Dobutamina, Dobutaminum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dobutaminie

Rok wprowadzenia na rynek
1988
Substancje aktywne
chlorowodorek dobutaminy, dobutamina
Działanie dobutaminy
inotropowe dodatnie (+) (zwiększa siłę skurczu), podwyższa ciśnienie krwi, obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie dobutaminy
liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Medycyna ratunkowa, Kardiochirurgia
Rys historyczny dobutaminy

W kwietniu 1988 roku dobutamina została zatwierdzona przez Szwajcarską Agencję Produktów Leczniczych (Swiss Agency for Therapeutic Products). Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie leku na rynek została firma farmaceutyczna Teva Pharma AG.

Wzór sumaryczny dobutaminy

C18H23NO3

Spis treści

Wskazania do stosowania dobutaminy

Dobutamina należy do grupy amin katecholowych. Jest lekiem syntetycznym, podawanym w warunkach szpitalnych w postaci infuzji dożylnych. Dobutamina zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego. Z tego względu jest używana w razie wystąpienia wstrząsu kardiogennego i septycznego, podawana pacjentom po zabiegach chirurgicznych na sercu oraz w razie wystąpienia ostrej niewydolności mięśnia sercowego (np. zawał serca). Dodatkowym wskazaniem dla dobutaminy jest przeprowadzenie testów wysiłkowych u osób wśród których przeciwwskazane są ćwiczenia z obciążeniem. 

U dzieci i młodzieży dobutaminę podaje się w celu wywołania dodatniego działania inotropowego po zabiegach kardiochirurgicznych i w razie wystąpienia wstrząsu septycznego/ kardiogennego.

Dawkowanie dobutaminy

Dobutaminę podaje się w postaci infuzji dożylnej. Szybkość wlewu jest zależna od indywidualnej reakcji pacjenta na substancję leczniczą. W trakcie infuzji konieczny jest pomiar częstości pracy serca, ciśnienia tętniczego krwi oraz przepływ moczu.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku pacjenta, masy ciała oraz chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby). Zwykle stosowana dawka dobutaminy dla osób dorosłych mieści się w zakresie 2,5 do 10 mikrogramów/kg masy ciała/min. Maksymalnie stosowano dawki nie przekraczające 40 mikrogramów/kg masy ciała/min.

W przypadku dzieci i młodzieży zakres dawek zwykle stosowanych mieści się w granicach od 2 do 20 mikrogramów/kg masy ciała/min. 

Odstawianie leku należy przeprowadzać stopniowo, poprzez zmniejszanie szybkości infuzji dożylnej.

Przeciwskazania do stosowania dobutaminy

Dobutamina nie powinna być stosowana u osób nadwrażliwych na tą substancję leczniczą oraz u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dobutaminy

Szybkość wlewu z dobutaminą jest uzależniona od indywidualnej reakcji organizmu pacjenta na lek. Podczas infuzji konieczna jest kontrola pracy mięśnia sercowego i ciśnienia tętniczego krwi. Lek może podnosić ciśnienie, zwłaszcza u osób leczonych na nadciśnienie tętnicze.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób z zawałem mięśnia sercowego. Na skutek tachykardii i wzrostu ciśnienia tętniczego po infuzji dobutaminy u osób z zawałem może pogłębić się stopień niedokrwienia mięśnia sercowego.

Pacjenci z obniżonym ciśnieniem tętniczym podczas wstrząsu kardiogennego są narażeni na większy spadek ciśnienia na skutek podania dobutaminy.

Dobutamina podana pacjentom z migotaniem oraz trzepotaniem przedsionków może wywołać nasilenie zaburzeń rytmu serca (szybka odpowiedź komorowa). 

Osoby przyjmujące leki z grupy beta-adrenolityków po infuzji dobutaminy są narażone w większym stopniu na wystąpienie skurczu naczyń obwodowych.

Przeciwwskazania dobutaminy do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazana jest jednoczesna terapia dobutaminą i lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO, monoamine oxidase inhibitors). Do tych leków należą zarejestrowane w Polsce moklobemid, selegilina i rosagilina. Są to preparaty stosowane w leczeniu depresji, fobii oraz choroby Parkinsona. Takie połączenie lekowe może skutkować pojawieniem się przełomu nadciśnieniowego, krwotoku wewnątrzczaszkowego oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca łącznie z pojawieniem się niewydolności krążeniowej.

Interakcje dobutaminy z innymi substancjami czynnymi

upośledzona eliminacja leków podczas terapii łączonej z dobutaminą
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abakawir (Abacavir) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amoksycylina (Amoxicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Pyrantel (Pyrantel) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Chlorek magnezu (Magnesium chloride) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
zmniejszenie efektywności terapeutycznej dobutaminy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betahistyna (Betahistine) histamina i analogi
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Laktobionian wapnia (Calcium lactobionate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
upośledzona eliminacja dobutaminy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Bacytracyna (Bacitracin) antybiotyki polipeptydowe
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Cefuroksym (Cefuroxime) cefalosporyny II generacji
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) (Cyanocobalamin) witaminy z grupy B
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fosfomycyna (Fosfomycin) antybiotyki - INNE
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas azelainowy (Azelaic acid) substancje czynne stosowane w dermatologii
Kwas foliowy (Witamina B9) (Folic acid) witaminy z grupy B
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Meloksykam (Meloxicam) inne substancje stosowane w chorobach zwyrodnieniowych stawów i reumatyzmie
nasilenie eliminacji dobutaminy z organizmu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Amilorid (Amiloride) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
zmniejszona skuteczność terapeutyczna leków podczas połączenia z dobutaminą
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
wzrost ryzyka nadciśnienia podczas łączenia leków z dobutaminą
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
wzrost ryzyka hipokaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
zwiększone ryzyko tachykardii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
nasilenie oddziaływania dobutaminy na wazopresory
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
nasilenie aktywności sympatykomimetycznych leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
wzrost ryzyka działań niepożądanych leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
zmniejszenie efektu rozszerzającego na oskrzela dobutaminy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych

Interakcje dobutaminy z pożywieniem

Kofeina zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w połączeniu z dobutaminą.

Wpływ dobutaminy na prowadzenie pojazdów

Ze względu na charakter leku i okoliczności jego stosowania nie ma badań określających wpływ dobutaminy za zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Połączenie dobutaminy i medycznej marihuany zwiększa ryzyko tachykardii, podobnie działa nikotyna w połączeniu z opisywanym lekiem.

Wykazano niezgodności fizyczne roztworów dobutaminy z roztworami o charakterze zasadowym, roztworami zawierającymi w składzie pirosiarczyn sodu i etanol. Ponad to zabronione jest połączenie roztworów dobutaminy w jednym wlewie z lekami: acyklowirem; aminofiliną;  bretylium; chlorkiem wapnia i glukonianem wapnia; mrówczanem cefamandolu; cefalotyną i cefazoliną sodową; diazepamem;  digoksyną; sodu etakrynianem; furosemidem; heparyną sodową; solą sodowa bursztynianu hydrokortyzonu; insuliną; chlorkiem potasu; siarczanem magnezu; penicyliną; fenytoiną;  streptokinazą; werapamilem.

Takie połączenie grozi wytrącaniem się nierozpuszczalnych związków.

Wpływ dobutaminy na ciążę

Dobutamina należy do kategorii B według klasyfikacji FDA (Food and Drug Administration) określającej ryzyko stosowania leków przez kobiety ciężarne. Brak jest badań opisujących stopień przenikania leku przez łożysko. Ze względów bezpieczeństwa terapia dobutaminą jest wskazana tylko wówczas, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykluczyły teratogenne działanie dobutaminy.

Wpływ dobutaminy na laktację

Dobutamina należy do kategorii L2 według skali prof. Hyle'a. Oznaczono ją jako substancję prawdopodobnie zgodną z karmieniem piersią. Ze względów ostrożności zaleca się jednak przerwanie karmienia na czas podawania leku matce. Brak jest badań określających przenikanie dobutaminy do mleka matki karmiącej.

Wpływ dobutaminy na płodność

Badania wpływu dobutaminy na płodność z wykorzystaniem szczurów laboratoryjnych wykazały utrudnione zagnieżdżanie zapłodnionej komórki jajowej podczas podawania bardzo wysokich dawek toksycznych samicom. Opóźniony został również wzrost wewnątrzmaciczny i pourodzeniowy potomstwa matek leczonych dużymi dawkami dobutaminy.

Inne możliwe skutki uboczne

Do miejscowych działań niepożądanych dobutaminy zalicza się zapalenie żyły w miejscu infuzji leku, oraz bardzo rzadko występującą martwicę tkanek. Takie objawy obserwowano przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży którym podawano lek.

Bardzo częstym działaniem niepożądanym dobutaminy jest zwiększenie częstości pracy serca, stąd podczas wlewu konieczne jest monitorowanie tego parametru. Dobutamina może zwiększyć ciśnienie tętnicze krwi. Jest to nasilone zwłaszcza u osób z nadciśnieniem tętniczym. Lek może powodować bóle dławicowe, uczucie pieczenia i ściskania zamostkowego oraz wywoływać zaburzenia rytmu serca. Częstym skutkiem ubocznym infuzji dobutaminy są także bóle głowy. Rzadziej po infuzji dobutaminy może wystąpić częstoskurcz komorowy, migotanie komór, bradykardia, niedokrwienie i zawał mięśnia sercowego. Podczas podawania substancji leczniczej obserwowano spadek stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), eozynofilię oraz  zahamowanie agregacji trombocytów. Dobutamina może wywoływać skurcze i drżenia mięśniowe, parestezje, a u osób predysponowanych (osoby z ciężką niewydolnością nerek) drgawki kloniczne.

Wśród dzieci i młodzieży po infuzji dobutaminy obserwowano częściej niż u dorosłych zaburzenia ze strony układu oddechowego (uczucie duszności i skurcz oskrzeli), nudności, zmiany skórne (wysypka, wybroczyny, plamy, krwawienie punkcikowate), a także zwiększone parcie na pęcherz moczowy.

Objawy przedawkowania dobutaminy

Objawami przedawkowania dobutaminy są dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego: utrata apetytu, nudności i wymioty. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku skutkuje pojawieniem się bólu zamostkowego, ściskania w klatce piersiowej, kołatania serca, drżeń mięśniowych, bólu głowy i lęków. Przedawkowanie dobutaminy może powodować niedociśnienie tętnicze na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych obwodowych, bądź też przeciwnie- nadciśnienie i zaburzenia rytmu serca.

Mechanizm działania dobutaminy

Mechanizm działania dobutaminy wynika z oddziaływania leku na receptory adrenergiczne, zarówno alfa jak i beta. Pobudzenie receptorów beta-1 i alfa-1 adrenergicznych zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego (działanie inotropowo dodatnie), co skutkuje zwiększeniem objętości wyrzutowej lewej komory serca oraz podniesieniem pojemności minutowej mięśnia sercowego. Dobutamina przyspiesza przewodnictwo  przedsionkowo-komorowe i zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego. Lek w niewielkim stopniu pobudza obwodowe receptory alfa-2 i beta-2 adrenergiczne. Dopamina nie powoduje uwalniania endogennej noradrenaliny.

Wchłanianie dobutaminy

Po infuzji dożylnej działanie dobutaminy pojawia się po około 2 minutach od wstrzyknięcia, a maksymalną siłę działania lek wykazuje mniej więcej po 10 minutach od podania. Stężenie dobutaminy w osoczu rośnie w sposób liniowy, zależnie od dawki substancji leczniczej i szybkości wlewu.

Dystrybucja dobutaminy

Objętość dystrybucji dla dobutaminy wynosi 0,2 l/kg, a wartość klirensu szacowana jest na około  2,4 l/min/m2 pc.

Metabolizm dobutaminy

Przemiany metaboliczne dobutaminy zachodzą za pośrednictwem enzymu metylotransferazy katecholowej, głównie w obrębie wątroby i innych tkanek. Powstający związek to 3-O-metylodobutamina nie wykazująca aktywności farmakologicznej.

Wydalanie dobutaminy

Okres półtrwania dobutaminy jest szacowany na około 120 sekund. Główną drogą eliminacji leku jest usuwanie go wraz z moczem (około 67% podanej dawki) oraz z kałem (około 35% dawki). W moczu i żółci obecna jest dobutamina w postaci glukuronidów oraz nieaktywny farmakologicznie metabolit (3-O-metylodobutamina).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij