Idelalizyb, Idelalisibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o idelalizybie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
idelalizyb
Działanie idelalizybu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie idelalizybu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny idelalizybu

Idelalizyb jest produkowany przez firmę Gilead Sciences pod nazwą handlową Zydelig. 

Wzór sumaryczny idelalizybu

C22H18FN7O

Spis treści

Wskazania do stosowania idelalizybu

Idelalizyb znajduje zastosowanie w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej w przypadku, gdy pacjent był już leczony co najmniej jedną inną terapią oraz u pacjentów z występującą delecją 17p lub mutacją TP53, a nie kwalifikują się do innego typu terapii. Wskazany jest również w leczeniu chłoniaka grudkowego, opornego na inne metody leczenia.  

Dawkowanie idelalizybu

Zalecana dawka dobowa idelalizybu wynosi 300mg, może być jednak modyfikowana w zależności od nasilenia działań niepożądanych. Leczenie powinno być prowadzone przez doświadczonego lekarza. 

Przeciwskazania do stosowania idelalizybu

Przeciwwskazaniem do stosowania idelalizybu jest nadwrażliwość na substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania idelalizybu

Idelalizybu nie należy stosować u pacjentów z jakimikolwiek zakażeniami, gdyż może to prowadzić nawet do zgonu. Szczególnie groźne jest zakażenie wirusem cytomegalii, należy rozważyć leczenie zapobiegawcze, które może trwać nawet do 6 miesięcy po zakończeniu terapii idelalizybem. Pacjentów należy monitorować pod kątem neutropenii - co 2 tygodnie należy wykonywać badanie krwi. Idelalizyb może znacząco zwiększać aktywność AlAT i AspAT, dlatego co 2 tygodnie należy wykonać badanie krwi. W przypadku bardzo wysokich stężeń AlAT i AspAT możliwa jest modyfikacja dawki lub całkowite zaprzestanie leczenia idelalizybem. Podczas leczenia odnotowano przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii, czyli zakaźnej choroby układu nerwowego. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem JC, należy przerwać leczenie idelalizybem oraz wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. 

Przeciwwskazania idelalizybu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Leki indukujące CYP3A, np. ryfampicyna, fenytoina oraz karbamazepina mogą znacznie zmniejszać skuteczność idelalizybu, dlatego nie należy stosować ich łącznie. Idelalizybu nie należy także łączyć z inhibitorami CYP3A, gdyż jego główny metabolit wykazuje również takie działanie, co może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych. Przykładem takich leków są: alfuzosyna, ergotamina, kwetiapina oraz symwastatyna. Jednoczesne stosowanie idelalizybu i inhibitorów glikoproteiny P może wpłynąć negatywnie na ich działanie, przykładowo istnieje ryzyko krwawień przy łącznym stosowaniu idelalizybu z eteksylanem dabigatranu. W tym przypadku nie ma konieczności modyfikacji dawki początkowej, należy jednak uważnie monitorować pacjenta. 

Interakcje idelalizybu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania alfuzosyny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nasilenie działania brygatynibu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie działania sildenafilu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Nasilenie działania apiksabanu, ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Osłabienie działania idelalizybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Nasilenie działania cerytinibu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie działania cyzaprydu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie działania ergotaminy/dihydroergotaminy i ich działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Nasilenie działania perampanelu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Perampanel (Perampanel) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie działania lewonogestrelu i jego działań niepożądanych, osłabienie działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Nasilenie działania rybocyklibu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie działania tofacytynibu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Nasilenie działania lowastatyny/simwastatyny/atorwastatyny i ich działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Nasilenie działania obydwu substancji i ich działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Nasilenie działania amiodaronu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Nasilenie działania klonazepamu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Nasilenie działania kwetiapiny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Nasilenie działania palbocyklibu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie działania uliprystalu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Ryzyko negatywnego wpływu na wątrobę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Agomelatyna (Agomelatine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Febuksostat (Febuxostat) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Pirfenidon (Pirfenidone) inne leki immunosupresyjne
Nasilenie działania oksykodonu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie działania medroksyprogesteronu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Nasilenie działania nityzynonu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Nasilenie działania roflumilastu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Nasilenie działania zolpidemu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie działania abirateronu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie działania amlodypiny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie działania buspironu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Nasilenie działania cilostazolu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie działania cyklosporyny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Nasilenie działania diazepamu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie działania diltiazemu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Nasilenie działania etynyloestradiolu i jego działań niepożądanych, osłabienie działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Nasilenie działania felodypiny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie działania dabigatranu, ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Nasilenie działania daklataswiru i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Nasilenie działania dasatynibu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie działania flutikazonu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Nasilenie działania kolchicyny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Nasilenie działania metadonu/lewometadonu i ich działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie działania macitentanu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Macitentan (Macitentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Nasilenie działania olaparybu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie działania rywaroksabanu, ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Nasilenie działania tadalafilu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Nasilenie działania trazodonu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Osłabienie działania przeciwzakrzepowego warfaryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nasilenie działania klarytromycyny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Nasilenie działania rabeprazolu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Nasilenie działania syrolimusu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Nasilenie działania takrolimusu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Nasilenie działania estazolamu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny

Interakcje idelalizybu z pożywieniem

Idelalizyb może być podawany niezależnie od posiłku. 

Interakcje idelalizybu z alkoholem

Podczas terapii idelalizybem należy unikać lub znacznie ograniczyć spożywanie alkoholu, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby. 

Wpływ idelalizybu na prowadzenie pojazdów

Idelalizyb nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn w ruchu. 

Inne rodzaje interakcji

Idelalizybu nie należy łączyć z preparatami z dziurawca, gdyż znacznie zmniejsza się jego skuteczność. 

Wpływ idelalizybu na ciążę

Badania na zwierzętach wykazały, że idelalizyb może uszkadzać płód. W związku z tym nie należy stosować go u kobiet w ciąży. Podczas leczenia idelalizybem kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji, do miesiąca po zakończeniu leczenia. Możliwe jest także, iż idelalizyb osłabia działanie hormonalnej antykoncepcji, dlatego należy dodatkowo stosować metodę mechaniczną. 

Wpływ idelalizybu na laktację

Idelalizybu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo, czy przenika on do mleka matki i przez to nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka. 

Wpływ idelalizybu na płodność

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ idelalizybu na reprodukcję i płód, na ludziach nie wykonano takich badań. 

Skutki uboczne

biegunka
wysypka
neutropenia
gorączka
zapalenie okrężnicy
zwiększenie aktywności aminotransferaz
zakażenia wirusowe
zakażenia bakteryjne
zwiększone stężenie trójglicerydów
limfocytoza
zapalenie płuc
uszkodzenie komórek wątroby
Organizujące się zapalenie płuc
zespół Stevensa-Johnsona
toksyczna nekroliza naskórka
reakcja polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS)

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania idelalizybu

Mechanizm działania idelalizybu polega na hamowaniu 3-kinazy fosfatydyloinozytolu p110δ, która jest nadaktywna w B-komórkowych nowotworach złośliwych. PI3Kδ  ma wpływ na proliferację, przeżycie, umiejscowienie i retencję komórek nowotworowych w narządach limfoidalnych i szpiku kostnym. Idelalizyb wybiórczo hamuje wiązanie adenozyno-5’-trifosforanu z domeną katalityczną PI3Kδ, co prowadzi  do zahamowania fosforylacji fosfatydyloinozytolu, który jest lipidowym wtórnym przekaźnikiem i zapobiega fosforylacji kinazy białkowej B. Idelalizyb przez swoje działanie zapobiega osadzaniu i retencji złośliwych komórek nowotworowych B w narządach limfoidalnych i szpiku kostnym.

Wchłanianie idelalizybu

Idelalizyb po podaniu doustnym wchłania się dobrze, maksymalne stężenie po podaniu na czczo obserwowano po 0,5-1,5 godziny, a po posiłku po 2-4 godzinach. 

Dystrybucja idelalizybu

Idelalizyb po podaniu doustnym wiąże się z białkami osocza w około 93%. 

Metabolizm idelalizybu

Metabolizm idelalizybu zachodzi głównie przez oksydazę aldehydową oraz w nieco mniejszym stopniu przez CYP3A i UGT1A4. Jego metabolit GS-563117 nie wykazuje aktywności wobec PI3Kδ. 

Wydalanie idelalizybu

Idelalizyb jest w około 78% wydalany z kałem , a w 15% z moczem. W postaci niezmienionej wydala się odpowiednio z kałem i moczem 23% i 12%. Okres półtrwania wynosi około 8,2 godziny. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij