Fluwoksamina, Fluvoxaminum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o fluwoksaminie

Rok wprowadzenia na rynek
1983
Substancje aktywne
fluwoksamina, maleinian fluwoksaminy
Działanie fluwoksaminy
przeciwdepresyjne (antydepresyjne, tymoleptyczne), przeciwlękowe (anksjolityczne)
Postacie fluwoksaminy
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Neurologia dziecięca, Psychiatria
Rys historyczny fluwoksaminy

Fluwoksamina należy do leków zmniejszających wychwyt serotoniny i została dopuszczona do obrotu w 1983 roku w Szwajcarii. Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie była firma Bgp Products Gmbh. Substancja lecznicza była pierwszym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy oksymów. 

Wzór sumaryczny fluwoksaminy

C15H21F3N2O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające fluwoksaminę

Wskazania do stosowania fluwoksaminy

Fluwoksamina jest lekiem przeciwdepresyjnym wykorzystywanym w leczeniu zaburzeń psychicznych. Substancja czynna znalazła zastosowanie w terapii:

  • ciężkich stanów depresyjnych;
  • zaburzeń obsesyjno–kompulsyjnych.

W niektórych krajach jest również stosowana w terapii bulimii.

Dawkowanie fluwoksaminy

Fluwoksamina jest wykorzystywana w terapii zaburzeń psychicznych. Lek należy przyjmować w całości o stałych porach dnia, popijając odpowiednią ilością płynu.

Schemat dawkowania fluwoksaminy w terapii depresji zakłada stosowanie od 50 mg do 300 mg substancji czynnej na dobę. Początkowa dawka fluwoksaminy powinna zostać dostosowana po około trzech tygodniach stosowania. Podczas leczenia zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, a czas trwania terapii wynosi zwykle przynajmniej sześć miesięcy. Bezpieczeństwo substancji leczniczej nie zostało potwierdzone podczas stosowania u osób poniżej 18 roku życia (z wyjątkiem terapii zaburzeń obsesyjno–kompulsyjnych).

Dawka dobowa fluwoksaminy podczas leczenia zaburzeń obsesyjno–kompulsyjnych mieści się z zakresie od 100 mg do 300 mg substancji czynnej. Leczenie należy rozpocząć od mniejszej dawki, która może być stopniowo zwiększana. Podczas zwiększania dawki leku może dojść do wystąpienia lub nasilenia istniejących działań niepożądanych. Dawka dobowa dla dzieci powyżej ósmego roku życia wynosi od 25 mg do 200 mg fluwoksaminy.

Substancji leczniczej nie należy odstawiać nagle. Przerwanie terapii fluwoksaminą powinno przebiegać stopniowo z powodu ryzyka pojawienia się reakcji odstawiennych.

Przeciwskazania do stosowania fluwoksaminy

Przeciwwskazaniem do stosowania fluwoksaminy jest nadwrażliwość na tę substancję czynną. Leczenie zaburzeń neurologicznych za pomocą fluwoksaminy można rozpocząć dwa tygodnie po przerwaniu terapii nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy lub jeden dzień po odstawieniu odwracalnych inhibitorów MAO.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania fluwoksaminy

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania substancji leczniczej przez pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby, W niektórych przypadkach odnotowano wzrost aktywność enzymów wątrobowych.

Fluwoksamina jest stosowana w populacji pediatrycznej jedynie w przypadku potwierdzonych zaburzeń obsesyjno–kompulsyjnych. Wykorzystanie substancji czynnej w terapii innych zaburzeń psychicznych u osób poniżej 18 roku życia nie jest zalecane ze względu na ryzyko wystąpienia agresji oraz zachowań samobójczych w tej grupie. Ponadto, odnotowano zwiększone ryzyko, w stosunku do innych grup wiekowych, wystąpienia skłonności samobójczych u młodzieży w wieku od 18 do 24 lat.

Przyjmowanie lub zwiększanie dawki leku w podeszłym wieku powinno przebiegać z zachowaniem należytej ostrożności.

Podczas terapii zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń psychicznych widoczna poprawa może nie wystąpić po pierwszych kilku tygodniach leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko pojawienia się myśli i skłonności samobójczych u pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne. Osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka powinny podlegać obserwacji podczas pierwszych tygodni terapii oraz podczas zwiększania dawki substancji czynnej.

W trakcie trwania terapii fluwoksaminą istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niepokoju i pobudzenia psychoruchowego. Objawy występują częściej podczas pierwszych dni lub tygodni leczenia. 

Leki z grupy SSRI mogą powodować zaburzenia czynności seksualnych, które czasem utrzymują się nawet po odstawieniu substancji czynnej. 

Należy zachować ostrożność podczas wykorzystania fluwoksaminy w leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów z nieustabilizowaną padaczką w wywiadzie. Istnieje ryzyko wystąpienia drżeń mięśniowych oraz drgawek w trakcie leczenia. W niektórych przypadkach zgłaszano wystąpienie groźnego dla życia zespołu serotoninowego. Do zgłoszonych objawów mogą należeć:

  • niestabilność stanu psychicznego (mania, majaczenie, splątanie, agresja, śpiączka);
  • podwyższenie temperatury ciała;
  • wahania czynności życiowych;
  • zesztywnienie mięśni;
  • mioklonia (mimowolny ruch mięśni).

W trakcie leczenia fluwoksaminą istnieje ryzyko zaburzenia gospodarki elektrolitowej lub węglowodanowej pacjenta. W trakcie terapii zgłaszano takie objawy jak:

  • spadek lub wzrost stężenia glukozy we krwi;
  • zmniejszenie tolerancji glukozy;
  • spadek stężenia sodu w osoczu.

Fluwoksaminy nie należy stosować razem z lekami, podczas których stosowania istnieje ryzyko wydłużenia odstępu QT. Jednoczesna terapia zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca. Ponadto, fluwoksamina może zwiększać prawdopodobieństwo krwawień (szczególnie podczas przyjmowania leków przeciwzakrzepowych). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania innych leków przeciwdepresyjnych, kwasu acetylosalicylowego oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 

Leczenia fluwoksaminą nie należy przerywać nagle. Podczas szybkiego odstawienia substancji leczniczej istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia: pobudzenia psychoruchowego, nadmiernej potliwości, bezsenności, drżeń mięśniowych, wymiotów, biegunki, a także kołatania serca i nasilenia występujących lęków. 

Przeciwwskazania fluwoksaminy do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Produktów leczniczych zawierających fluwoksaminę nie powinny być stosowane jednocześnie z inhibitorami monoaminoksydazy (nieodwracalne inhibitory, moklobemid, linezolid). Ponadto, przeciwwskazane jest jednoczesne przyjmowanie ramelteonu.

Interakcje fluwoksaminy z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko nasilenia działania substancji czynnej, może wystąpić konieczność dostosowania dawki wymienionych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych z powodu nasilenia działania substancji leczniczych. Możliwa konieczność dostosowania dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Ryzyko wzrostu stężenia leków przeciwzakrzepowych w osoczu. Nasilenie krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Możliwość wzrostu stężenia propranololu w osoczu. Istnieje ryzyko wystąpienia konieczności dostosowania dawkowania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ryzyko zwiększenia stężenia ropinirolu w osoczu. Możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Konieczność monitorowania terapii ze względu na ryzyko wystąpienia wahań stężenia fenytoiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryzyko nasilenia przekaźnictwa serotonergicznego i wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Frowatryptan (Frovatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Może wystąpić konieczność dostosowania dawki benzodiazepin. Istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub osłabienia efektu terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie działania leków z grupy SSRI, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Ryzyko wydłużenia odstępu QT, możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Wzrost stężenia serotoniny w mózgu. Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego i związanych z nim objawów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chinagolid (Quinagolide) agoniści receptorów dopaminowych
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie działania substancji czynnej, ryzyko wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji, nudności oraz upośledzenia czynności wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Agomelatyna (Agomelatine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zwiększenie aktywności bupropionu, ryzyko wystąpienia skoków ciśnienia tętniczego, drgawek i gorączki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Ryzyko nasilenia działania pazopanibu. Możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu neuroleptycznego lub serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Zwiększone ryzyko pojawienia się drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amifamprydyna (Amifampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernego działania uspokajającego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Perampanel (Perampanel) inne leki przeciwpadaczkowe
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, wzrostu ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Nasilenie działania substancji czynnej, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem statyn (uszkodzenie mięśni).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Wzrost prawdopodobieństwa krwawień z układu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ryzyko wystąpienia hiponatremii (spadku stężenia sodu w organizmie).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Ryzyko nasilenia działania doustnych leków przeciwcukrzycowych. Możliwość spadku stężenia glukozy w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika

Interakcje fluwoksaminy z pożywieniem

W niektórych przypadkach podczas przyjęcia znacznych ilości kofeiny, w trakcie terapii fluwoksaminą, zgłaszano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: bezsenność, niepokój, drżenia mięśni, a także nudności i kołatanie serca. W trakcie leczenia fluwoksaminą zalecane jest zmniejszenie ilości spożywanej kofeiny.

Interakcje fluwoksaminy z alkoholem

W trakcie stosowania leków psychotropowych, do których należy cząsteczka fluwoksaminy, nie należy jednocześnie spożywać alkoholu. Alkohol wywołuje depresyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, a w połączeniu z fluwoksaminą może dojść do nasilenia tego działania. 

Wpływ fluwoksaminy na prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów podczas terapii fluwoksaminą istnieje ryzyko zwiększonej senności. W ten sposób lek może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Podczas leczenia schorzeń psychicznych przy pomocy fluwoksaminy, należy ograniczyć spożywanie soku grejpfrutowego. Istnieje ryzyko nasilenia działania substancji czynnej związane ze zmniejszonym metabolizmem fluwoksaminy. 

W trakcie terapii zalecane jest również ograniczenie ilości wypijanej kawy ze względu na nasilenie działania kofeiny.

Podczas terapii z wykorzystaniem fluwoksaminy nie należy przyjmować preparatów z dziurawca, które mogą wpłynąć na działanie leków psychotropowych.

Wpływ fluwoksaminy na ciążę

Fluwoksamina może być stosowana przez kobiety ciężarne jedynie w wyraźnej konieczności, pod ścisłą kontrolą lekarską. Substancja czynna może spowodować wystąpienie u noworodka zespołu nadciśnienia płucnego. U noworodków, których matki przyjmowały fluwoksaminę w końcowym trymestrze ciąży odnotowano występowanie problemów oddechowych, sinicy, drżenia mięśniowego, senności, nieprzerwanego płaczu, napadów padaczkowych i wahań temperatury ciała dziecka. 

Przed podjęciem decyzji o stosowaniu fluwoksaminy podczas ciąży konieczna jest ocena stosunku korzyści ze stosowania leku przez matkę do ryzyka wystąpienia opisanych objawów u noworodka. 

Wpływ fluwoksaminy na laktację

Przyjmowanie fluwoksaminy podczas laktacji nie jest zalecane. Substancja czynna jest w niewielkich ilościach wydzielana do mleka matki karmiącej. Poziom fluwoksaminy we krwi noworodka był bardzo niski lub substancja była niewykrywalna. 
Nie można jednak wykluczyć rozwoju działań niepożądanych związanych z przenikaniem substancji czynnej do mleka. Istnieje wiele bezpieczniejszych i bardziej dostosowanych terapii depresji przeznaczonych dla kobiety karmiącej. 

Wpływ fluwoksaminy na płodność

Badania na zwierzętach wykazały przemijające pogorszenie jakości nasienia u samców podczas leczenia fluwoksaminą. Przyjmowanie substancji leczniczej w trakcie planowania ciąży nie jest zalecane. 

Skutki uboczne

kołatanie serca
nudności
astenia
bezsenność
biegunka
ból głowy
zaparcia
wymioty
tachykardia
drżenie
pobudzenie psychoruchowe
zawroty głowy
senność
Anoreksja
suchość w ustach
lęk
ból brzucha
nadmierne pocenie się
złe samopoczucie
nerwowość
niestrawność
świąd
agresja
wysypka
zaburzenia pozapiramidowe
ataksja
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
dezorientacja
obrzęk naczynioruchowy
omamy
mania
nadwrażliwość na światło
drgawki
mlekotok
zaburzenia czynności wątroby
brak menstruacji
hiperprolaktynemia
hiponatremia
zatrzymanie moczu
rozszerzenie źrenic
myśli samobójcze
złośliwy zespół neuroleptyczny
zwiększenie masy ciała
zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)
zmniejszenie masy ciała
zachowania samobójcze
nietrzymanie moczu
oddawanie moczu w nocy
krwotok z dróg rodnych
akatyzja
plamica
wybroczyny
mimowolne oddawanie moczu
zespół serotoninowy
częstomocz
krwotok miesiączkowy
wzrost ryzyka złamań
zespół odstawienia leku
zaburzenia miesiączkowania
jaskra
krwawienia z przewodu pokarmowego
krwawienia ginekologiczne
Anorgazmia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania fluwoksaminy

Przyjęcie zbyt dużej dawki fluwoksaminy nie zdarza się często ze względu na duży margines bezpieczeństwa. W razie przedawkowania substancji czynnej istnieje ryzyko wystąpienia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności), zdarzeń sercowo–naczyniowych (spowolnienie lub przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia tętniczego), upośledzenie czynności wątroby oraz ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy, senność, drżenia, śpiączka).

Mechanizm działania fluwoksaminy

Mechanizm działania substancji czynnej nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. Prawdopodobnie lek wykazuje niewielką aktywność w kierunku receptorów α i β-adrenergicznych, histaminergicznych, muskarynowych. Jednak przede wszystkim fluwoksamina powoduje zmniejszenie wychwytu zwrotnego serotoniny, zwiększając w ten sposób przekaźnictwo serotoninergiczne. Dzięki temu lek zwiększa częstotliwość pobudzenia receptora serotoninowego 5HT1A. Lek działa również pobudzająco na receptory sigma. Efektem wzmożonego przewodnictwa serotoniny jest stabilizacja nastroju, zmniejszenie częstości występowania epizodów lękowych, poprawa jakości snu.

Wchłanianie fluwoksaminy

Fluwoksamina szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie substancji czynnej jest osiągane po około 5 godzinach. Pożywienie nie wpływa wchłanianie preparatu. Całkowita biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 53%. 

Dystrybucja fluwoksaminy

Fluwoksamina łączy się z białkami osocza na poziomie około 80%. Stan stacjonarny zostaje wytworzony po około 10 dniach terapii. 

Metabolizm fluwoksaminy

Cząsteczka fluwoksaminy jest metabolizowana w wątrobie z wykorzystaniem podjednostek cytochromu CYP450 - CYP2D6. Okres półtrwania substancji leczniczej wynosi około 14 godzin. Metabolizm wątrobowy fluwoksaminy uwzględnia przede wszystkim poddanie cząsteczki leku oksydacyjnej demetylacji. W trakcie transformacji cząsteczki dochodzi do powstania kilku metabolitów, tylko dwa z nich wykazują niewielką aktywność farmakologiczną. 

Wydalanie fluwoksaminy

Fluwoksamina jest eliminowana głównie z moczem. Około 80% leku zostaje wydalone  Jedynie około 2% leku jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij