Afatynib, Afatinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o afatynibie

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
afatynib
Działanie afatynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie afatynibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny afatynibu

Afatynib to pierwszy onkologiczny lek opracowany przez firmę Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals i zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) w 2013 roku pod nazwą handlową Gilotrif.

Wzór sumaryczny afatynibu

C24H25ClFN5O3

Spis treści

Wskazania do stosowania afatynibu

Afatynib jest stosowany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacjami EGFR (jeżeli wcześniej pacjent nie był poddany leczeniu inhbitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu) oraz w niedrobnokomórkowym raku płuc o histologii płaskonabłonkowej (jeżeli doszło do pogorszenia stanu pacjenta w trakcie lub po zakończeniu stosowania związków platyny).

Dawkowanie afatynibu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od stopnia nasilenia choroby, tolerancji terapii przez pacjenta, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) itp.
Afatynib przyjmuje się doustnie, na czczo. Należy zachować odstęp 3 h przed i 1 h po spożyciu posiłku zanim przyjmie się lek.
Maksymalna dawka dobowa stosowana u dorosłych to 50 mg.
Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.
Wystąpienie ciężkich działań niepożądanych wymaga przerwy w leczeniu do czasu zmniejszenia nasilenia działań niepożądanych. Wznowienie terapii należy rozpocząć od dawki mniejszej niż stosowana dotychczas.
Pomiętą dawkę należy przyjąć jak najszybciej, pod warunkiem, że do przyjęcia kolejnej dawki pozostało więcej niż 8 h. W przeciwnym razie nie należy przyjmować zapomnianej dawki.
Jeżeli połknięcie całej tabletki sprawie pacjentowi trudności, dopuszcza się sporządzenie zawiesiny przez rozpuszczenie tabletki w 100 ml wody niegazowanej (nie należy rozkruszać tabletki). Zawiesinę można podać także przez zgłębnik żołądkowy.

Przeciwskazania do stosowania afatynibu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na afatynib.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania afatynibu

Przed rozpoczęciem terapii afatynibem należy potwierdzić status mutacji receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR).
Należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia ciężkich biegunek, które wymagają zastosowania leków przeciwbiegunkowych i odpowiedniego nawodnienia organizmu. Odwodnienie pacjenta może powodować zaburzenie czynności nerek, a w skrajnych przypadkach śmierć.
Stosowanie afatynibu wiąże się z ryzykiem wystąpienia reakcji skórnych. Najczęściej są to łagodne/umiarkowane postacie wysypki trądzikopodobnej lub rumieniowatej, które nie wymagają przerwania leczenia, ani zmiany dawkowania, jeśli zostanie wprowadzone leczenie objawów na odpowiednio wczesnym etapie. W cięższych przypadkach mogą pojawić się pęcherzowe lub złuszczające zmiany skórne wskazujące na konieczność przerwania terapii. Pacjenci powinni unikać ekspozycji zmian skórnych na działanie słońca i stosować preparaty z filtrem przeciwsłonecznym.
Grupą szczególnie narażaną na działania niepożądane afatynibu są kobiety, osoby z zaburzeniami czynności nerek i zmniejszoną masą ciała.
Odnotowano przypadki objawów płucnych po stosowaniu afatynibu (kaszel, duszności, gorączka). Należy przeprowadzić odpowiednie badania w celu wykluczenia śródmiąższowej choroby płuc. W przypadku potwierdzenia choroby konieczne jest zaprzestanie stosowania leku. Wskazaniem do przerwania terapii są również ciężkie zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów z uprzednio zdiagnozowanymi chorobami wątroby należy regularnie wykonywać badania wątroby.
Szczególnej uwagi wymagają pacjenci z zapaleniem rogówki, wrzodziejącym zapaleniem rogówki, z zespołem suchego oka i osoby noszące soczewki kontaktowe ze względu na ryzyko nasilenia niepożądanych objawów ocznych (zaczerwienie, łzawienie, nadwrażliwość na światło, nieostre widzenia itd.).
Należy obserwować pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami serca, ponieważ afatynib może powadzić do zaburzenia czynności lewej komory serca. Ważnym parametrem, który należy monitorować jest frakcja wyrzutowa lewej komory  (LVEF). Znaczny spadek jego wartości wskazuje na konieczność konsultacji z kardiologiem i rozważenia przerwania leczenia.

Interakcje afatynibu z innymi substancjami czynnymi

Znaczny wzrost stężenia maksymalnego afatynibu i ryzyka działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Zmniejszenie ekspozycji na afatynib, a tym samym skuteczności działania przeciwnowotworowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Zwiększenie biodostępności wymienionych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mitoksantron (Mitoxantrone) antybiotyki cytostatyczne
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe

Interakcje afatynibu z pożywieniem

Przyjęcie leku z posiłkiem (zwłaszcza bogatotłuszczowym) wiąże się ze zmniejszeniem ekspozycji na afatynib, co wpływa na obniżenie skuteczności leczenia.

Wpływ afatynibu na prowadzenie pojazdów

Afatynib może w niewielkim stopniu oddziaływać na zdolność prowadzenia pojazdów. Głównie działania niepożądane ze strony oczu mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów tj. zapalenie spojówki/rogówki, suchość oczu.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zmniejszyć ekspozycję na afatynib, a tym samym skuteczność działania przeciwnowotworowego.

Wpływ afatynibu na ciążę

Brak dostępnych danych na temat wpływu afatynibu na przebieg ciąży u kobiet i potencjalnych zagrożeń dla płodu. Nie można wykluczyć szkodliwego działania na płód. Kobiety w wieku rozrodczym leczone afatynibem powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie terapii i przez miesiąc od zaprzestania stosowania leku.

Wpływ afatynibu na laktację

U zwierząt potwierdzono przenikanie afatynibu do mleka. Brak danych na temat przenikania afatynibu do mleka kobiecego. Stosowanie leku w okresie laktacji nie jest zalecane, ponieważ nie można wykluczyć szkodliwego wpływu leku na karmione dziecko.

Wpływ afatynibu na płodność

Z danych toksykologicznych (nieklinicznych) wynika, że afatynib w dużych dawkach wpływa na układ rozrodczy. Nie można wykluczyć jego negatywnego wpływu na płodność.

Skutki uboczne

biegunka
krwawienia z nosa
nudności
zapalenie jamy ustnej
zmniejszenie apetytu
świąd
wymioty
wysypka
zanokcica
sucha skóra
skurcze mięśni
zaburzenia smaku
zapalenie spojówek
zmniejszenie masy ciała
zaburzenia czynności nerek
katar
gorączka
suchość oka
hipokaliemia
zaburzenia paznokci
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
niestrawność
zapalenie warg
odwodnienie
erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa
zapalenie pęcherza moczowego
zapalenie rogówki
postępujące włóknienie tkanki płucnej (choroba śródmiąższowa płuc)
perforacja przewodu pokarmowego
zapalenie trzustki
toksyczna nekroliza naskórka
zespół Stevensa-Johnsona

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania afatynibu

Przedawkowanie afatynibu objawia się głównie reakcjami skórnymi, nudnościami, wymiotami, biegunką, zawrotami głowy, bólami głowy i brzucha, osłabieniem, a także wzrostem aktywności amylazy.

Mechanizm działania afatynibu

Afatynib łączy się z resztami cysteiny w centrum katalitycznym EGFR, HER2 i ErbB4 tworząc addukty, które blokują w sposób nieodwracalny aktywność kinazy tyrozynowej, czyli enzymu biorącego udział w reakcji fosforylacji białka. W efekcie dochodzi do zahamowania przekazywania sygnałów z receptora EGFR, HER2 i HER4, co prowadzi do zatrzymania wzrostu, migracji, namnażania komórek i kieruje komórkę na szlak apoptozy.

Wchłanianie afatynibu

Afatynib osiąga stężenie maksymalne w ciągu 2-5 h od podania doustnego. Wartość stężenia maksymalnego ulega zmniejszeniu o około 50%, gdy lek jest przyjmowany razem z posiłkiem wysokotłuszczowym.

Dystrybucja afatynibu

Afatynib ulega szerokiej dystrybucji tkankowej. Lek wiąże się w 95% z białkami osocza.

Metabolizm afatynibu

Metabolizm afatynibu przy udziale białek enzymatycznych ma niewielkie znaczenie. Główne metabolity to kowalencyjne połączenia afatynibu z białkami.

Wydalanie afatynibu

Okres półtrwania afatynibu wynosi 37 h i może ulegać wydłużeniu do 344 h u pacjentów leczonych dłużej niż 6 miesięcy. Wydalanie leku odbywa się głównie z kałem (85,4% dawki), w drugiej kolejności z moczem (4,3% dawki). Postać niezmieniona leku stanowi około 88% dawki wykrytej łącznie w kale i w moczu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij