Siarczan potasu, Kalii sulfas - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o siarczanie potasu

Działanie siarczanu potasu
przeczyszczające
Postacie siarczanu potasu
koncentrat do sprządzania roztworu doustnego
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia, Medycyna rodzinna
Wzór sumaryczny siarczanu potasu

K2SO4

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające siarczan potasu

Wskazania do stosowania siarczanu potasu

Siarczan potasu jest stosowany w celu opróżnienia jelita grubego u pacjentów przygotowujących się do badania diagnostycznego lub innego zabiegu wymagającego oczyszczenia jelit.

Dawkowanie siarczanu potasu

Siarczan potasu stosuje się doustnie po uprzednim rozcieńczeniu wodą. Siarczan potasu występuje przeważnie w połączeniu z innymi siarczanami. W celu wywołania efektu przeczyszczającego przed zabiegiem/badaniem zwykle należy zastosować dwie butelki preparatu zawierającego sole na bazie siarczanów, w tym łącznie 6,260 g siarczanu potasu. Lek podaje się w systemie jedno- lub dwudniowym zgodnie z zaleceniami lekarza i w zależności od godziny zaplanowanego badania/zabiegu. Preferowany jest dwudniowy schemat podawania tj. jedna butelka podana w dniu poprzedzającym badanie/zabieg i butelka podana rano w dniu badania/zabiegu. Preparat należy popijać odpowiednią ilością wody lub innych czystych płynów np. kawa, herbata, niegazowane napoje, zupa bez stałych elementów, soki niezawierające miąższu (łącznie około 3 litry).
Brak danych na temat stosowania siarczanu potasu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania siarczanu potasu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na siarczan potasu, ciężkie zaburzenia czynności nerek, nudności, wymioty, ciężkie odwodnienie i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta, wodobrzusze i zastoinowa niewydolność serca. Wśród przeciwwskazań można wyróżnić również niedrożność lub zwężenie przewodu żołądkowo-jelitowego, perforację żołądkowo-jelitową, zaburzenia opróżniania żołądka, niedrożność jelit, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i inne ostre zaburzenia brzucha kwalifikowane do operacji, toksyczne zapalenie jelita grubego, zespół toksycznego rozszerzenia okrężnicy oraz ostre zaburzenia przewodu pokarmowego, włącznie z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania siarczanu potasu

Przed, w trakcie i po zastosowaniu siarczanu potasu należy zadbać o odpowiednie nawodnienie pacjenta ze względu na ryzyko odwodnienia i ciężkich zaburzeń elektrolitowych, włącznie z powikłaniami takimi jak drgawki, czy zaburzenia rytmu serca.
U osób z grup ryzyka (osłabionych, starszych, z zaburzeniami wątroby/nerek/serca) uzasadnione jest oznaczenie stężenia elektrolitów i zbadanie czynności nerek przed oraz po zastosowaniu siarczanu potasu.
U pacjentów z objawami odwodnienia i/lub zaburzeniami elektrolitowymi konieczne jest wyrównanie stężenia elektrolitów przed zastosowaniem siarczanu potasu.
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami przełykania, podatnych na zachłyśnięcie lub zarzucanie treści pokarmowej, a także wśród osób z istniejącymi zaburzeniami perystaltyki przewodu pokarmowego lub narażonych na zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego w wyniku przeprowadzonych zabiegów w obrębie przewodu pokarmowego.
U pacjentów z dną moczanową preparat należy stosować ostrożnie ze względu na ryzyko podwyższenia stężenia kwasu moczowego.
Naturalnym efektem działania siarczanu potasu jest biegunka, dlatego należy uwzględnić ryzyko przyspieszonego wydalenia z organizmu innych leków przyjętych doustnie w ciągu 1-3 h po zastosowaniu siarczanu potasu. Konieczne jest zachowanie odpowiedniego odstępu przed przyjęciem innych leków, zwłaszcza leków o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania (np. lewotyroksyna, digoksyna). Należy zwrócić uwagę na regularnie przyjmowane leki, takie jak leki przeciwcukrzycowe, antykoncepcyjne, czy przeciwpadaczkowe.

Interakcje siarczanu potasu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko zaburzeń elektrolitowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Mannitol (Mannitol) diuretyk osmotyczny
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wydłużenie odstępu QT.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu

Interakcje siarczanu potasu z pożywieniem

Od momentu przyjęcia siarczanu potasu, aż do zakończenia zabiegu/badania należy przyjmować wyłącznie lekkie posiłki i czyste płyny. Przeciwwskazane jest spożywanie ciężkostrawnych posiłków i przyjmowanie czerwonych, purpurowych napojów oraz mleka.

Interakcje siarczanu potasu z alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu od momentu rozpoczęcia stosowania siarczanu potasu do czasu zakończenia zabiegu/badania.

Wpływ siarczanu potasu na ciążę

Dane dotyczące wpływu siarczanu potasu na ciąże nie są znane, dlatego stosowanie leku u kobiet ciężarnych jest przeciwwskazane.

Wpływ siarczanu potasu na laktację

Nie stwierdzono, czy siarczan potasu przenika do mleka kobiecego, dlatego należy przerwać karmienie piersią do czasu upływu 48 h od zastosowania drugiej dawki preparatu.

Skutki uboczne

nudności
wymioty
wzdęcia
ból brzucha
ból głowy
hiperbilirubinemia
hipokalcemia
hiponatremia
suchość w ustach
zawroty głowy
dreszcze
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
Hiperurykemia
hipokaliemia
dysuria
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
dyskomfort w okolicy odbytniczo-odbytowej
zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej w krwi
zwiększenie stężenia fosforu we krwi
zaburzenia parametrów biochemicznych krwi
duszność
pokrzywka
świąd
wyprysk
wysypka
nadwrażliwość na lek
Ucisk w gardle

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania siarczanu potasu

Objawami przedawkowania lub niewłaściwego sposobu przyjęcia leku (np. przyjęcie nierozcieńczonego preparatu, przyjęcie zbyt małej ilości płynu) mogą być nudności, wymioty i zaburzenia elektrolitowe.

Mechanizm działania siarczanu potasu

Działanie przeczyszczające siarczanu potasu wynika głównie z wysycenia układu transportującego siarczany przez błonę komórkową w przewodzie pokarmowym. W efekcie duże ilości siarczanu potasu pozostają w świetle jelita i zatrzymują wodę w jelicie (zmniejszona resorpcja wody z jelita). Działanie siarczanu potasu prowadzi do nasilenia czynności motorycznej jelit i powstania wodnistej biegunki.

Wchłanianie siarczanu potasu

Wchłanianie siarczanu potasu jest ograniczone w zależności od stopnia wysycenia procesu transportu czynnego. Stężenie maksymalne siarczanu potasu osiągane jest zwykle po 16 h po podaniu pierwszej dawki i po 5 h po podaniu drugiej dawki preparatu.

Wydalanie siarczanu potasu

Wydalanie siarczanu potasu odbywa się głównie z kałem. Wchłonięta część leku zostaje wydalona głównie z moczem. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wartość stężenia maksymalnego i ogólna ekspozycja na siarczan potasu wzrasta o około 50%.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij