Albiglutyd, Albiglutidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o albiglutydzie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
albiglutyd
Działanie albiglutydu
przeciwcukrzycowe (hipoglikemizujące; zmniejsza stężenie glukozy we krwi), zmniejsza masę ciała (odchudzające)
Postacie albiglutydu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Diabetologia
Rys historyczny albiglutydu

Albiglutyd został zatwierdzony w marcu 2014 roku przez Europejską Agencję Leków (EMA, European Medicines Agency). Miesiąc później lek został zaaprobowany przez United States FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków). Podmiotem odpowiedzialnym był GlaxoSmithCline.

Wzór sumaryczny albiglutydu

C3232H5032N864O979S41

Spis treści

Wskazania do stosowania albiglutydu

Albiglutyd jest lekiem biologicznym powstałym przez połączenie ludzkiej albuminy z glukagonopodobnym peptydem-1 opornym na działanie dipeptydylopeptydazy. Jest zaliczany do grupy agonistów hormonu jelitowego GLP 1 (peptyd glukagonopodobny). Albiglutyd stosowany jest u dorosłych pacjentów w celu  stabilizacji poziomu glukozy we krwi w przypadku cukrzycy typu II. Może być używany w monoterapii bądź też w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi i insuliną.

Dawkowanie albiglutydu

Albiglutyd podawany jest we wstrzyknięciach podskórnych w obszarze brzucha, uda i ramienia (górna część). Ważne jest aby nie wstrzykiwać albiglutydu i insuliny w miejsca bezpośrednio przy sobie. Zakres dawek zwykle stosowanych dla osób dorosłych mieści się w granicach 30-50 mg tygodniowo. Lek podaje się niezależnie od posiłków, najlepiej w ustalonym dniu tygodnia. Dawkowanie u osób w podeszłym wieku jest analogiczne jak u pozostałych dorosłych. Dawki w przypadku pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami pracy nerek oraz wątroby nie muszą być modyfikowane. Brak jest danych na temat bezpieczeństwa stosowania albiglutydu u dzieci i młodzieży.

Przeciwskazania do stosowania albiglutydu

Albiglutydu nie można stosować u osób wykazujących nadwrażliwość  na tę substancję leczniczą, u osób z cukrzycą typu I oraz do leczenia kwasicy ketonowej.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania albiglutydu

Należy zachować ostrożność podczas terapii albiglutydem u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe lub insulinę, zwłaszcza leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Terapia łączona może powodować spadki cukru we krwi (hipoglikemię). Czasami konieczne jest  zmniejszenie dotychczas stosowanych dawek leków przeciwcukrzycowych/insuliny, dlatego ważna jest kontrola poziomu glukozy we krwi. Po zakończeniu podawania albiglutydu jego stężenie w organizmie spada powoli, stąd ustalanie dawek pozostałych leków przeciwcukrzycowych musi być prowadzone z dużą ostrożnością.

Terapia albiglutydem u osób które w przeszłości chorowały na zapalenie trzustki musi być prowadzona pod ścisłą kontrolą. Lek może powodować wystąpienie ostrego zapalenia trzustki.

Albiglutyd należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami pracy nerek. Terapia albiglutydem u tych pacjentów może powodować ciężkie reakcje ze strony przewodu pokarmowego (nudności i wymioty) prowadzące do odwodnienia organizmu. Podczas stosowania leku należy wypijać dużą ilość płynów zwłaszcza przy wystąpieniu tych działań niepożądanych.

Interakcje albilglutydu z innymi substancjami czynnymi

wzrost ryzyka hipoglikemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Ksylometazolina (Xylometazoline) nieselektywni agoniści receptorów alfa- adrenergicznych
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Winpocetyna (Vinpocetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
zwiększona skuteczność terapeutyczna albiglutydu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
osłabienie siły działania albiglutydu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Tianeptyna (Tianeptine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
wzrost ryzyka hiperglikemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy

Interakcje albiglutydu z pożywieniem

Albiglutyd podaje się niezależnie od posiłków. Ze względu na ryzyko odwodnienia na wskutek możliwych wymiotów i biegunki zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów podczas terapii lekiem.

Interakcje albiglutydu z alkoholem

Alkohol wpływa na poziom glukozy we krwi. Należy unikać spożywania alkoholu zwłaszcza po wysiłku fizycznym lub na pusty żołądek ponieważ sprzyja to wystąpieniu hipoglikemii.

Wpływ albiglutydu na prowadzenie pojazdów

Albiglutyd nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy jednak zachować ostrożność przy terapii łączonej albiglutydu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Spadek poziomu cukru wywołany takim połączeniem może powodować zaburzenia koncentracji, podwójne widzenie i omdlenie.

Inne rodzaje interakcji

Dziurawiec zwyczajny zmniejsza siłę działania albiglutydu, podobnie jak roślina przęśl chińska (Ephedra sinica). Guma guar pozyskiwana z nasion Cyamopsis tetragonolobus (stosowana jako dodatek do żywności) zwiększa ryzyko hipoglikemii podczas terapii albiglutydem. Podobnie działa olej rybny.

Wpływ albiglutydu na ciążę

Brak jest danych na temat wpływu albiglutydu na rozwijający się płód ludzki, z tego powodu nie zaleca się stosowania leku przez kobiety ciężarne. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały zmniejszoną masę urodzeniową, obniżoną temperaturę ciała i odwodnienie urodzonych myszy. Miało to miejsce po zastosowaniu dawek toksycznych, wielokrotnie przekraczających ekspozycję u ludzi w przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Wpływ albiglutydu na laktację

Albiglutydu nie należy stosować podczas karmienia piersią ze względu na brak wystarczających danych które opisywałyby działanie leku na dziecko matek leczonych albiglutydem. Najprawdopodobniej lek przenika do mleka, co wynika z białkowej budowy cząsteczki albiglutydu.

Wpływ albiglutydu na płodność

Zaleca się odstawienie albiglutydu u kobiet planujących ciążę co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem starań o dziecko. Wpływ leku na płodność u ludzi nie został zbadany. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały skrócenie cyklów rujowych, zwiększoną śmiertelność zarodków i zmiany w układzie szkieletowym płodów, jednak miało to miejsce po zastosowaniu albiglutydu w dawkach toksycznych.

Inne możliwe skutki uboczne

Albiglutyd podany we wstrzyknięciu podskórnym może powodować reakcje niepożądane w miejscu podania. Jest to najczęściej wysypka, rumień i świąd. Po podaniu leku często występują reakcje ze strony przewodu pokarmowego takie jak biegunka i nudności. Dodatkowo mogą pojawić się zaparcia, niestrawność, wymioty oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Jeśli albiglutyd stosuje się w terapii łączonej z innymi lekami przeciwcukrzycowymi może dochodzić do hipoglikemii (spadku poziomu cukru we krwi). Dotyczy to przede wszystkim leków z grupy pochodnych sulfonlomocznika oraz insuliny. Rzadziej hipoglikemia pojawia się podczas terapii łączonej albiglutydu i metforminy bądź pioglitazonu. Częstym działaniem niepożądanym albiglutydu jest pojawiające się podczas terapii lekiem zapalenie płuc. Dodatkowo obserwowano u pacjentów zaburzenia pracy serca, to jest migotanie i trzepotanie przedsionków. Najcięższymi działaniami niepożądanymi albiglutydu są zmniejszenie drożności jelit oraz ostre zapalenie trzustki. 

Objawy przedawkowania albiglutydu

Duże dawki albiglutydu powodowały reakcje ze strony przewodu pokarmowego (nudności i wymioty) oraz ból głowy.

Mechanizm działania albiglutydu

Albiglutyd to agonista receptora GLP-1. GLP-1 to peptyd glukagonopodobny należący do grupy hormonów jelitowych (glucagon-like peptide-1). GLP-1 reguluje procesy wydzielania insuliny, glukagonu i wpływa przez to na stężenie glukozy we krwi.

Mechanizm działania albiglutydu polega na spowalnianiu opróżniania żołądka (zarówno pokarmów o konsystencji płynnej jak i stałej) oraz zwiększaniu wydzielania insuliny zależnej od poziomu glukozy we krwi poprzez oddziaływanie na komórki beta wysp trzustkowych. Lek zmniejsza stężenie glukozy we krwi na czczo oraz minimalizuje wahania poziomu glukozy we krwi po posiłkach. Albiglutyd hamuje apetyt pacjentów, przyczyniając się do spadku masy ciała. 

Wchłanianie albiglutydu

Po podaniu we wstrzyknięciu podskórnym albiglutyd wchłania się powoli do krwioobiegu osiągając stężenie maksymalne w surowicy krwi w ciagu 3-5 dni. C max wynosi średnio 1,74 mikrograma/ml. 

Dystrybucja albiglutydu

Objętość dystrybucji dla albiglutydu wynosi 11 l. 

Metabolizm albiglutydu

Brak jest badań opisujących metaboliczne przemiany albiglutydu. Przypuszcza się że lek jest katabolizowany w obrębie komórek śródbłonka naczyniowego. Reakcje rozkładu polegają na proteolizie cząsteczki leku do peptydów i pojedynczych aminokwasów. 

Wydalanie albiglutydu

Okres półtrwania dla albiglutydu wynosi średnio 4-7 dni. Wartość klirensu dla leku to 67 ml/h. Wykazano że znaczny wzrost masy ciała pacjenta (powyżej 20%) zwiększa tempo eliminacji leku. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij