Tikagrelor, Ticagrelorum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tikagrelorze

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
tikagrelor
Działanie tikagreloru
przeciwagregacyjne (przeciwpłytkowe, zmniejsza agregację płytek krwi)
Postacie tikagreloru
tabletki powlekane, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Chirurgia naczyniowa, Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny tikagreloru

Pierwsze informacje na temat tikagreloru w literaturze fachowej pojawiły się w 2003 roku. W 2010 roku został zaaprobowany przez Europejską Agencję Leków – EMA ( z ang. European Medicines Agency). Natomiast Agencja Żywności i Leków, w skrócie FDA ( ang. Food and Drug Administration) zatwierdziła opisywaną substancję w 2011 roku. W Stanach Zjednoczonych lek ten nosi nazwę Brilinta lub AZD6140, natomiast w krajach europejskich – Possia lub Brilique. Tikagrelor jest stosunkowo nowym lekiem. Dotychczas przeprowadzono jedno badanie kliniczne wieloośrodkowe PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) III fazy wprowadzenia leku, gdzie zgromadzono liczne dane na temat skuteczności stosowania tikagreloru u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.

Wzór sumaryczny tikagreloru

C23H28F2N6O4S

Spis treści

Wskazania do stosowania tikagreloru

Wskazaniami do stosowania tikagreloru jest zmniejszenie ryzyka pojawienia się incydentów sercowo–naczyniowych u dorosłych pacjentów z:

 • ostrym zespołem wieńcowym;
 • z zawałem mięśnia sercowego, będących w grupie ryzyka. 

Ponadto ordynowany jest w celu zmniejszenia ryzyka pierwszego zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu u osób z chorobą wieńcową.

Grupą docelową są również pacjenci, którzy przebyli zabiegi kardiologiczne, tj. przezskórne interwencje wieńcowe (z ang. percutaneous coronary interventions – PCI) lub pomostowanie aortalno-wieńcowego ( z ang. CABG), potocznie zwane bajpasami.

Dawkowanie tikagreloru

Tikagrelor może być stosowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłku w dobowej dawce maksymalnej do 180 mg na dobę.

Ważnym aspektem, przy przyjmowaniu opisywanej substancji, jest równoległe stosowanie codzienne kwasu acetylosalicylowego, jeśli nie ma przeciwwskazań, w dawce maksymalnej do 150 mg na dobę.

Należy pamiętać, by pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym nie przerywali przedwcześnie terapii tikagrelorem, ponieważ skutkować może to zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu zawału mięśnia sercowego.

Przeciwskazania do stosowania tikagreloru

Przeciwwskazaniem do stosowania tikagreloru jest nadwrażliwość na substancję czynną.

Czynne patologiczne krwawienia oraz krwotok śródczaszkowy, stwierdzony w wywiadzie,  są wykluczeniem do zastosowania terapii tikagrelorem.

Wątroba jest głównym miejscem metabolizmu leku, toteż  jej umiarkowane oraz ciężkie zaburzenia funkcjonowania są przeciwwskazaniem do podania tikagreloru.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tikagreloru

Szczególnym nadzorem została objęta grupa pacjentów, będących w grupie ryzyka wystąpienia krwawień i dlatego ważnym jest rozważenie stosunku korzyści do zagrożeń, przed zdecydowaniem się na terapię tikagrelorem. Do grupy tej kwalifikują się:

 • pacjenci po niedawno przebytych zabiegach chirurgicznych;
 • pacjenci po urazach;
 • pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia;
 • pacjenci po niedawno przebytym krwawieniu z przewodu pokarmowergo;
 • pacjenci stosujący leki, które z połączaniu z tikagrelorem mogą zwiększać ryzyko krwawień, np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, doustne leki przeciwzakrzepowe. 

Jeśli pacjent, który zażywa tikagrelor, planuje przebyć zabieg chirurgiczny, zobowiązany jest o tym poinformować lekarza oraz odstawić lek na siedem dni przed terminem zabiegu.

Tikagrelor powinien być z ostrożnością podawany pacjentom u których stwierdzono incydenty związane z bradykardią ( np. omdlenia, pacjenci bez rozrusznika z zespołem chorego węzła zatokowego oraz pacjenci z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia).

U pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie astmą, POChP powinno się z ostrożnością ordynować tikagrelor, ze względu na notowaną duszność, jako działanie niepożądane określane mianem "często".

Zanotowano wzrost stężenia kreatyniny podczas terapii tikagrelorem, dlatego po miesiącu stosowania zaleca się oznaczenie czynności nerek, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku ( < 75 lat ), u pacjentów zażywających leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II oraz tych z zaburzeniami czynności nerek.

Pojawiające się zwiększenie kwasu moczowego jest znakiem do zachowania ostrożności podczas stosowania tikagreloru u pacjentów z dnawym zapaleniem stawów oraz tych z hiperurykemią.

Stosując tzw. induktory enzymu CYP3A4, tj. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina,  deksametazon, fenobarbital, podczas terapii tikagrelorem, należy spodziewać się zmniejszenia jego stężenia w osoczu, a co powoduje zmniejszenie skuteczności leku.

Nie zaleca się stosowania tikagreloru z symwastatyną lub lowastatyną, ponieważ taka terapia może spowodować nasilone wystąpienie działań niepożądanych tych statyn. 

Jednoczesne stosowanie tikagreloru oraz alkaloidów sporyszu lub cyzaprydu, czyli substratów CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym, spowoduje znaczny wzrost stężenia tych substancji.

Przeciwwskazania tikagreloru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazaniem łączenia tikagreloru jest równoczesna terapia substancjami czynnymi, będącymi silnymi inhibitorami enzymu CYP3A4 (np. klarytromycyna, atazanawir, nefazodon, rytonawir, ketokonazol ). Leki te hamując wyżej wspomniany enzym powodują silny wzrost stężenia tikagreloru w osoczu, do wartości toksycznych.

Interakcje tikagreloru z innymi substancjami czynnymi

Równoczesne stosowanie może powodować wzrost stężenia tikogreloru oraz tym samym zwiększać jego toksyczność.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Równoczesne stosowanie może powodować zmniejszenie stężenia i skuteczności działania tikagreloru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Równoczesne stosowanie może powodować wzrost stężenia i toksyczność wymienionych substancji czynnych przez tikagrelor.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Metabolizm tych leków może zostać zmniejszony przez równoczesne stosowanie tikagreloru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Skuteczność terapeutyczna tikagreloru jest zmniejszana przy równoczesnym stosowaniu morfiny i innych pochodnych opioidowych. Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę o stosowaniu któregokolwiek z leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Zwiększone ryzyko krwawień lub nasilenie krwawienia w skojarzeniu NLPZ-ów lub leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI z tikagrelorem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Interakcje tikagreloru z pożywieniem

Podczas terapii tikagrelorem należy unikać spożywania grejpfrutów, ponieważ są one silnym inhibitorem enzymu CYP3A4, a swoim działaniem powodują silny wzrost stężenia tikagreloru w osoczu, przez co zwiększają jego toksyczność.

Należy unikać spożywania ziół oraz suplementów o działaniu przeciwzakrzepowym, a mianowicie:

 • czosnek;
 • imbir;
 • borówkę czarną;
 • ginkgo biloba.

Zalecanym jest również zrezygnowanie ze spożywania naparów oraz innych postaci z dziurawcem, ponieważ powoduje on zmniejszanie się stężenia tikagreloru w surowicy, a tym samym zmniejsza jego działanie.

Wpływ tikagreloru na prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzano badań wpływu tikagreloru na prowadzenie pojazdów mechanicznych, niemniej jednak nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń odnośnie prowadzenia wyżej wspomnianych podczas terapii tikagrelorem. Tikagrelor nie wpływa lub wpływa w nieistotnym stopniu na obsługiwanie pojazdów mechanicznych.

Inne rodzaje interakcji

Podczas terapii tikagrelorem należy unikać spożywania grejpfrutów, ponieważ są one silnym inhibitorem enzymu CYP3A4, a swoim działaniem powodują silny wzrost stężenia tikagreloru w osoczu, przez co zwiększają jego toksyczność.

Należy unikać spożywania ziół oraz suplementów o działaniu przeciwzakrzepowym, a mianowicie:

 • czosnek;
 • imbir;
 • borówkę czarną;
 • ginkgo biloba.

Zalecanym jest również zrezygnowanie ze spożywania naparów oraz innych postaci z dziurawcem, ponieważ powoduje on zmniejszanie się stężenia tikagreloru w surowicy, a tym samym zmniejsza jego działanie.

Wpływ tikagreloru na ciążę

Kobiety, które są w wieku rozrodczym, powinny stosować leki antykoncepcyjne podczas kuracji tikaglerolem, by zapobiec zajściu w ciążę.

Badania kliniczne na zwierzętach potwierdzają, że podawanie leku w trakcie trwania ciąży, powoduje liczne zaburzenia rozwojowe u płodu.   

Wpływ tikagreloru na laktację

Badania kliniczne dowiodły, że tikagrelor oraz jego aktywne metabolity przenikają do mleka matki. To stanowi zagrożenie dla dziecka, dlatego należy rozważyć korzyści stosowania leku przez matkę oraz korzyści karmienia piersią. 

Wpływ tikagreloru na płodność

Tikagrelor nie wpływa na płodność zarówno u osobników płci męskiej, jak i żeńskiej, co udowodniono w badaniach na zwierzętach. 

Skutki uboczne

duszność
krwawienie z przewodu pokarmowego
krwawienie żołądkowo-jelitowe
krwawienie podskórne
biegunka
ból głowy
niestrawność
nudności
świąd
wymioty
wysypka
zapalenie błony śluzowej żołądka
zawroty głowy
ból brzucha
krwioplucie
krwotok do wnętrza oka
krwotok mózgowy
parestezje
stan splątania
Hiperurykemia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne:  krwotok / krwiak w miejscu nakłucia naczynia krwionośnego, krwiak w miejscu podłączenia cewnika.

Podanie doustne: duszność, krwawienie z nosa, krwiaki podskórne, krwawienie z przewodu pokarmowego, siniaczenie.

Objawy przedawkowania tikagreloru

Przeprowadzono badanie, podczas którego zwiększano pojedynczą jednokrotną dawkę. Zauważono, że toksyczne działanie tikagreloru, pojawiające się w obrębie jelit i żołądka, było zależne od dawki. Oprócz tego, pojawiały się pauzy komorowe oraz duszność po przedawkowaniu dawki leczniczej leku.

Mechanizm działania tikagreloru

Tikagrelor to selektywny antagonista receptora adenozynodifosforanowego (ADP), który działa na receptor ADP P2Y12 – hamuje przekazywanie przez niego informacji, przez co może zapobiegać aktywacji i agregacji płytek zależnej od ADP. Lek ten działa odwracalnie na wspomniany receptor płytkowy, ale nie ma wpływu na miejsce wiązania ADP. 

Antagonizm (blokowanie) receptora P2Y12 ogranicza powstawanie zakrzepicy okluzyjnej, a tym samym może zmniejszyć ryzyko zawału mięśnia sercowego i udaru niedokrwiennego.

Wchłanianie tikagreloru

Tikagrelor po podaniu doustnym jest szybko wchłaniany i jest biodostępny w 36%. Stężenie maksymalne w surowicy krwi osiąga po około 1,5 godziny.

Dystrybucja tikagreloru

Objętość dystrybucji wynosi 87,5 l. Tikagrelor i jego czynny metabolit w znacznym stopniu (>99,7%) wiążą się z białkami osocza ludzkiego, głownie albuminami.

Metabolizm tikagreloru

Tikagrelor metabolizowany jest głównie przez enzym CYP3A4 do czynnego metabolitu (AR-C124910XX).

Wydalanie tikagreloru

Tikagrelor wydalany jest głównie przez metabolizm wątrobowy, a jego czynny metabolit najprawdopodobniej wydalany jest z żółcią. Średni okres półtrwania wynosi około 7 godzin dla tikagreloru i 8,5 godziny dla czynnego metabolitu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij