYP3A4/5. Dostosowanie dawki izawukonazolu nie jest konieczne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Należy monitorować występowanie działań toksycznych kwasu, ze względu na możliwość zwiększenia jego stężenia w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas mykofenolowy (Mycophenolic acid) inne leki immunosupresyjne
Steroidy są substratami CYP3A4, możliwe obniżenie stężenia izawukonazolu w osoczu. Należy unikać jednoczesnego stosowania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy

Interakcje izawukonazolu z pożywieniem

Izawukonazol podawany doustnie może być przyjmowany z pokarmem lub poza porami posiłków.

Wpływ izawukonazolu na prowadzenie pojazdów

Izawukonazol może powodować splątanie, zmęczenie, senność, zawroty głowy lub nawet omdlenia. W przypadku wystąpienia tego rodzaju objawów nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Inne rodzaje interakcji

Izawukonazolu podawanego w infuzjach dożylnych nie należy mieszać z innymi substancjami leczniczymi.

Nie należy równolegle stosować preparatów dziurawca, ze względu na ryzyko znacznego obniżenia stężenia izawukonazolu.

Wpływ izawukonazolu na ciążę

Nie jest znany wpływ izawukonazolu na przebieg ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach stwierdzono jego negatywne oddziaływanie na ciążę. Izawukonazol nie może być stosowany u kobiet ciężarnych, chyba że jest to uzasadnione ciężkim lub zagrażającym życiu zakażeniem grzybiczym u pacjentki a spodziewane korzyści przewyższają zagrożenie dla płodu.

Wpływ izawukonazolu na laktację

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie izawukonazolu i jego metabolitów do mleka. Nie można wykluczyć ich przenikania do mleka kobiecego i zagrożenia dla karmionych dzieci. W czasie stosowania produktu należy zaprzestać karmienia piersią.

Wpływ izawukonazolu na płodność

W badaniach na szczurach nie stwierdzono wpływu izawukonazolu na ich płodność, jednak brakuje danych badań nad jego oddziaływaniem na płodność ludzi.

Skutki uboczne

ból w klatce piersiowej
duszność
biegunka
ból głowy
wysypka
senność
zmęczenie
nudności
świąd
wymioty
ból brzucha
niewydolność nerek
majaczenie
zmniejszenie apetytu
hipokalemia
zakrzepowe zapalenie żył
ostra niewydolność oddechowa
podwyższone wyniki badań biochemicznych wątroby
nadwrażliwość
bezsenność
parestezje
skurcz oskrzeli
tachykardia
trombocytopenia
wybroczyny
zapalenie wątroby
zawroty głowy
złe samopoczucie
pancytopenia
hipoglikemia
neutropenia
bradykardia
częstoskurcz nadkomorowy
krwawienie z nosa
depresja
skurcze dodatkowe
neuropatia obwodowa
hipomagnezemia
anemia
drgawki
dyspepsja
krwioplucie
Ból pleców
osłabienie
zaparcie
wzdęcie brzucha
trzepotanie przedsionków
hepatomegalia
kołatanie serca
niedociśnienie
leukopenia
zapaść krążeniowa
hipoalbuminemia
encefalopatia
stan przedomdleniowy
omdlenie
niedożywienie
dysgeuzja
skrócenie odstępu QT na elektrokardiogramie
łysienie
szybki oddech
migotanie przedsionków
wykwit polekowy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Oprócz działań niepożądanych już wymienionych w skutkach po podaniu doustnym, mogą pojawić się reakcje w miejscu podania infuzji dożylnej, zarówno skórne i tkanek podskórnych oraz łożyska naczynia krwionośnego. Obserwuje się je u średnio 2% pacjentów. Jeżeli podczas podawania dożylnego wystąpi niedociśnienie, ból i zawroty głowy, nudności, parestezje to infuzje należy przerwać.

Objawy przedawkowania izawukonazolu

Zastosowanie dawki sięgającej 600mg na dobę skutkuje licznymi objawami przedawkowania. Na izawukonazol nie ma specyficznego antidotum, nie skutkują też dializy. Ból i zawroty głowy, lęk, niepokój ruchowy, zaburzenia pracy serca takie jak tachykardia i kołatanie serca, zaburzenia pracy układu pokarmowego jak wymioty, nudności, biegunka lub suchość w jamie ustnej to jedne z odnotowanych objawów przedawkowania.

Mechanizm działania izawukonazolu

Grzybobójcze działanie izawukonazolu polega na blokowaniu grzybowej demetylazy lanosterolu, której zadaniem jest przekształcanie lanosterolu w ergosterol, będący głównym składnikiem błon komórkowych grzyba. Prowadzi to do osłabienia budowy oraz zaburzenie funkcjonowania błon komórkowych.

Wchłanianie izawukonazolu

Izawukonazol podawany jest w infuzjach dożylnych lub doustnie w formie proleku siarczanu izawukonazonium, który w osoczu lub układzie pokarmowym szybko ulega hydrolizie do postaci czynnej. Prolek we krwi występuje w bardzo niskich stężeniu i jest wykrywalny tylko przez krótki czas. W przypadku podania doustnego izawukonazol wchłania się niemal całkowicie i osiąga stężenie maksymalne we krwi po 2-3 godzinach.

Dystrybucja izawukonazolu

Izawukonazol silnie wiąże się białkami osocza i jest szeroko dystrybuowany w organizmie z krwią.

Metabolizm izawukonazolu

Izawukonazol ulega metabolizmowi wątrobowemu z udziałem cytochromów CYP3A4, CYP3A5 oraz glukuronylotransferazy urydynodifosforanów, którego skutkiem jest wydzielenie licznych nieaktywnych metabolitów. 

Wydalanie izawukonazolu

Wydalanie produktów metabolizmu izawukonazolu następuje z moczem i kałem. Jedynie 1% dawki eliminowany jest w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij