serce - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 69

Artykuły o: serce

Encyklopedia zdrowia (104)

Adrenalina (epinefryna) jest hormonem i neuroprzekaźnikiem wytwarzanym przez komórki rdzenia nadnerczy, tkankę chromochłonną ciałek przyzwojowych oraz przez zakończenia nerwowe układu współczulnego.
Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.
Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.
Aorta (tętnica główna) – największe naczynie w organizmie człowieka. Jej gałęzie doprowadzają krew do wszystkich tkanek.
Jest to choroba uwarunkowana genetycznie polegającą na stopniowym zastępowaniu włókien mięśniowych serca tkanką tłuszczową i włóknistą.
Badanie tętna (pulsu) - pozwala nam określić prawidłowość pracy serca i pośrednio także stan naczyń krwionośnych.
Bloki przedsionkowo-komorowe to zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór.
Bloki śródkomorowe są następstwem znacznego zwolnienia lub przerwania przewodzenia pobudzenia w obrębie mięśnia komór.
Bradykardia to zwolnienie rytmu serca, poniżej 60 uderzeń na minutę.
CK-MB jest jedną z trzech odmian (izoenzymów) kinazy kreatynowej (CK), która znajduje się w komórkach mięśnia sercowego, a jej aktywność we krwi rośnie w przypadku uszkodzenia tych komórek.
CK-MB jest jedną z trzech odmian (izoenzymów) kinazy kreatynowej (CK), która znajduje się w komórkach mięśnia sercowego, a jej aktywność we krwi rośnie w przypadku uszkodzenia tych komórek.
Częstoskurcz komorowy to przyspieszenie akcji serca (do 100-200/minutę). Źródło tej szybkiej pracy serca znajduje się w obszarze komór.
Częstoskurcz nadkomorowy to każdy rytm o częstotliwości powyżej 100/minutę, który powstaje powyżej pęczka Hisa.
Częstoskurcz przedsionkowy jest napadowym lub ciągłym częstoskurczem powstającym w przedsionku.
Czynność bioelektryczna serca – zjawiska elektryczne zachodzące w układzie bodźcoprzewodzącym serca.
Arytmia ta polega na występowaniu dodatkowych pobudzeń powstających w przedsionku, w żyłach uchodzących do przedsionka lub w węźle przedsionkowo - komorowym, będącym połączeniem pomiędzy przedsionkami i komorami serca, przewodzącym bodźce elektryczne z przedsionków do komór.
To pozostałe z okresu życia płodowego naczynie łączące tętnicę płucną z aortą.
Dysfunkcja węzła zatokowego prowadzi do nieodpowiedniej częstotliwości rytmu zatokowego, czasem zbyt wolnej by utrzymać równowagę w krążeniu. Prowadzi to do objawów klinicznych i arytmii.
Erytrocyty - krwinki czerwone to bezjądrzaste komórki stanowiące najliczniejszy i jeden z najważniejszych elementów morfotycznych krwi.
Skurcz i rozkurcz przedsionków i komór powtarza się cyklicznie. W spoczynku około 72 na minutę. Jeden cykl trwa około 0,8 s.
Infekcyjne zapalenie wsierdzia rozwija się w wyniku zakażenia wsierdzia na powierzchni zastawek, komór lub przedsionków.
Kardimiopatia przerostowa charakteryzuje się przerostem mięśnia sercowego.
Choroba genetyczna charakteryzująca się przerostem głównie lewej komory serca.
Dla kardiomiopatii restrykcyjnej charakteryzuje się zmniejszoną objętością rozkurczowa jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem napełniania komór.
Jest to choroba polegająca na zaburzeniu czynności rozkurczowej serca.
Kardiomiopatia rozstrzeniowa to uszkodzenie mięśnia sercowego cechujące się powiększeniem jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem funkcji skurczowej.
Kardiomiopatia roztrzeniowa przebiega z poszerzeniem komór serca i często prowadzi do niewydolności krążenia.
Katecholaminy to inaczej aminy biogenne. Należą do nich: adrenalina, noradrenalina i dopamina.
Koarktacja aorty jest wadą wrodzoną serca polegającą na zwężeniu cieśni aorty.
Wada ta charakteryzuje się zwężeniem aorty, najczęściej poniżej odejścia od niej lewej tętnicy podobojczykowej.
Komora lewa – komora serca, do której krew wpływa z lewego przedsionka przez zastawkę dwudzielną (mitralną), a następnie zostaje wypompowana do aorty i dalej na obwód.
Komora prawa – komora serca, do której krew wpływa przez zastawkę trójdzielną z prawego przedsionka serca, a następnie w wyniku jej skurczu, trafia do krążenia płucnego.
Koronarografia jest inwazyjnym badaniem, wykonywanym w celu oceny wnętrza naczyń wieńcowych i nasilenia zmian miażdżycowych
Magnez jest niezbędnym koenzymem dla około 90 enzymów, uczestniczy w procesie trawienia oraz w przemianach węglowodanowych i białkowych.
Mięsień sercowy - występuje tylko w sercu i choć przypomina budową mięsień szkieletowy to wykorzystuje przede wszystkim procesy tlenowe i dzięki dobremu ukrwieniu jest zdolny do ciągłego wysiłku.
Mięsień sercowy - rodzaj tkanki mięśniowej występujący jedynie w sercu kręgowców.
Migotanie przedsionków jest arytmią, którą cechuje szybki (350 – 700 /minutę), nieuporządkowany rytm przedsionków.
Nadciśnienie tętnicze jest to podwyższone ciśnienie krwi w układzie tętniczym krążenia dużego. O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie skurczowe jest większe bądź równe 140mm Hg, a rozkurczowe większe bądź równe 90 mm Hg.
Nadciśnienie tętnicze u dzieci to wzrost wartości ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego (lub obu) powyżej wartości właściwych dla wzrostu, wieku i płci dziecka.
Nerwica serca zaliczana jest do schorzeń psychosomatycznych, a więc takich, które związane są z zaburzeniami psychiki.
Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, w której w wyniku nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, krew cofa się z aorty do lewej komory.
Jest to wada, w której na skutek nieprawidłowego zamknięcia płatków zastawki dochodzi do wstecznego przepływu krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki mitralnej jest wadą polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu jej płatków, co skutkuje wstecznym przepływem krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej jest wadą serca powodującą nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory serca do prawego przedsionka.
Objętość minutowa serca (ang. cardiac output) - jest to ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór serca w czasie jednej minuty.
Objętość wyrzutowa serca (ang. stroke volume) - jest to ilość krwi przepompowana w fazie wyrzutu z komory serca do tętnicy płucnej lub aorty.
Wada ta inaczej nazywana dwuujściową komorą to wada, w której aorta i tętnica płucna odchodzą w całości, bądź w zdecydowanej większości z jednej komory serca.
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest układowym zapaleniem dużych i średnich tętnic, którego przyczyna nie jest znana.
Omdlenia kardiogenne charakteryzują się krótkotrwałą, ustępującą samoistnie utratą przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku.
Omdlenie odruchowe jest wynikiem nieprawidłowej reakcji prowadzącej do rozszerzenia naczyń lub wolniejszej pracy serca.
O omdleniu sytuacyjnym mówimy gdy dochodzi do niego w pewnych określonych sytuacjach, jak na przykład w trakcie oddawania moczu, defekacji czy kaszlu.
O niewydolności serca mówimy w sytuacji gdy serce nie jest w stanie zapewnić organizmowi odpowiedniej ilości krwi, a co za tym idzie tlenu i składników odżywczych. Ostrą niewydolność serca definiuje się jako szybkie pojawienie się objawów nieprawidłowej czynności serca, związanej z dysfunkcją skurczową lub rozkurczową, zaburzeniami rytmu serca lub z nieodpowiednim obciążeniem serca.
Otwór owalny - otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej znajdujący się w sercu podczas życia płodowego (element krążenia płodowego).
Pęczek przedsionkowo-komorowy - należy do komorowej części układu bodźco-przewodzącego serca. Składa się z pnia i dwóch odnóg: prawej i lewej.
Potas wraz z sodem odpowiada za utrzymanie w organizmie równowagi wodno-elektrolitowej. Reguluje napięcie mięśniowe, przewodnictwo nerwowe, ciśnienie krwi i rytm serca.
Przełożenie wielkich pni tętniczych jest wrodzoną której istotę stanowi obecność nieprawidłowych połączeń pomiędzy sercem, a naczyniami tętniczymi.
Przewlekła niewydolność serca jest stanem, w którym serce, z powodu jego dysfunkcji nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości substancji odżywczych i tlenu tkankom organizmu.
O przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych mówimy wtedy, gdy wskutek upośledzonego przepływu krwi w ich tętnicach, dochodzi do niewystarczającej podaży tlenu do tkanek.
Serce - centralny narząd układu krwionośnego człowieka i innych kręgowców.
Serce trójprzedsionkowe jest to wada, której cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej błony w jamie lewego przedsionka.
Serce trójprzedsionkowe jest to wada, której cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej błony w jamie lewego przedsionka.
Tachykardia zatokowa jest zwykle reakcją na odpowiedni bodziec fizjologiczny (np. wysiłek) lub bodziec zbyt silny (np. nadczynność tarczycy). Niesprawność mechanizmów kontrolujących rytm zatokowy może prowadzić do nieadekwatnej w danej sytuacji tachykardii zatokowej.
Tachykardia to przyspieszenie rytmu serca, powyżej 100 uderzeń na minutę.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci po 1. roku życia.
O tętniaku aorty mówi się wówczas, gdy na jakimś jej fragmencie dochodzi do poszerzenia o 50% i więcej, w stosunku do prawidłowej dla tego odcinka szerokości.
Tętnice wieńcowe – są to naczynia zaopatrujące ścianę mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Wyróżniamy dwie tętnice wieńcowe: prawą i lewą.
Tony serca - efekty akustyczne towarzyszące pracy serca, wysłuchiwane w konkretnych miejscach na powierzchni klatki piersiowej, najczęściej przy użyciu stetoskopu.
Troponina I jest białkiem wchodzącym w skład układu regulującego skurcz mięśnia sercowego.
Troponina I jest białkiem wchodzącym w skład układu regulującego skurcz mięśnia sercowego.
Trzepotanie przedsionków charakteryzuje się bardzo szybkim rytmem generowanym w obrębie przedsionków (rzędu 250-350/minutę). W odróżnieniu od migotania przedsionków, tutaj rytm jest uporządkowany.
Ubytek przegrody międzykomorowej jest najczęstszą wrodzoną wadą serca u noworodków.
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej to jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca u dorosłych pacjentów. Najczęstszą lokalizacją ubytków jest środek przegrody międzyprzedsionkowej.
Jest to wada serca, w której występuje brak fragmentu ściany oddzielającej przedsionki.
Jest to wada obejmująca grupę wrodzonych wad, których cechą wspólną jest różnego stopnia niedorozwój przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz nieprawidłowo wykształcone zastawki przedsionkowo-komorowe.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest jedną z najczęstszych wrodzonych wad układu krążenia.
stanowi zamknięty system naczyń krwionośnych w którym nieustannie krąży krew dzięki nieustannej pracy serca.
Układ przewodzący serca – warunkuje automatyzm pracy serca, jego zadaniem jest generowanie impulsów stanu czynnego w samym sercu i przewodzenie ich do włókien mięśniowych serca.
Węzeł przedsionkowo-komorowy – część układu przewodzącego serca, stanowiąca jedyne połączenie mięśniowe między przedsionkami, a komorami serca.
Węzeł zatokowo-przedsionkowy – tak zwany rozrusznik serca, pierwszorzędowy ośrodek automatyzmu.
Wada serca, w której występuje nieprawidłowe cofanie krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Wada ta polega na odejściu aorty z prawej komory serca, a pnia płucnego z lewej komory, czyli odwrotnie niż to wygląda prawidłowo.
Wada ta prowadzi do upośledzenia odpływu krwi z lewej komory do aorty.
Jest to utrudnienie przepływu krwi na poziomie zastawki pnia tętnicy płucnej.
Całkowity blok serca jest wadą układu przewodzącego serca, w której nie dochodzi do przekazywania impulsów z węzła zatokowo-przedsionkowego do komór
Wrodzony zespół długiego QT jest chorobą genetyczną wiążącą się ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej.
Wsierdzie - błona łącznotkankowa wyścielająca wewnętrzną powierzchnię jam serca oraz pokrywająca zastawki.
Zapalenie mięśnia sercowego jest chorobą zapalną obejmującą przede wszystkim komórki mięśnia sercowego, a ponadto tkankę śródmiąższową oraz naczynia serca.
Nieprawidłowość ta występuje rzadko (ok. 1%) wrodzonych wad serca. Niedrożna zastawka ma kształt przepony lub przybiera postać wgłębienia u podstawy pnia płucnego. Pień płucny i tętnice płucne są zwykle prawidłowo rozwinięte. Prawa komora najczęściej jest niedorozwinięta, natomiast zastawka trójdzielna zniekształcona – zwężona lub niedomykalna, często z deformacją płatków charakterystyczną dla zespołu Ebsteina.
Zastawki serca (valvae cordis) – błoniaste przegrody położone w sercu warunkujące jednokierunkowy przepływ krwi. Wyróżniamy dwa typy zastawek: żylne (przedsionkowo-komorowe) oraz tętnicze (aortalna i pnia płucnego).
Jest to odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego i stanowi 0,1–0,5% wrodzonych wad serca.
Zespół Brugadów jest chorobą uwarunkowaną genetycznie związaną z występowaniem niemiarowej pracy serca.
Zespołem Eisenmengera określa się dwukierunkowy lub odwrócony (ze strony prawej na lewą) przeciek krwi na poziomie serca lub pni tętniczych, wywołany wysokim, nieodwracalnym naczyniowym oporem płucnym w przebiegu naczyniowej choroby płucnej.
Zarośnięcie lub zwężenie zastawki trójdzielnej z niedorozwojem prawej komory oraz zwężeniem lub zarośnięciem zastawki płucnej nazywa się zespołem niedorozwoju prawego serca.
Zespoły preekscytacji spowodowane są wrodzonym defektem polegającym na istnieniu dodatkowego, nieprawidłowego połączenia pomiędzy przedsionkami a komorami serca z pominięciem węzła przedsionkowo-komorowego.
Zespół zatoki szyjnej jest to rodzaj omdlenia, które jest związane z uciskiem zatoki szyjnej, często przypadkowym.
Wada ta polega na przewężeniu światła aorty w odcinku jej cieśni.
Zwężenia mogą występować na trzech poziomach: zastawkowym, podzastawkowym, nadzastawkowym.
Zwężenie drogi odpływu prawej komory to określenie wad zastawki tętnicy płucnej i nieprawidłowości w budowie przyległych odcinków prawej komory i pnia płucnego, które powodują utrudnienie odpływu krwi z prawej komory serca w trakcie jego skurczu.
Zwężenie zastawki aortalnej to wada serca polegająca na utrudnionym odpływie krwi z serca na obwód organizmu.
Zwężenie zastawki mitralnej jest wadą serca polegającą na utrudnionym przepływie krwi między lewym przedsionkiem a lewą komorą.
Ograniczenie ruchomości płatków zastawki trójdzielnej, prowadzące do jej zwężenia i nieprawidłowego napełniania prawej komory serca.
Żyły – naczynia krwionośne prowadzące krew w kierunku serca bez względu na to czy jest to krew utlenowana czy nieutlenowana.
Żyły wątrobowe – naczynia odprowadzające krew z wątroby położone w całości w miąższu narządu.

Leki (308)

Zioła (3)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie