Darunawir, Darunavirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o darunawirze

Rok wprowadzenia na rynek
2006
Substancje aktywne
darunawir
Działanie darunawiru
przeciwwirusowe
Postacie darunawiru
tabletki powlekane, zawiesina doustna
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Rys historyczny darunawiru

Darunawir został wprowadzony na rynek w 2006 roku decyzją US FDA przez firmę Janssen.

Wzór sumaryczny darunawiru

C27H37N3O7S

Spis treści

Wskazania do stosowania darunawiru

Darunawir jest wskazany w leczeniu skojarzonym pacjentów zakażonych wirusem HIV - 1, tj. ludzkim wirusem niedoboru odporności.

Dawkowanie darunawiru

Darunawir jest stosowany zazwyczaj w połączeniu z rytonawirem lub kobicystatem. Substancje te ulepszają profil farmakokinetyczny darunawiru.

Dawka darunawiru zależna jest od wieku, masy ciała, chorób towarzyszących, wcześniejszego leczenia oraz ogólnego stanu pacjenta. Zwykle stosowana dobowa dawka darunawiru to 800mg.

Darunawir powinien być przyjmowany do 30 minut od spożycia posiłku.

Przeciwskazania do stosowania darunawiru

Darunawiru nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia oraz masie ciała mniejszej niż 15 kg. Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną.

Stosowanie darunawiru jest przeciwwskazane w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby oraz w przypadku wystąpienia ciężkiej, niepożądanej reakcji skórnej.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania darunawiru

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów, którzy byli już wcześniej leczeni za pomocą terapii przeciwretrowirusowej, u osób z opornością na darunawir oraz u osób z wysoką wiremią HIV1-RNA (powyżej 100000kopii/ml).

Ostrożność podczas stosowania darunawiru należy zachować u pacjentek w ciąży, u osób starszych, u pacjentów z alergią na sulfonamidy, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz hemofilią.

W przypadku pacjentów z zapaleniem wątroby, marskością wątroby lub podwyższoną aktywnością transaminaz wątrobowych należy zachować szczególną ostrożność.

Należy informować pacjentów o zgłaszaniu wystąpienia wysypki lub wysypki z towarzyszącą gorączką, ogólnego złego samopoczucia, zmęczenia, bóli mięśni lub stawów, pęcherzy, zmian  w jamie ustnej, zapalenia spojówek. Mogą być to objawy wskazujące na ciężkie reakcje skórne, będące przesłanką do odstawienia leku.

Przeciwwskazania darunawiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby przeciwwskazane jest łączenie darunawiru z kolchicyną. Nie należy także łączyć darunawiru z sildenafilem, jeśli jest on stosowany do leczenia płucnego nadciśnienia tętniczego.

Darunawir  hamuje wydalanie substancji czynnych, których metabolizm jest zależny od CYP3A. Powoduje to wzrost stężenia jednocześnie podawanego produktu leczniczego. Jest to istotne w przypadku substancji, których zwiększenie stężeń w osoczu wiąże się z wystąpieniem ciężkich, zagrażających życiu działań niepożądanych.

Darunawiru nie należy łączyć z alfuzosyną, amiodaronem, dronedaronem, beprydylem, iwabradyną, chinidyną, ranolazyną, astemizolem, terfenadyną, alkaloidami sporyszu, elbaswirem, grazoprewirem, cyzaprydem, dapoksetyną, domperydonem, naloksegolem, lurazydonem, pimozydem, kwetiapiną, sertindolem, triazolamem, midazolamem, symwastatyną, lowastatyną, lopitamidem oraz dibagatranem i tikagrelorem.

Interakcje darunawiru z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie leków łącznie z darunawirem nasila ich działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Afatynib (Afatinib) inhibitory kinazy białkowej
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kobimetynib (Cobimetinib) inhibitory kinazy białkowej
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Marawirok (Maraviroc) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sertindol (Sertindole) neuroleptyki atypowe
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sylodosyna (Silodosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Wilanterol (Vilanterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Osłabienie działania darunawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Ombitaswir (Ombitasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Rufinamid (Rufinamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Stosowanie leków łącznie z darunawirem zwiększa ryzyko wystąpienia ich działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie ryzyka uszkodzenia mięśni, co może prowadzić do niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Nasilenie działania obu leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Netupitant (Netupitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Początkowo podczas równoczesnego stosowania może wystąpić wysoka gorączka i inne objawy zapalenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abakawir (Abacavir) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Stosowanie leków wraz z darunawirem powoduje osłabienie ich działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Gestoden (Gestodene) progestageny
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Niekorzystny wpływ na wątrobę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Wpływ na działanie lewometadonu i metadonu (nasilenie lub osłabienie działania).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie działań niepożądanych darunawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Nadmierny spadek ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy

Wpływ darunawiru na prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania darunawiru wzmocnionego rytonawirem lub kobicystatem mogą pojawić się zawroty głowy, co może w pewien sposób upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Stosowanie równocześnie produktów zawierających wyciąg z dziurawca powoduje osłabienie działania darunawiru.

Wpływ darunawiru na ciążę

W badaniach prowadzonych na zwierzętach nie wykazano szkodliwego wpływu darunawiru na przebieg ciąży.

Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań oceniających wyniki ciąży u kobiet leczonych darunawirem, należy ocenić stosunek korzyści do potencjalnego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych lub nieskuteczności terapii.

Wpływ darunawiru na laktację

Nie należy karmić piersią w trakcie terapii darunawirem. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że darunawir przenika do mleka, a w dużych dawkach jest toksyczny.

Skutki uboczne

biegunka
astenia
bezsenność
ból głowy
cukrzyca
hipercholesterolemia
hipertriglicerydemia
niestrawność
nudności
świąd
wymioty
wysypka
wzdęcia
zawroty głowy
zmęczenie
ból brzucha
neuropatia obwodowa
Hiperlipidemia
Zwiększona aktywność amylazy
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
alergiczne zapalenie skóry
białkomocz
bóle kończyn
ból w klatce piersiowej
bóle mięśniowe
depresja
dezorientacja
drażliwość
duszność
ginekomastia
hiperglikemia
kaszel
letarg
leukopenia
łysienie
małopłytkowość
nadciśnienie tętnicze
nadwrażliwość
niepokój
obrzęk naczynioruchowy
osłabienie mięśni
osteoporoza
parestezje
podrażnienie gardła
pokrzywka
przekrwienie spojówki
rumień
suchość skóry
wydłużenie odstępu QT
wzmożony apetyt
zaburzenia koncentracji
zaburzenia pamięci
zaburzenia smaku
zaburzenia snu
zapalenie trzustki
zapalenie żołądka
zaparcia
złe samopoczucie
zwiększenie masy ciała
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
neutropenia
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
kamica nerkowa
jadłowstręt
ból stawów
gorączka
krwawienie z nosa
odbijanie
problemy z oddawaniem moczu
oddawanie moczu w nocy
obrzęki obwodowe
dyskomfort w jamie brzusznej
niewydolność nerek
częstoskurcz
odruchy wymiotne
trądzik
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
koszmary nocne
częstomocz
zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
niedokrwistość
powiększenie wątroby
suchość oka
Dławica piersiowa
Niedoczulica
zmniejszenie apetytu
zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy
nagłe zaczerwienienie skóry twarzy
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
egzema
Niedoczynność tarczycy
zwiększenie aktywności lipazy
aftowe zapalenie jamy ustnej
wzrost aktywności gamma-glutanylotransferazy
ból
kurcze mięśni
Dna moczanowa
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
cytolityczne zapalenie wątroby
zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL
spadek masy ciała
zmniejszony popęd płciowy
nocne poty
zawał mięśnia sercowego
Zwiększenie stężenia TSH
zwiększona aktywność transaminaz wątrobowych
stłuszczenie wątroby
martwica kości
suchość w jamie ustnej
refluks żołądkowo-przełykowy
zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
zespół zapalnej reaktywacji immunologicznej
insulinooporność
polidypsja
ospałość
obecność bilirubiny w moczu
drgawki
kołatanie serca
omdlenia
rumień wielopostaciowy
zaburzenia widzenia
zapalenie stawów
zespół Stevensa-Johnsona
zmiany nastroju
dreszcze
zaburzenia czucia
krwawe wymioty
stan splątania
sztywność mięśniowo-szkieletowa
zespół DRESS
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
utrata smaku
bradykardia zatokowa
zwiększenie liczby eozynofilów
sztywność stawów
zapalenie czerwieni wargowej
wyciek wodnisty z nosa
łojotokowe zapalenie skóry
skóra pergaminowata
suchość warg
zmniejszony klirens nerkowy kreatyniny
ostra uogólniona osutka krostkowa
martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania darunawiru

Informacje dotyczące przedawkowania drunawiru są ograniczone. Nie obserwowano działań niepożądanych po podaniu dawek wyższych niż zalecane.

Mechanizm działania darunawiru

Darunawir jest inhibitorem proteazy HIV. Wiąże się z proteazą HIV, zatrzymuje rozszczepienie kompleksu poliproteinowego Gag-Pol, hamuje dimeryzację oraz aktywność katalityczną proteazy HIV-1 i w ten sposób zapobiega replikacji wirusa.

Wchłanianie darunawiru

Darunawir wchłania się bardzo szybko po podaniu doustnym. Stężenie maksymalne osiągane jest po ok. 2,4 do 4 godzin od podania. Po podaniu samego darunawiru biodostępność leku wynosi ok. 37%. Na 

Dystrybucja darunawiru

Darunawir w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza. Stopień wiązania wynosi ok 95%. Darunawir wiąże się głównie z kwaśną α1 - glikoproteiną.

Metabolizm darunawiru

Darunawir jest metabolizowany głównie w wątrobie przy udziale izoenzymu CYP3A4. Głównym procesem metabolizmu darunawiru jest oksydacja, w wyniku której powstają co najmniej trzy metabolity darunawiru, o dużo mniejszej skuteczności przeciwwirusowej niż substancja wyjściowa.

Wydalanie darunawiru

Okres półtrwania darunawiru podanego łącznie z rytonawirem wynosi ok. 15 godzin.

Darunawir wzmocniony rytonawirem jest wydalany w 75,5% w kale oraz w 13,9% z moczem.

Klirens wewnątrznaczyniowy darunawiru podanego w dawce 150mg wynosi 32,8l/godziną natomiast w połączeniu z niewielką ilością rytonawiru 5,9l/godzinę.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij