Enalapril, Enalaprilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o enalaprylu

Rok wprowadzenia na rynek
1984
Substancje aktywne
enalapril, enalapryl, enalaprylu maleininan (enalaprili maleas)
Działanie enalaprylu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie enalaprylu
tabletki, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny enalaprylu

Cząsteczka enalaprylu została opatentowana w 1978 roku, a w 1984 roku trafiła do użytku medycznego. Enalapryl znajduje się na Liście Leków Podstawowych WHO.

Wzór sumaryczny enalaprylu

C20H28N2O5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające enalapryl

Wskazania do stosowania enalaprylu

Wskazania enalaprylu obejmują leczenie nadciśnienia tętniczego, leczenie objawowej niewydolności serca oraz jej zapobieganie u pacjentów z bezobjawową dysfunkcją lewej komory (gdy frakcja wyrzutowa nie przekracza 35%).

Dawkowanie enalaprylu

Dawkowanie enalaprylu ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta oraz uzyskiwanych wartości ciśnienia krwi. W leczeniu nadciśnienia tętniczego podaje się enalapryl w dawce początkowej 5–20 mg na dobę, a maksymalna dawka podtrzymująca to 40 mg na dobę. W niewydolności serca oraz jej zapobieganiu zaleca się początkowo 2,5 mg enalaprylu na dobę (maksymalna dzienna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg). U pacjentów z niewydolnością nerek dawki należy zmniejszyć lub rozdzielać w czasie.

Przeciwskazania do stosowania enalaprylu

Enalapryl jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na tą substancję czynną oraz inne substancje z tej grupy (inhibitory konwertazy angiotensyny), z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym inhibitorami konwertazy angiotensyny w wywiadzie, z dziedzicznym lub idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym, u kobiet w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Nie należy podawać substancji pacjentom ze wstrzącem kardiogennym i zwężeniem naczyń krwionośnych, które rzutuje na hemodynamikę. Enalaprylu nie należy stosować u pacjentów po niedawnym przeszczepie nerki - brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania enalaprylu

Podczas stosowania enalaprylu może dojść do wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów zbyt słabo nawodnionych, z biegunką lub wymiotami, z niewydolnością serca, przyjmujących leki moczopędne, stosujących dietę niskosodową. U osób tych należy szczególną uwagę zwrócić na wartości ciśnienia tętniczego oraz kontrolować dawki enalaprylu oraz przyjmowanych leków moczopędnych. Pojawiające się niedociśnienie zazwyczaj przemija lub wymaga skorygowania dawki leku, jednak nie jest bezpośrednim przeciwwskazaniem do odstawienia preparatu.

Ze względu na działanie rozszerzające w obrębie naczyń krwionośnych, należy zachować szczególną ostrożność u osób ze zwężeniem zastawki aortalnej, mitralnej, kardiomiopatią przerostową oraz innymi schorzeniami, które przebiegają ze zwężeniem naczyń odprowadzajacych krew z lewej komory serca. 

U pacjentów, u których podczas przyjmowania enalaprylu doszło do zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych bądź pojawiła się żółtaczka, należy natychmiast odstawić lek, ze względu na możliwe ciężkie uszkodzenie wątroby, które może zakończyć się zgonem.

Należy zmodyfikować dawkę początkową enalaprylu u osób z zaburzoną czynnością nerek, a następnie dobrać ją według odpowiedzi na leczenie. Podobnie postępowanie należy wdrożyć u pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym i stale kontrolować parametry nerkowe.

Ponieważ enalapryl może wpływać niekorzystnie na parametry krwi (możliwa agranulocytoza, neutropenia, trombocytopenia, niedokrwistość), należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z kolegenozą naczyń, leczonych preparatami immunosupresyjnymi, allopurynolem, prokainamidem - zaleca się okresową kontrolę ilości białych krwinek i konieczność zgłaszania objawów zakażeń.

Istnieją nieliczne przypadki o pojawieniu się obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia tą substancją (niezależnie od czasu trwania leczenia). W razie zaobserwowania objawów obrzęku należy zaprzestać przyjmowania enalaprylu i udać się na konsultację medyczną (czasami obrzęk ustępuje samoistnie, ale może również wymagać hospitalizacji).

Substancja może dawać reakcje rzekomoanafilaktyczne, zwłaszcza u osób poddawanych dializom z błonami wysokoprzepływowymi, aferezie LDL z siarczanem dekstranu, odczulaniu na jad owadów błonkoskrzydłych. Należy rozważyć ostawienie enalaprylu przed ww. procedurami lub zmenić rodzaj błony do dializ.

U pacjentów z cukrzycą, którzy przyjmują insulinę lub doustne leki hipoglikemizujące, należy przez pierwszy miesiąc kontrolować stężenie glukozy we krwi.

U niektórych osób leczonych enalaprylem lub innymi lekami z tej grupy, pojawia się suchy, uporczywy kaszel. Należy skonsultować się z lekarzem, który zdiagnozuje przyczynę kaszlu i ewentualnie dokona modyfikacji farmakoterapii.

U niektórych osób podawanie enalaprylu wiąże się ze zwiększeniem stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek, bądź przyjmujących leki zwiększające poziom potasu we krwi. Należy wówczas częściej kotrolować osoczowe stężenie potasu.

Nie zaleca się stosowana enalaprylu u noworodków oraz dzieci i młodzieży ze wskaźnikiem przesączania kłebuszkowego mniejszym niż 30ml/min/1,73 m2.

 

 

Przeciwwskazania enalaprylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie enalaprylu z aliskirenem u pacjentów cierpiących na cukrzycę lub niewydolność nerek.

Interakcje enalaprylu z innymi substancjami czynnymi

Enalapril może zwiększać stężenie potasu w osoczu i prowadzić do hiperkaliemii, zwłaszcza jeśli jest połączony z preparatami potasu, diuretykami oszczędzającymi potas lub innymi lekami zwiększającymi stężenie tego pierwiastka we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bencyklan (Bencyclane) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Kanrenoinian potasu (Potassium canrenoate) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
Wodoroasparaginian potasu (Potassium hydrogen aspartate) związki potasu
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Łączenie enalaprylu z lekami obniżającymi ciśnienie z grupy sartanów może prowadzić do niewydolności nerek, niedociśnienia i hiperkaliemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Połączenie enalaprylu z lekami przeciwzapalnymi stosowanymi długotrwale może osłabiać efekt hipotensyjny enalaprylu. Może również dochodzić do zwiększania stężenia potasu w osoczu, a skrajnych wypadkach do niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas tolfenamowy (Tolfenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
U pacjentów leczonych jednocześnie enalaprylem i lekami moczopędnymi istnieje zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego (zwłaszcza na poczatku terapii lub gdy pacjenci przyjmują za mało płynów).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Enalapryl w połączeniu z lekami, które wykazują właściwości hipotensyjne, może zwiększać ryzyko niedociśnienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Karbidopa (Carbidopa) agoniści receptorów dopaminowych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Tetraazotan pentaerytrytolu (Pentaerythritol tetranitrate) nitraty
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Apraklonidyna (Apraclonidine, iopidine, apraclonidine hydrochloride) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie tych dwóch preparatów może prowadzić do przemijającego zwiększenia stężenia litu we krwi i nasilenia jego toksyczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Połączenie enalaprylu z innymi inhibitorami ACE może prowadzić do niedociśnienia, hiperkaliemii i zaburzenia czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Może dojść do reakcji nadwrażliwości, włącznie z groźnym wstrząsem anafilaktycznym.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Zachodzi zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sakubitryl (Sacubitril) inhibitory neprylizyny
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Urokinaza (Urokinase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zachodzi ryzyko toksycznego wpływu na wątrobę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne

Interakcje enalaprylu z pożywieniem

Pożywienie nie wpływa na wchłanianie enalaprylu.

Interakcje enalaprylu z alkoholem

Spożywanie alkoholu podczas terapii enalaprylem może nasilać jego działanie hipotensyjne.

Wpływ enalaprylu na prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania enalaprylu sporadycznie mogą pojawiać się zawroty głowy lub znużenie, co w pewnym stopniu może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Wpływ enalaprylu na ciążę

Przyjmowanie enalaprylu w pierwszym trymestrze ciąży nie jest zalecane, ponieważ może nieść ryzyko teratogennego wpływu na płód. Lek jest przeciwwskazany w drugim i trzecim trymestrze ciąży, gdyż wiąże się z ryzykiem występienia u płodu między innymi: pogorszenia pracy nerek, małowodzia i opóźnienia procesu kostnienia czaszki, a u noworodków - niewydolności nerek, niedociśnienia czy hiperkaliemii. U pacjentek planujących ciążę oraz pacjentek, u których potwierdzono ciążę podczas leczenia enalaprylem należy rozważyć alternatywne leki hipotensyjne.

Wpływ enalaprylu na laktację

Według dostępnych badań przenikanie enalaprylu do mleka jest znikome, a w samym mleku oznacza się bardzo małe jego stężenia, które nie wydają się być klinicznie istotne. Niemniej jednak, ze względu na potencjalny wpływ leku na układ sercowo-naczyniowy oraz nerki dziecka, nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania enalaprylu i karmienia piersią wcześniaków oraz dzieci w pierwszych tygodniach życia. Jeśli to konieczne, można rozważyć karmienie piersią starszych niemowląt z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności oraz obserwowaniem ewentualnych działań niepożądanych u dziecka.

Wpływ enalaprylu na płodność

Prawdopodobnie enalapryl nie wpływa na płodność.

Skutki uboczne

zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
osłabienie
kaszel
nieostre widzenie
nudności
omdlenia
wysypka
zaburzenia smaku
biegunka
ból w klatce piersiowej
depresja
bóle głowy
duszność
hiperkaliemia
ból brzucha
uczucie zmęczenia
zaburzenia rytmu serca
Dławica piersiowa
tachykardia
niedociśnienie tętnicze
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
obrzęk naczynioruchowy
impotencja
bezsenność
białkomocz
dezorientacja
wrzody trawienne
hiponatremia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
parestezje
kołatanie serca
chrypka
nerwowość
niestrawność
zaczerwienienie skóry twarzy
Zawroty głowy pochodzenia obwodowego
pokrzywka
Incydent naczyniowo-mózgowy
senność
skurcz oskrzeli
skurcze mięśni
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
wymioty
zaparcie
wydzielina z nosa
zapalenie trzustki
złe samopoczucie
zwiększenie stężenia mocznika we krwi
hipoglikemia
szumy uszne
nadmierne pocenie się
zawał serca
astma
zaburzenia czynności nerek
ból gardła
gorączka
wypadanie włosów
niedrożność jelit
niewydolność nerek
brak łaknienia
niedokrwistość
podrażnienie żołądka
ginekomastia
małopłytkowość
owrzodzenie jamy ustnej
agranulocytoza
rumień wielopostaciowy
zaburzenia snu
zapalenie jamy ustnej
niewydolność wątroby
toksyczne martwicze oddzielanie naskórka
alergiczne zapalenie płuc
skąpomocz
neutropenia
pancytopenia
pęcherzyca
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
złuszczające zapalenie skóry
zespół Stevensa-Johnsona
uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy
zahamowanie czynności szpiku kostnego
aftowe zapalenie jamy ustnej
zapalenie wątroby
zapalenie błony śluzowej nosa
eozynofilowe zapalenie płuc
zastój żółci
zapalenie języka
Zmniejszenie wartości hematokrytu
objawy Raynauda
żółtaczka
choroby autoimmunologiczne
niezwykłe marzenia senne
martwica miąższu wątroby
nacieki w płucach
erytrodermia
Obrzęk naczynioruchowy jelit
zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania enalaprylu

Objawy przedawkowania różnią się w zależności od dawki i mogą obejmować: ciężkie niedociśnienie po około sześciu godzinach od przyjęcia leku, wstrząs krążeniowy, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, kaszel, zwolnienie rytmu i kołatanie serca, zawroty głowy, niepokój, osłupienie.

Mechanizm działania enalaprylu

Enalapryl podawany jest w formie nieaktywnej (tzw. prolek), a dopiero w organizmie ulega przekształcaniu do enalaprylatu (formy aktywnej). Lek hamuje enzym - konwertazę angiotensyny (Angiotensin-Converting Enzyme, w skrócie ACE), który odpowiedzialny jest za przekształcanie angiotensyny I w angiotensyjnę II. Jej działanie polega między innymi na zwężaniu naczyń krwionośnych i zwiększeniu wchłaniania zwrotnego sodu w nerkach, co prowadzi do zwiększania ciśnienia tętniczego krwi. Enalapryl blokuje powstawanie angiotensyny II, hamuje więc efekt hipertensyjny i prowadzi do obniżenia wartości ciśnienia krwi (działa hipotensyjnie). Angiotensyna II należy od układu Renina-Angiotensyna-Aldosteron i obniżenie jej stężenia we krwi pociąga za sobą zwiększenie aktywności osoczowej reniny i obniżenie stężenia aldosteronu.

Wchłanianie enalaprylu

Enalapryl w postaci maleinianu wchłania się z przewodu pokarmowego w około 60% i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około godzinie.

Dystrybucja enalaprylu

Nie oznaczono objętości dystrybucji dla enalaprylu, ale wiadomo, że przenika do większości tkanek, szczególnie w do tkanek nerek oraz naczyń krwionośnych. Wiązaniu z białkami osocza ulega 60% przyjętej dawki.

Metabolizm enalaprylu

Enalapryl jest prolekiem i jest przekształcany w wątrobie do swojej aktywnej formy - enalaprylatu. Jego maksymalne stężenie osoczowe pojawia się po około 4 godzinach. Średni okres półtrwania leku w osoczu wynosi 11 godzin. U osób z prawidłową funkcją nerek stężenie osoczowe enalaprylu ustala się na stałym poziomie po 4 dniach podawania i nie zachodzi kumulacja leku.

Wydalanie enalaprylu

Około 60% dawki podanej doustnie jest wydalane z moczem - 40% stanowi enalaprylat a 20% niezmetabolizowany enalapryl. Pewna część leku jest wydalana również z kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij