Tofacytynib, Tofacitinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tofacytynibie

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
cytrynian tofacytynibu
Działanie tofacytynibu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność), przeciwreumatyczne
Postacie tofacytynibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny), układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia, Reumatologia
Rys historyczny tofacytynibu

W 2012 roku tofacytynib został zatwierdzony do użytku na rynku farmaceutycznym przez FDA do leczenia umiarkowanego do ciężkiego reumatoidalnego zapalenia stawów, które reaguje niewystarczająco na metotreksat lub u osób, które nie tolerują metotreksatu. Przeprowadzono również badania kliniczne tofacytynibu w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepu narządu, a obecnie jest badany pod kątem leczenia łuszczycy.

Wzór sumaryczny tofacytynibu

C16H20N6O

Spis treści

Wskazania do stosowania tofacytynibu

Tofacytynib znalazł zastosowanie w leczeniu trzech poważnych schorzeń: reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 

Tofacytynib razem z metotreksatem, służy do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu od umiarkowanego do ciężkiego u pacjentów dorosłych, u których leczenie pojedynczym lekiem jest nieskuteczne. Może być też używany w monoterapii, jeżeli leczenie metotreksatem jest u pacjenta nieodpowiednie.

Tofacytynib w monoterapii, jest wykorzystywany do leczenia osób dorosłych z łuszczycowym zapaleniem stawów, u których brak jest dobrej odpowiedzi na inne leki przeciwreumatyczne.

Tofacytynib jest także wykorzystywany do leczenia osób dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, które nie tolerują leczenia konwencjonalnego lub biologicznego.

Dawkowanie tofacytynibu

Leczenie wraz z doborem dawek i ich modyfikacjami powinno być wdrażane i nadzorowane przez wyspecjalizowanych lekarzy diagnostów. Dawkowanie tofacytynibu należy uzależnić od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących, odpowiedzi na leczenie i zaburzeń pojawiających się w trakcie terapii.

Dawki zwykle stosowane dobowe mieszczą się w zakresie 10 - 20mg. Tofacytynib podaje się niezależnie od posiłku.

Jeżeli uzyskano pozytywną odpowiedź na leczenie tofacytynibem, można podawać pacjentowi mniejszą dawkę kortykosteroidów lub w ogóle zaprzestać ich podawania.

Przeciwskazania do stosowania tofacytynibu

Przeciwwskazaniem do stosowania tofacytynibu jest nadwrażliwość na substancję czynną. Nie wolno go też stosować u pacjentów z gruźlicą, posocznicą oraz zakażeniami oportunistycznymi. Tofacytynib jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży oraz karmiących, a także u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Istnieją również przeciwwskazania uwzględniane jedynie w przypadku konieczności stosowania tofacytynibu w wysokich dawkach (20mg na dobę). Należą do nich: zaburzenia krzepliwości, choroby przebiegające z zatorowością, nowotwory złośliwe, niewydolność serca.

Przeciwwskazane jest stosowanie tofacytynibu u pacjentów planowanych do dużych zabiegów chirurgicznych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tofacytynibu

Dotychczas nie zostały przeprowadzone badania kliniczne dotyczące stosowania tofacytynibu z lekami biologicznymi jak antagoniści (TNF, receptora interleukiny-1, receptora interleukiny-6, IL-17, IL-12/IL-23), przeciwciała monoklonalne anty-CD20, antyintegryny, selektywne modulatory kostymulacji i silne immunosupresanty (azatiopryna, 6-merkaptopuryna, cyklosporyna i takrolimus) zatem trzeba unikać stosowania takich połączeń ze względu na możliwość wystąpienia immunosupresji oraz wzrostu ryzyka zakażeń.

Pacjenci podczas terapii tofacytynibem zgłaszali ciężkie zakażenia, które były wywołane bakteriami, grzybami, wirusami oraz patogenami oportunistycznymi. W niektórych przypadkach zakażenia te kończyły się śmiercią.

Pacjenci cierpiący na reumatoidalne zapalenie stawów, którzy przyjmują kortykosteroidy mogą być bardziej narażeni na zakażenia.

U pacjentów z czynnymi zakażeniami nie należy rozpoczynać terapii tofacytynibem. Wszystkie osoby, u których podczas terapii rozwinie się zakażenie bakteryjne, należy poddać badaniom diagnostycznym oraz rozpocząć u nich leczenie przeciwdrobnoustrojowe. 

Zwykle zakażenia dotyczą bardziej osoby starsze oraz osoby cierpiące na cukrzycę. Osoby te powinny być ściśle monitorowane.

U pacjentów z gruźlicą oraz osób, które podróżowały lub mieszkały w rejonach gruźlicy endemicznej należy ocenić ryzyko stosowania tofacytynibu przez rozpoczęciem terapii. Przed podaniem tofacytynibu należy rozpocząć leczenie przeciwgruźlicze.

U osób leczonych tofacytynibem zaobserwowano większą zapadalność na wirusa półpaśca, dlatego należy obserwować pacjentów pod tym kątem w czasie terapii.

U pacjentów leczonych tofacytynibem obserwowano przypadki występowania chłoniaka oraz zmniejszenie odporności, która chroni przed możliwością rozwoju nowotworu złośliwego.

Pacjenci otrzymujący 10 mg tofacytynibu na dobę, wykazywali większe ryzyko rozwoju u nich nieczerniakowego raka skóry.

Osoby w podeszłym wieku, otyłe, palące tytoń oraz unieruchomione mają duże ryzyko rozwoju zatorowości płucnej. Dlatego u takich osób nie jest możliwe stosowanie tofacytynibu w dawce większej niż 5 mg na dobę.

U osób z przewlekłymi chorobami płuc, uchyłkami w układzie pokarmowym w wywiadzie lub leczonych jednocześnie kortykosteroidami i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi powinno zachować się dużą ostrożność podczas terapii tofacytynibem.

U pacjentów leczonych tofacytynibem, którzy są w grupie zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych należy kontrolować czynniki ryzyka jak nadciśnienie tętnicze oraz hiperlipidemię.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zwiększoną aktywnością aminotransferazy alaninowej (AlAT) lub aminotransferazy asparaginowej (AspAT) przed rozpoczęciem terapii tofacytynibem ze względu na potencjalne działanie hepatotoksyczne.

U pacjentów na początku terapii tofacytynibem obserwowano występowanie ciężkich reakcji alergicznych jak obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka. U takich osób należy przerwać leczenie.

Przeciwwskazania tofacytynibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Metabolizm tofacytynibu zachodzi przy udziale izoenzymu CYP3A4, dlatego w interakcje z tym lekiem wchodzą substancje indukujące lub hamujące ten izoenzym.

Stosowanie tofacytynibu z induktorami CYP3A4 takimi jak ketokonazol, flukonazol, takrolimus, cyklosporyna zwiększa pole pod krzywą AUC, natomiast ryfampicyna zmniejsza AUC. W konsekwencji może to spowodować osłabienie lub brak odpowiedzi klinicznej na leczenie. Dodatkowo flukonazol oraz ketokonazol, zwiększają stężenie maksymalne tofacytynibu w osoczu krwi pacjenta.

Stosowanie hormonalnej terapii zastępczej i antykoncepcji wyklucza stosowanie tofacytynibu w wysokich dawkach.

Interakcje tofacytynibu z innymi substancjami czynnymi

spadek stężenia tofacytynibu we krwi i osłabienie jego działania, wzrost działania immunosupresyjnego, ryzyko groźnych infekcji i wystąpienia zapaleń uchyłków jelita grubego i perforacji przewodu pokarmowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
wzrost stężenia tofacytynibu we krwi, nasilenie działania immunosupresyjnego, ryzyko groźnych infekcji
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Cytarabina (Cytarabine) antymetabolity pirymidyny
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mitoksantron (Mitoxantrone) antybiotyki cytostatyczne
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
wzrost działania immunosupresyjnego, zwiększone ryzyko groźnych infekcji i wystąpienia zapaleń uchyłków jelita grubego i perforacji przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
wzrost ryzyka rozwoju ciężkich, zagrażających życiu infekcji wirusem opryszczki
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Talimogen laherparepwek (Talimogene laherparepvec) inne leki przeciwnowotworowe
zwiększenie stężenia tofacytynibu we krwi, wzrost ryzyka nasilenia działań niepożądanych jak limfopenia, neutropenia, anemia, groźne infekcje, hiperlipidemia
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Netupitant (Netupitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
zwiększone ryzyko działania mielotoksycznego i nefrotoksycznego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gancyklowir (Ganciclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
zwiększone ryzyko infekcji i chorób autoimmunologicznych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4

Interakcje tofacytynibu z pożywieniem

Nie wykazano, żeby tofacytynib wchodził w interakcje z pożywieniem. Jednak podawanie tofacytynibu z tłustym posiłkiem, zmniejsza jego stężenie maksymalne w osoczu.

Interakcje tofacytynibu z alkoholem

Nie są znane interakcje tofacytynibu z alkoholem.

Wpływ tofacytynibu na prowadzenie pojazdów

Nie wykazano, żeby tofacytynib wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Często jednak w trakcie terapii występują bóle głowy i zmęczenie, należy zatem zachować ostrożność.

Inne rodzaje interakcji

U pacjentów podczas terapii tofacytynibem obserwowano zwiększoną liczbę występowania limfopenii oraz neutropenii. Dodatkowo możliwe jest zmniejszenie stężenia hemoglobiny oraz zwiększenie parametrów lipidowych jak całkowity cholesterol, lipoproteiny o małej gęstości (LDL) i lipoproteiny o dużej gęstości (HDL). Biorąc pod uwagę wpływ tofacytynibu na te parametry, należy mieć to na uwadze wykonując badania diagnostyczne.

Wpływ tofacytynibu na ciążę

Nie zostały przeprowadzone odpowiednie badania, dotyczące stosowania tofacytynibu u ciężarnych kobiet.

U gryzoni, tofacytynib wykazywał działanie teratogenne, ale też negatywnie wpływał na rozwój okołoporodowy oraz po porodzie.

Tofacytynib powinien być przeciwwskazany do stosowania dla kobiet w ciąży, ze względu na ryzyko szkodliwego działania na płód.

Wpływ tofacytynibu na laktację

Nie jest wiadome, aby tofacytynib przenikał do kobiecego mleka. Nie można zatem wykluczyć możliwości narażenia dziecka, które jest karmione piersią.

Tofacytynib przenikał do mleka gryzoni w czasie laktacji, ze względu na to, należy doradzić kobiecie, aby nie karmiła dziecka piersią w czasie terapii tofacytynibem.

Wpływ tofacytynibu na płodność

Nie przeprowadzono badań na ludziach dotyczących wpływu tofacytynibu na płodność. Jednak przeprowadzone badania na szczurach wykazały, że tofacytynib zaburza płodność samic.

Lekarze ginekolodzy zalecają, aby kobiety w wieku rozrodczym stosowały skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia tofacytynibem oraz przez minimum 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.

Skutki uboczne

nadciśnienie tętnicze
biegunka
ból głowy
kaszel
zapalenie płuc
ból brzucha
półpasiec
niestrawność
nudności
zakażenia dróg moczowych
zmęczenie
niedokrwistość
gorączka
ból stawów
zapalenie oskrzeli
wymioty
wysypka
zapalenie zatok
obrzęk obwodowy
Zwiększenie aktywności kinazy kinazy kreatyniny we krwi
grypa
zapalenie jamy nosowej i gardła
świąd
zapalenie ścięgna
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
neutropenia
zwiększenie masy ciała
zapalenie uchyłka
zwiększenie aktywności aminotransferaz
Hiperlipidemia
leukopenia
nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry
obrzęk stawów
ból mięśniowo-szkieletowy
limfopenia
zakażenia wirusowe
przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
dyslipidemia
zapalenie tkanki łącznej
podwyższony poziom gamma glutamylotransferazy we krwi
parestezje
stłuszczenie wątroby
bezsenność
odmiedniczkowe zapalenie nerek
rumień
zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości
posocznica
zapalenie stawów
zakażenia bakteryjne
pokrzywka
obrzęk naczynioruchowy
nadwrażliwość na lek

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania tofacytynibu

W razie przedawkowania należy monitorować pacjenta pod kątem objawów przedmiotowych oraz podmiotowych. Najważniejszym objawem niepożądanym wynikającym z przedawkowania, było występowanie ciężkich zakażeń.

Mechanizm działania tofacytynibu

Tofacytynib jest częściowym i odwracalnym inhibitorem kinazy janus (JAK), zapobiegającym odpowiedzi organizmu na sygnały cytokin. Hamując kinazy janus (JAK1, JAK2, JAK3), tofacytynib zapobiega fosforylacji i aktywacji szlaku sygnałowego biorącego udział w transkrypcji komórek zaangażowanych w hematopoezę i funkcje odpornościowe organizmu. W wyniku czego ulegają zahamowaniu szlaki sygnalizacyjne, odpowiedzialne za patomechanizm schorzenia i powstanie reakcji zapalnej.

Wchłanianie tofacytynibu

Tofacytynib po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniany, a biodostępność wynosi 74%. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w czasie od 0,5 do 1 godziny po podaniu.

Podczas podawania tofacytynibu z tłustym posiłkiem, zaobserwowano zmniejszenie stężenia maksymalnego w osoczu o 32%.

Dystrybucja tofacytynibu

Po podaniu dożylnym objętość dystrybucji tofacytynibu wyniosła 87 l. Około 40% krążącego w organizmie tofacytynibu wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami. Dystrybucja tofacytynibu zachodzi równomiernie pomiędzy krwinkami czerwonymi, a osoczem.

Metabolizm tofacytynibu

Tofacytynib jest metabolizowany w wątrobie w około 70% przez CYP3A4 i CYP2C19, a wytworzone metabolity są nieaktywne.

Wydalanie tofacytynibu

Wydalanie tofacytynibu odbywa się w 30% przez nerki w postaci niezmienionej. Okres półtrwania wynosi około 3 godziny.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij