Dabrafenib, Dabrafenibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dabrafenibie

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
dabrafenib
Działanie dabrafenibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie dabrafenibu
kapsułki twarde
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ oddechowy
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny dabrafenibu

Dabrafenib jest produkowany przez firmę Novartis, pod nazwą handlową Tafinlar. Został dopuszczony do obrotu w 2013r. 

Wzór sumaryczny dabrafenibu

C23H20F3N5O2S2

Spis treści

Wskazania do stosowania dabrafenibu

Dabrafenib znajduje zastosowanie w skojarzonym leczeniu nowotworów z mutacją BRAF V600, takich jak czerniak nieoperacyjny, czerniak z przerzutami, czerniak w III stadium zaawansowania po całkowitej resekcji oraz zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca. 

Dawkowanie dabrafenibu

Dawka dobowa dabrafenibu wynosi 300mg na dobę. W zależności od schorzenia oraz ewentualnego nasilenia działań niepożądanych, dawka ta może być modyfikowana. Leczenie powinien prowadzić lekarz doświadczony w leczeniu chorób nowotworowych. 

Przeciwskazania do stosowania dabrafenibu

Przeciwwskazaniem do stosowania dabrafenibu jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dabrafenibu

Dabrafenibu nie należy stosować w nowotworach z mutacjami BRAF typu dzikiego, konieczne jest wykonanie badania w kierunku występowania mutacji BRAF V600. Podczas terapii dabrafenibem obserwowano występowanie nowych ognisk nowotworów skórnych, takich jak rak kolczystokomórkowy skóry oraz nowe pierwotne ognisko czerniaka. Należy wtedy takie zmany usunąć i w dalszym ciągu kontynuować leczenie. Pacjenci powinni być monitorowani po kątem zmian na skórze przez okres 6 miesięcy po zaprzestaniu leczenia dabrafenibem. Mogą wystąpić również inne nowotwory, takie jak gruczolakorak trzustki oraz gruczolakorak przewodów żółciowych. Należy wówczas postępować zgodnie z wytycznymi odnośnie danego schorzenia oraz obserwować pacjenta przez okres 6 miesięcy po zaprzestaniu leczenia dabrafenibem. W przypadku wystąpienia objawów okulistycznych, takich jak zapalenie błony naczyniowej oka oraz zapalenie tęczówki należy zastosować leczenie objawowe oraz monitorować pacjenta. Również w przypadku wystąpienia gorączki należy zastosować leczenie objawowe, a także monitorować pacjenta, wyjątkiem jest wzrost temperatury ciała do ponad 38,5 stopnia. Wtedy dabrafenib należy odstawić do ustąpienia objawów. U pacjentów leczonych dabrafenibem może wystąpić niewydolność nerek. W zależności od wyniku badania stężenia kreatyniny, może być konieczne odstawienie leku. Przerwanie leczenia może być również konieczne w przypadku wystąpienia zapalenia trzustki. Po ustąpieniu objawów można wznowić leczenie, jednak należy ściśle monitorować stan pacjenta. 

Przeciwwskazania dabrafenibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Dabrafenibu nie należy łączyć z silnymi induktorami CYP2C8 lub CYP3A4, takimi jak ryfampicyna, karbamazepina oraz fenobarbital.

Interakcje dabrafenibu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie metabolizmu arypiprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Osłabienie wchłaniania dabrafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Osłabienie metabolizmu statyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ryzyko wydłużenia odstępu QT.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Adenozyna (Adenosine) leki przeciwarytmiczne - INNE
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Antazolina (Antazoline) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Desfluran (Desflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Ketotifen (Ketotifen) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Kwas pipemidynowy (Pipemidic acid) chinolony - inhibitory gyrazy
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Leuprorelina (Leuprolide) gonadoliberyny i analogi
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Oksytocyna (Oxytocin) oksytocyna i analogi
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zmniejszenie stężenia amitryptyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie metabolizmu dabrafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Apremilast (Apremilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Kanakinumab (Canakinumab) inhibitory interleukiny
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Toclizumab (Tocilizumab) inhibitory interleukiny
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Alektynib (Alectinib) inhibitory kinazy białkowej
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Zmniejszenie stężenia apiksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Osłabienie metabolizmu anastrozolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Anastrozol (Anastrozole) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu dabrafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gefitynib (Gefitinib) inhibitory kinazy białkowej
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Kapsaicyna (Capsaicin) inne substancje stosowane w terapii bólu (przebiwbólowe) o zróżnicowanym mechanizmie działania
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Pilokarpina (Pilocarpine) agoniści receptorów muskarynowych
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu amiodaronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Zmniejszenie stężenia albendazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Zwiększenie stężenia allopurynolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Zmniejszenie stężenia acnokumarolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Osłabienie metabolizmu kandesartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie metabolizmu karbamazepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Zwiększenie stężenia dabrafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Feksofenadyna (Fexofenadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Iwakaftor (Ivacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Karfilzomib (Carfilzomib) inne leki przeciwnowotworowe
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Ledipaswir (Ledipasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Sylodosyna (Silodosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Symeprewir (Simeprevir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Zwiększenie stężenia karwedilolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Osłabienie metabolizmu buprenorfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Nasilenie metabolizmu bupropionu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Nasilenie metabolizmu kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Nasilenie metabolizmu bortezomibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu bosentanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Nasilenie metabolizmu brygatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu bromokryptyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Nasilenie metabolizmu briwaracetamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Briwaracetam (Brivaracetam) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie metabolizmu beksarotenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu azytromycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Zmniejszenie stężenia aksytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu dapsonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dapson (Dapsone) inne leki przeciwbakteryjne
Nasilenie metabolizmu dapagliflozyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Nasilenie metabolizmu cyklosporyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Osłabienie metabolizmu cyproteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyproteron (Cyproterone acetate) inne leki hormonalne
Nasilenie metabolizmu klindamycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Nasilenie metabolizmu klonazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Zmniejszenie stężenia klopidogrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie metabolizmu chlorpromazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Nasilenie metabolizmu cynaryzyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Osłabienie metabolizmu ciprofloksacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Zmniejszenie stężenia citalopramu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie metabolizmu celekoksybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Nasilenie metabolizmu cerytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia digoksyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Zmniejszenie stężenia diazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Osłabienie metabolizmu diklofenaku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu dienogestu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dienogest (Dienogest) progestageny
Osłabienie metabolizmu diltiazemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Nasilenie metabolizmu docetakselu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Nasilenie metabolizmu donepezilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Osłabienie metabolizmu elbaswiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Elbaswir (Elbasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Nasilenie metabolizmu eletryptanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Zwiększenie stężenia eliglustatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Osłabienie metabolizmu eltrombopagu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eltrombopag (Eltrombopag) leki zwiększające krzepliwość krwi - INNE
Zmniejszenie stężenia doksazosyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Zmniejszenie stężenia doksepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie metabolizmu doksorubicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Zwiększenie stężenia dronedaronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Osłabienie metabolizmu drospirenonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Osłabienie metabolizmu duloksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nasilenie metabolizmu efawirenzu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie stężenia escitalopramu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie stężenia esomeprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zmniejszenie stężenia estradiolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Osłabienie metabolizmu etynyloestradiolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Nasilenie metabolizmu etonogestrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Zmniejszenie stężenia etrawiryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nasilenie metabolizmu ewerolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie wchłaniania dabrafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Nasilenie metabolizmu flurbiprofenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia fluoksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie stężenia formoterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu flunaryzyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Osłabienie metabolizmu loperamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Nasilenie metabolizmu flunitrazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Osłabienie skuteczności insuliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Osłabienie metabolizmu irbesartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie metabolizmu hydrokortyzonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Nasilenie metabolizmu gliklazydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie metabolizmu glimeprydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie metabolizmu glipizydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie metabolizmu lewonogestrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Osłabienie metabolizmu losartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Osłabienie metabolizmu lorazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Zmniejszenie stężenia dabrafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Lumakaftor (Lumacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Nasilenie metabolizmu meloksykamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nasilenie metabolizmu megestrolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Megestrol (Megestrol) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu kwasu mefenamowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu medroksyprogesteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Nasilenie metabolizmu metotreksatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Zmniejszenie stężenia metadonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Osłabienie skuteczności metforminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Osłabienie metabolizmu morfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Osłabienie metabolizmu montelukastu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Montelukast (Montelukast) antagoniści receptorów leukotrienowych
Osłabienie metabolizmu naproksenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu nateglinidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Nasilenie metabolizmu newirapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zwiększenie stężenia nilotynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu nintedanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu nomegestrolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nomegestrol (Nomegestrol) progestageny
Zmniejszenie stężenia omeprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Nasilenie metabolizmu pazopanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia paroksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie stężenia fenobarbitalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Zmniejszenie stężenia fenytoiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Osłabienie metabolizmu piperachiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Osłabienie metabolizmu piroksykamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu prasugrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie stężenia progesteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Osłabienie metabolizmu rybocyklibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu repaglinidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Nasilenie metabolizmu rolapitantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Nasilenie metabolizmu rupatadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Zmniejszenie stężenia wortioksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu warfaryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Osłabienie metabolizmu zydowudyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie stężenia zolpidemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Osłabienie metabolizmu zopiklonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie metabolizmu terbinafiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Zmniejszenie stężenia testosteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Osłabienie metabolizmu tetracykliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Osłabienie metabolizmu tiklopidyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Osłabienie metabolizmu torasemidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Nasilenie metabolizmu uliprystalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Zmniejszenie stężenia kwasu walproinowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie metabolizmu walsartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie metabolizmu wenlafaksyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nasilenie metabolizmu winorelbiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Nasilenie metabolizmu kwasu salicylowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Osłabienie metabolizmu selegiliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Zmniejszenie stężenia sertraliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zwiększenie stężenia sildenafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Nasilenie metabolizmu syrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Osłabienie metabolizmu sitagliptyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Osłabienie metabolizmu tasimelteonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Osłabienie metabolizmu tegafuru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tegafur (Tegafur) antymetabolity, analogi puryn
Nasilenie metabolizmu temsyrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu tenofowiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy

Interakcje dabrafenibu z pożywieniem

Dabrafenib należy przyjmować godzinę przed lub dwie godziny po posiłku. Należy unikać spożywania grejpfruta i soku grejpfrutowego.

Wpływ dabrafenibu na prowadzenie pojazdów

Dabrafenib może powodować takie działania niepożądane jak zmęczenie, bądź nadwrażliwość na światło, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn w ruchu aż do ustąpienia działań niepożądanych. 

Inne rodzaje interakcji

Dabrafenibu nie należy łączyć z preparatami z dziurawca, ze względu na obniżenie stężenia i skuteczności dabrafenibu. 

Wpływ dabrafenibu na ciążę

Badania na zwierzętach wykazały negatywny wpływ na płód, u ludzi takich badań nie wykonano. Nie należy zatem stosować dabrafenibu w okresie ciąży. 

Wpływ dabrafenibu na laktację

Nie należy stosować dabrafenibu w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki i przez to nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka. 

Wpływ dabrafenibu na płodność

Badania na zwierzętach wykazały negatywny wpływ na płodność, nie wykonano jednak takich badań na ludziach. Najprawdopodobniej jednak dabrafenib może zaburzać płodność również u ludzi. 

Skutki uboczne

biegunka
bóle kończyn
bóle mięśniowe
gorączka
kaszel
łysienie
nudności
dreszcze
bóle stawów
zmniejszenie apetytu
osłabienie
wymioty
wysypka
hiperkeratoza
erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa
zmęczenie
bóle głowy
brodawczak
hiperglikemia
ogólny świąd
rumień
suchość skóry
zaparcia
nadwrażliwość na światło
hipofosfatemia
rak kolczystokomórkowy skóry
rak podstawnokomórkowy
zmiany skórne
objawy grypopodobne
łojotokowe rogowacenie
włókniak starczy
rogowacenie słoneczne
ostra niewydolność nerek
zapalenie trzustki
niewydolność nerek
zapalenie nerek
zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej
nowy pierwotny czerniak
Zapalenie błony naczyniowej oka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania dabrafenibu

Dabrafenib jest substancją hamującą kinazy RAF. W przypadku czerniaków najczęstszą mutacją BRAF jest  mutacja V600E i dabrafenib hamuje wzrost komórek tychże nowotworów. 

Wchłanianie dabrafenibu

Po podaniu doustnym dabrafenib wchłania się dobrze, maksymalne stężenie osiąga po 2 godzinach. Jego biodostępność wynosi 95%. 

Dystrybucja dabrafenibu

Dabrafenib wiąże się z białkami osocza w 99,7%, a jego objętość dystrybucji wynosi 46 l.

Metabolizm dabrafenibu

Dabrafenib metabolizowany jest w wątrobie, przy udziale CYP2C8 i CYP3A4 do hydroksydabrafenibu. Hydroksydabrafenib jest następnie utleniany poprzez enzym CYP3A4 tworząc karboksydabrafenib, który jest częściowo wydalany z żółcią i moczem, a częściowo tworzy demetylodabrafenib poprzez dekarboksylację w procesie nieenzymatycznym. Demetylodabrafenib może być ponownie wchłaniany z przewodu pokarmowego.

Wydalanie dabrafenibu

Dabrafenib jest w 71% wydalany z kałem, a w 23% z moczem. Okres jego półtrwania wynosi 8 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij