Alitretynoina, Alitretinoinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o alitretynoinie

Rok wprowadzenia na rynek
2006
Substancje aktywne
alitretynoina
Działanie alitretynoiny
przeciwzapalne, immunomodulujące
Postacie alitretynoiny
kapsułki miękkie, żel
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ immunologiczny (odpornościowy), układ płciowy męski, układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Dermatologia i wenerologia
Wzór sumaryczny alitretynoiny

C20H28O2

Spis treści

Wskazania do stosowania alitretynoiny

Wskazaniem do stosowania alitrytenoiny jest ciężki przewlekły wyprysk rąk, który nie uległ poprawie po kuracji  lekami działającymi miejscowo w tym silnymi kortykosteroidami. Lek do stosowania wyłącznie u osób dorosłych.

Dawkowanie alitretynoiny

Alititretynoina występuje w postaci kapsułek do stosowania doustnego oraz w postaci żelu przeznaczonego do stosowania na powierzchnię skóry.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od nasilenia objawów chorobowych, wieku, oraz chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby).

Zalecana dawka dobowa alitretynoiny podawanej doustnie wynosi 10–30 mg. Stosowanie dawki 30 mg pozwala na ustąpienie zmian chorobowych w krótszym czasie, wyższy jest też wskaźnik odpowiedzi organizmu na leczenie. Pacjentom u ktorych występują działania niepożądane niemożliwe do zaakceptowania zaleca się podawanie leku w dawce dobowej 10 mg.

Kapsułkę należy przyjmować o stałej porze każdego dnia w trakcje głównego posiłku. Alitretynoinę należy spożywać razem z posiłkiem.

Leczenie alitrtynoiną może trwać od 12 do 24 tygodni. Terapię należy przerwać jeśli nastąpi zupełne lub prawie zupełne ustąpienie zmian chorobowych przed 24 tygodniem leczenia lub jeśli nie widać poprawy w leczeniu w ciągu pierwszych 12 tygodni.

W przypadku nawrotu choroby, można przeprowadzić kolejny cykl terapii.

Alitrytenoina nie może być stosowana u osób poniżej 18  roku życia.

Alitrytenoinę w postaci żelu należy nakładać na wypryski skórne czystym palcem, pokrywając całą powierzchnię zmiany obfitą warstwą. Przed nałożeniem ubrania należy odczekać około 3 minuty aż do całkowitego wchłonięcia leku. Nie należy brać kąpieli, prysznica czy korzystać z basenów przez około 3 h od nałożenia żelu na skórę. Nie należy nakładać żelu na zdrową skórę. Jeżeli żel dostanie się na obszar zdrowej skóry, należy niezwłocznie usunąć go za pomocą jednorazowej chusteczki. Leczonych zmian nie należy zakrywać bandażem ani gazą. Żel może być stosowany 1–2 razy na dobę.

Przeciwskazania do stosowania alitretynoiny

Przeciwwskazaniem do stosowania alitretynoiny jest nadwrażliwość na substancję czynną lub inne leki zawierające retinoidy. 

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania alitretynoiny jest ciąża oraz karmienie piersią. 

Alitretynoina jest również przeciwwskazana u pacjentów z chorobami wątroby, z ciężką niewydolnością nerek, niekontrolowaną hipercholesterolemią lub hipertrójglicerydemią. Nie wolno stosować alitretynoiny u osób z niekontrolowaną niedoczynnością tarczycy oraz z nadmiarem witaminy A w organizmie.

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania alitretynoiny

Alitretynoina jest lekiem silnie teratogennym, powoduje ciężkie i zagrażające życiu wady wrodzone płodu. Przed rozpoczęciem stosowania leku, kobiety powinny być poinformowane o ryzyku związanym ze stosowaniem alitretynoiny.

Istnieje specjalny Program Zapobiegania Ciąży, którego warunku muszą zostać spełnione aby móc rozpocząć leczenie przewlekłego wyprysku u kobiet w wieku rozrodczym. Kobiety muszą być świadome ryzyka działań teratogennych, muszą być pod ścisłą comiesięczną obserwacją, muszą rozumieć zasadność stosowania skutecznej, nieprzerwanej antykoncepcji minimum miesiąc przed rozpoczęcie leczenia, w trakcie leczenia oraz miesiąc po zakończeniu leczenia. Pacjentki stosujące alitretynoinę muszą akceptować fakt regularnego poddawania się testom ciążowym.

Jeżeli w trakcie leczenia pacjentka zajdzie w ciąże, stosowanie alitretynoiny musi zostać przerwane a pacjentka musi zostać skierowana do lekarza z doświadczeniem w badaniu teratogenności.

Istnieją ograniczenia dotyczące przepisywania oraz wydawania alitretynoiny. Kobietom w okresie rozrodczym zaleca się przepisywać ilość leku niezbędną na miesięczną kurację, aby regularnie odbywały wizyty kontrolne i poddawały się testom ciążowym. Optymalnie jeśli wykonanie testy, przepisanie leku oraz wykupienie recepty odbyło się tego samego dnia.

Mężczyźni leczeni alitretynoiną powinni zostać poinformowani o zakazie dzielenia się tabletkami z żadną inną osobą a w szczególności z kobietami.

Pacjenci, którzy stosują alitretynoinę, nie mogą być dawcami krwi w trakcie kuracji oraz miesiąc po zakończeniu kuracji. Istnieje potencjalne ryzyko dla płodu kobiety w ciąży poddanej transfuzji krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując alitretynoinę u pacjentów z depresją w wywiadzie, gdyż lek ten może nasilać oraz pogłębiać objawy choroby.

Pacjenci leczeni alitretynoiną powinni unikać nadmiernej ekspozycji na słońce oraz korzystania z solarium. Alitretynoina potęguje działanie promieniowania UV.

Alitretynoina może powodować nadmierne wysuszenie skóry, ust oraz oka. W przypadku wystąpienia objawów skórnych zaleca się stosowanie mleczka nawilżającego. Suchość oka można leczyć za pomocą tzw. sztucznych łez.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami wątroby oraz dróg żółciowych, z zapaleniem trzustki a także z zaburzoną czynnością tarczycy.

Alitretynoina może powodować zapalnie jelit (w tym jelita krętego). W przypadku pojawienie się ciężkiej biegunki, należy przerwać leczenie.

Przeciwwskazania alitretynoiny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Alitretynoiny nie wolno stosować jednocześnie z tetracyklinami, gdyż może dojść do wystąpienia łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (tzw. guz rzekomy mózgu). 

Interakcje alitretynoiny z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie stężenia alitretynoiny w osoczu krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Amiodaron jest substratem CYP2C8 o długim okresie półtrwania. Alitretynoina może zwiększać ekspozycję na substraty CYP2C8.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Zwiększenie ekspozycji na substrat CYP2C8.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Zmniejszenie stężenia simwastatyny w osoczu krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ryzyko nadmiaru witaminy A w organizmie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acytretyna (Acitretine) retinoidy i pochodne
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Izotretynoina (Izotretinoina) (Isotretinoin) retinoidy i pochodne
Retinol (witamina A) (Retinol) witamina A i jej pochodne
Ryzyko wystąpienia guza rzekomego mózgu (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe). Łączenie obu leków jest przeciwwskazane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorotetracyklina (Chlortetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Oksytetracyklina (Oxytetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny

Interakcje alitretynoiny z pożywieniem

Pokarm zwiększa ogólnoustrojową ekspozycję alitretynoiny 4 krotnie, jednocześnie zmniejszając zmienność ekspozycji.

Wpływ alitretynoiny na prowadzenie pojazdów

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych ora obsługiwania maszyn. Alitretynoina silnie osłabia zdolność widzenia w nocy. Przed rozpoczęciem stosowania alitretynoiny, należy poinformować o tym fakcie pacjentów. 

Inne rodzaje interakcji

Alitretynoina może zwiększać aktywność kinazy fosfokreatynowej w surowicy krwi.

Obserwowano zwiększenie stężenia trójglicerydów oraz cholesteroli w osoczu krwi. Jeżeli nie można utrzymać hipertrójglicerydemii na optymalnym poziomie, należy przerwać stosowanie leku.

Alitretynoina może wpływać na zmianę wyników testów czynnościowych tarczycy (najczęściej zmniejszenie stężenia TSH oraz T4).

Leczenie alitretynoiną wiąże się z ryzykiem zwiększenia aktywności transaminaz. Zazwyczaj jest to przemijający oraz odwracalny proces.

Wpływ alitretynoiny na ciążę

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania alitretynoiny. Alitretynoina jest lekiem silnie teratogennym, powoduje ciężkie, często zagrażające życiu wady rozwojowe płodu. Ryzyko wystąpienia wad płodu istnieje również miesiąc po przerwaniu leczenia.

Wady wrodzone płodu, związane ze stosowaniem alitretynoiny obejmują: dysmorfię twarzy, nieprawidłowości ze strony OUN (mikrocefalia, wodogłowie, wady rozwojowe móżdżku), rozszczep podniebienia, małoocze, brak słuchu lub inne nieprawidłowości ze strony przewodu słuchowego, wady sercowo-naczyniowe (tetralogia Fallota, wady przegrody), nieprawidłowości przytarczyc oraz grasicy.

Zwiększa się ryzyko wystąpienia samoistnych poronień. 

Wpływ alitretynoiny na laktację

Alitretynoina przenika do mleka matki co wiąże się z potencjalnym ryzykiem dla dziecka. Stosowanie alitretynoiny przez kobiety karmiące piersią jest przeciwwskazane.

Wpływ alitretynoniy na płodność

Lek może upośledzać płodność mężczyzn.

Niewielkie ilości leku zostały oznaczone w spermie mężczyzn przyjmujących alitretynoinę, jednak parametr ten nie ma znaczenia klinicznego.

Alitretynoina posiada silne właściwości teratogenne. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że pacjentka spełnia wszystkie warunki Programu Zapobiegania Ciąży: rozumie i zna ryzyko teratogennych działań leku, rozumie i przestrzega konieczność comiesięcznej obserwacji, akceptuje konieczność przeprowadzenia testów ciążowych przed, po oraz w trakcie leczenia, akceptuje i rozumie konieczność stosowania skutecznej antykoncepcji (miesiąc przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie leczenia oraz miesiąc po zakończonej kuracji). Zaleca się stosować najlepiej dwie skuteczne metody antykoncepcji (w tym jedną mechaniczną).

Skutki uboczne

hipercholesterolemia
ból głowy
hipertriglicerydemia
bóle mięśniowe
zawroty głowy
zapalenie spojówek
łysienie
szumy uszne
uderzenia gorąca
nudności
zmęczenie
rumień
suchość skóry
wymioty
wyprysk
podrażnienie oczu
niedokrwistość
zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych
bóle stawów
suchość oka
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
Zmniejszenie stężenia całkowitego T4
zapalenie warg
suchość w jamie ustnej
zaćma
dyspepsja
niewyraźne widzenie
świąd
wysypka
łuszczenie się skóry
krwotok z nosa
nadwrażliwość na światło
depresja
zaburzenia paznokci
nadciśnienie śródczaszkowe
lęk
zapalenie naczyń
agresja
zmiany nastroju
zaburzenia psychotyczne
myśli samobójcze
zaburzenia zachowania
próby samobójcze
zapalenie jelit
obrzęki obwodowe
reakcje anafilaktyczne
nadwrażliwość

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Alitretynoina stosowana w postaci żelu na powierzchnię skóry, może powodować występowanie działań niepożądanych. Najczęściej występuje zaczerwienienie oraz podrażnienie, może pojawić się obrzęk w miejscu zastosowania, wysypka, ból, łuszczenie, swędzenie, pieczenie, wysięk. Może dochodzić do powstawania strupów, odbarwienia skóry a także owrzodzeń.

Objawy przedawkowania alitretynoiny

Podawanie dawek 10-krtonie wyższych niż dawka terapeutyczna, powodowało wystąpienie odwracalnych działań niepożądanych takich jak: silny ból głowy, uderzenia gorąca na twarzy, biegunka oraz hipertrójglicerydemia. 

Mechanizm działania alitretynoiny

Alitretynoina wykazuje działanie przeciwzapalne oraz immunomodulujące. Alitretynoina wiąże się z receptorami RAR oraz RXR. Działanie alitretynoiny w przewlekłym wyprysku rąk nie jest znane. Lek hamuje działanie ligandów CXCR3 oraz chemokin CCL20, których ekspresja występuje w keratynocytach pobudzanych przez cytokiny,  w wypryskowych zmianach skórnych oraz w komórkach śródbłonka skóry.  Alitretynoina hamuje rozprzestrzenieni się leukocytów  aktywowanych przez cytokiny oraz komórek prezentujących antygen. Alitretynoina hamuje również  proces różnicowania się komórek. 

Wchłanianie alitretynoiny

Alitretynoina wchłania się z przewodu pokarmowego. Dostępność biologiczna nie została określona. Wysokotłuszczowy pokarm zwiększa ekspozycję ogólnoustrojową alitretynoiny. Cmax (maksymalne stężenie) oraz AUC (ekspozycja) zwiększa się, wraz ze wzrostem pojedynczej dawki leku. AUC wzrasta proporcjonalnie natomiast Cmax może zwiększać się mniej niż proporcjonalnie w stosunku do przyjmowanej dawki.

Dystrybucja alitretynoiny

Alitretynoina wiąże się z białkami krwi.

Metabolizm alitretynoiny

Alitretynoina ulega wątrobie utlenianiu do 4-okso-alitretynoiny przez izoenzymy CYP3A4, CUYPP2C9, CYPP2C8. Obie substancji ulegają procesowi izomeryzacji do kwasu 4-oksall-trans retynowego oraz kwasu all-trans retynowego.

Alitretynoina rozkłada się w wyniku stopniowego rozpadu bocznego łańcucha węglowego.

Wydalanie alitretynoiny

Alitretynoina jest wydalana głównie z moczem (około 94% dawki) oraz w niewielkim stopniu z kałem. Główny metabolit alitretynoiny ulega procesowi glukuronidacji, w wyniku tego procesu powstaje glukuronid 4-okso-alitretynoina, który stanowi około 6,5% dawki wydalanej z moczem.

Okres półtrwania  niezmienionej alitretynoiny w fazie eliminacji wynosi od 2 do 10 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij