Zolmitriptan, Zolmitriptanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o zolmitriptanie

Rok wprowadzenia na rynek
1997
Substancje aktywne
zolmitriptan
Działanie zolmitriptanu
przeciwmigrenowe
Postacie zolmitriptanu
tabletki, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny zolmitriptanu

Zolmitriptan należy do grupy tryptanów. Został dopuszczony do obrotu w 1997, przez podmiot odpowiedzialny którym był Ipr Pharms Inc. W tym samym roku substancja czynna została dopuszczona do obrotu w Szwajcarii po rejestracji produktu przez firmę Astrazeneca.

Wzór sumaryczny zolmitriptanu

C16H21N3O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające zolmitriptan

Wskazania do stosowania zolmitriptanu

Zolmitriptan jest lekiem wykorzystywanym w doraźnej terapii bólu migrenowego występującego z aurą lub bez niej. Migrena z aurą charakteryzuje się wcześniejszym wystąpieniem symptomów poprzedzających ból głowy. Do objawów aury zaliczamy zaburzenia widzenia, mroczki przed oczami, błyski, niedowłady lub mrowienia. 

Dawkowanie zolmitriptanu

Schemat dawkowania substancji czynnej jest zależny od masy ciała i wieku pacjenta, a także od jego chorób współistniejących oraz stopnia rozwoju choroby podstawowej. Lek należy przyjąć po wystąpieniu pierwszych objawów migreny. Zolmitriptan jest również skuteczny po przyjęciu leku w późniejszej fazie choroby.  

Dawka dobowa zolmitriptanu mieści się w zakresie od 2.5 mg substancji czynnej do maksymalnie 10 mg. Ilość substancji leczniczej może wymagać dostosowania w przypadku braku skuteczności po podaniu. 

Podczas przyjmowania zolmitriptanu należy zachować przynajmniej dwugodzinny odstęp pomiędzy pierwszą i drugą dawką leku. Kolejne dawki mogą zostać przyjęte po upłynięciu dwudziestu czterech godzin od pierwszej dawki. 

Nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności substancji czynnej podczas stosowania leku w grupie dzieci i młodzieży. 

Przyjmowana ilość zolmitriptanu powinna zostać dostosowana w przypadku współistnienia umiarkowanych lub ciężkich zaburzeń pracy wątroby. 

Zmniejszenie dawki leku jest również konieczne w przypadku przyjmowania jednocześnie:

 • inhibitorów podjednostki CYP1A2 (m.in. ciprofloksacyna, fluwoksamina);
 • cymetydyny;
 • inhibitorów monoaminooksydazy (moklobemid).

Przeciwskazania do stosowania zolmitriptanu

Przeciwwskazaniem do stosowania zolmitryptanu jest wystąpienie nadwrażliwości na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w wykorzystaniu leku w terapii bólu migrenowego jest:

 • choroba niedokrwienna lub zawał mięśnia sercowego;
 • niedokrwienie mózgu lub incydenty naczyniowo–mózgowe w przeszłości;
 • poważne lub umiarkowane leczone nadciśnienie tętnicze;
 • nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze;
 • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min);
 • zaburzenia przepływu w naczyniach obwodowych. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania zolmitriptanu

Podczas jednoczesnego stosowania zolmitriptanu i leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) odnotowano zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Objawy zespołu serotoninowego (nagły wzrost temperatury ciała, zaburzenia nerwowo–mięśniowe) mogą stanowić ryzyko dla zdrowia i życia pacjenta. Należy starannie obserwować pacjentów (szczególnie podczas rozpoczynania terapii oraz zmiany dawki) przyjmujących jednocześnie zolmitriptan oraz leki z grupy SSRI oraz SNRI.

Zbyt długie stosowanie leków przeciwbólowych może paradoksalnie spotęgować bóle głowy.

Zolmitriptan nie jest rekomendowany w leczeniu migreny podstawnej, oftalmoplegicznej, hemiplegicznej.

W trakcie terapii zaobserwowano wzrost prawdopodobieństwa działań niepożądanych jeśli lek był stosowany w trakcie przyjmowania wyciągów z dziurawca. 

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, hiperlipidemią, czynnikami dziedzicznymi sprzyjającymi rozwojowi choroby niedokrwiennej serca, oraz osoby palące tytoń, kobiety po menopauzie, mężczyźni po czterdziestym roku życia powinny wykluczyć prawdopodobieństwo choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego przed rozpoczęciem terapii zolmitriptanem. 

U niektórych pacjentów przyjmujących zolmitriptan odnotowano ryzyko pojawienia się ucisku, ciężaru w okolicy mięśnia sercowego. W przypadku pojawienia się bólu w klatce piersiowej należy przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem. 

Stosowanie zolmitriptanu nie jest zalecane u pacjentów cierpiących na zaburzenia rytmu mięśnia sercowego lub osób z zespołem Wolffa–Parkinsona–White'a.

Podczas terapii zolmitriptanem odnotowano ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego, zarówno w przypadku osób cierpiących wcześniej na nadciśnienie tętnicze oraz pacjentów zdrowych.

Przed rozpoczęciem kuracji zolmitriptanem należy wykluczyć możliwość wystąpienia innych schorzeń neurologicznych. Stosowanie leku można rozpocząć jedynie w przypadku zdecydowanego potwierdzenia migreny. 

Migrena jest jednostką chorobową, podczas której istnieje pewne prawdopodobieństwo pojawienia się udarów i zaburzeń krążenia mózgowego. W trakcie terapii zolmitriptanem również istnieje ryzyko wystąpienia incydentów naczyniowo–mózgowych, ze względu na to należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia migreny. 

Przeciwwskazania zolmitriptanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest jednoczesne przyjmowanie substancji należących do grupy agonistów receptorów 5HT1B/1D – innych substancji z grupy tryptanów (sumatryptanu, naratryptanu). 

Zolmitryptanu nie należy również łączyć z pochodnymi ergotaminy (np. metysergidem).

Interakcje zolmitriptanu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko nadmiernego skurczu naczyń krwionośnych, zwiększenie prawdopodobieństwa pojawienia się niedokrwienia mięśnia sercowego lub jelit, udaru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Frowatryptan (Frovatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Możliwość nadmiernego wzrostu poziomu serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Wzrost ryzyka pojawienia się objawów zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Możliwość nadmiernego skurczu naczyń krwionośnych. Ryzyko wystąpienia niedokrwienia kończyń.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Ryzyko wzrostu poziomu serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym, możliwość wystąpienia objawów zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Ryzyko nasilenia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem zolmitriptanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony

Interakcje zolmitriptanu z pożywieniem

Pokarm nie wywiera znacznego wpływu na proces wchłaniania zolmitriptanu. 

Wpływ zolmitriptanu na prowadzenie pojazdów

Należy zachować szczególną ostrożność podczas terapii zolmitriptanem. Podczas leczenia migreny mogą wystąpić przemijające napady senności oraz zawroty głowy. Migrena może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. 

Inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania zolmitriptanu oraz preparatów zawierających wyciągi z dziurawca (Hypericum perforatum). W wyniku łączenia leku z substancją pochodzenia roślinnego odnotowano zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wynikających z przyjmowania zolmitriptanu (w tym zespołu serotoninowego).

Wpływ zolmitriptanu na ciążę

Stosowanie zolmitriptanu podczas trwania ciąży jest możliwe jednie po starannym rozważeniu korzyści wynikających z leczenia dla matki oraz ryzyka wystąpienia embriotoksyczności. 

Przeprowadzone badania nie potwierdziły bezpieczeństwa stosowania leku w trakcie ciąży. Wyniki badań na zwierzętach wskazują na ryzyko zmniejszenia żywotności zarodka podczas przyjmowania leku w okresie ciąży. 

Wpływ zolmitriptanu na laktację

Przyjmowanie zolmitriptanu podczas laktacji nie jest zalecane. Substancja czynna może przenikać do mleka zwierząt, w związku z czym nie można wykluczyć transferu leku do mleka matki karmiącej. 

Zalecana jest zachowanie dobowego odstępu pomiędzy przyjęciem leku a karmieniem.

Skutki uboczne

astenia
bóle kończyn
ból głowy
ból w klatce piersiowej
bóle brzucha
bóle mięśniowe
zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
kołatanie serca
Dysfagia
nudności
Przeczulica
osłabienie mięśni
parestezje
ból szyi
osłabienie
uczucie gorąca
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość w ustach
uczucie ciężkości
uczucie ociężałości
wymioty
zawroty głowy
ból gardła
zaburzenia czucia
sztywność mięśniowo-szkieletowa
nadciśnienie tętnicze
tachykardia
wielomocz
częste oddawanie moczu
obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
reakcje anafilaktyczne
reakcje nadwrażliwości
reakcje rzekomoanafilaktyczne
dusznica bolesna
niedokrwienie jelit
martwica jelit
krwawa biegunka
zawał mięśnia sercowego
skurcz naczyń wieńcowych
bolesne parcie na pęcherz
Dławica piersiowa
zawał śledziony
niedokrwienne zapalenie jelit

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania zolmitriptanu

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki substancji czynnej może wystąpić  nadmierne uspokojenie (sedacja). 

Mechanizm działania zolmitriptanu

Zolmitriptan jest agonistą receptorów serotoninowych 5-HT1B/1D, 5-HT1F oraz 5-HT1A. Substancja lecznicza nie wykazuje aktywności wobec innych receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Substancja czynna jest agonistą receptorów 5-HT1B/1D odpowiadających za skurcz naczyń krwionośnych. Zolmitriptan powoduje skurcz patologicznie rozszerzonych naczyń wewnątrzczaszkowych oraz naczyń doprowadzających krew do ośrodkowego układu nerwowego, w tym tętnicy szyjnej. Pobudzenie receptora 5-HT1B odpowiada za bezpośredni skurcz naczyń wewnątrzczaszkowych, połączenie z receptorem 5-HT1D powoduje zahamowanie uwalniania neuropeptydu CGRP (peptyd związany z genem kalcytoniny) – silnego czynnika naczyniorozszerzającego.

Ponadto, lek zmniejsza ośrodkową i obwodową aktywność nerwu trójdzielnego, naczynioaktywnego peptydu jelitowego oraz substancji P. Ograniczenie uwalniania czynników prozapalnych odpowiada za zmniejszenie odczuwania bólu. 

Wchłanianie zolmitriptanu

Zolmitryptan szybko i w dobrym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Przyjęcie leku z posiłkiem nie wywiera większego wpływu na proces absorpcji leku. Maksymalne stężenie we krwi występuje zwykle po upływie godziny od podania leku. 

Napady migreny mogą wydłużać proces opróżniania żołądka, ograniczając w ten sposób wchłanianie substancji czynnej z jelita. 

Dystrybucja zolmitriptanu

Zolmitriptan oraz jego czynna N-demetylowa pochodna występują w osoczu w postaci połączonej z białkami na poziomie 25%.

Powinowactwo N–demetylowej pochodnej do receptorów  5-HT1B/1D jest kilkukrotnie większe niż leku w postaci niezmienionej. 

Metabolizm zolmitriptanu

Substancja czynna ulega metabolizmowi w wątrobie. W biotransformację zolmitriptanu zaangażowana jest podjednostka CYP1A2 cytochromu p450. 

Zolmitriptan jest przekształcany do dwóch nieaktywnych farmakologicznie metabolitów:

 • kwasu indolilooctowego;
 • pochodnej N–tlenkowej.

Trzecim metabolitem jest N–demetylowa zolmitriptanu pochodna wykazująca większe powinowactwo do receptorów 5-HT1B/1D niż niezmieniona cząsteczka leku. 

Wydalanie zolmitriptanu

Zolmitriptan jest eliminowany z organizmu poprzez wydalenie metabolitów z moczem (około 60% dawki). Lek jest również usuwany w postaci niezmienionej głównie z kałem (około 30% dawki). 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij