komórka - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: komórka

Encyklopedia zdrowia (16)

Depolaryzacja błony komórkowej – zjawisko polegające na zmniejszeniu elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej poprzez napływ do wnętrza komórki neuronu jonów sodowych Na+.
Impuls nerwowy – to zjawisko polegające na przesuwaniu się fali depolaryzacji od miejsca zadziałania impulsu do zakończenia neuronu, czyli zmiana potencjału elektrycznego wzdłuż neuronu.
Komórki enterochromafinowe - należą do komórek rozsianego układu wewnątrzwydzielniczego serii APUD. Znajdują się głównie w neuronach układu autonomicznego żołądka i jelit.
Komórki główne żołądka - występują w gruczołach błony śluzowej żołądka, produkują nieaktywny enzym - pepsynogen, który jest aktywowany w świetle tychże gruczołów pod wpływem kwasu solnego do aktywnej pepsyny.
Komórki okładzinowe - komórki umiejscowione w błonie śluzowej żołądka, głównie w jego trzonie i dnie.
Komórki wewnątrzwydzielnicze żołądka; wchodzą w skład rozsianego układu wydzielania wewnętrznego APUD modulującego działanie innych komórek poprzez ich pobudzanie lub hamowanie.
Mediatory (neuroprzekaźniki, neurotransmitery, neuromediatory) – związki chemiczne, które wydzielają się z zakończeń aksonów w obrębie synapsy i przenoszą sygnały pomiędzy neuronami lub między neuronami a komórką mięśniową lub gruczołową.
Oddychanie wewnętrzne - czyli wewnątrzkomórkowe to cykl procesów metabolicznych zachodzący w komórkach, prowadzący do wytworzenia energii niezbędnej do utrzymania funkcji całego organizmu.
Osteoblasty – komórki kościotwórcze występujące głównie w okresie rozwoju tkanki kostnej, między powierzchnią kości a okostną.
Osteocyty - stanowią podstawowy rodzaj komórek występujących w dojrzałej tkance kostnej.
Osteoklasty - są to duże komórki, budową i funkcją przypominające nieco makrofagi. Inaczej zwane są komórkami kościogubnymi i odpowiadają za resorpcję kości.
Pneumocyty – są to komórki budujące ściany pęcherzyków płucnych. Wyróżniamy trzy typy pneumocytów: typ I, typ II i typ III.
Pobudzenie - jest to zmiana właściwości błony komórkowej lub metabolizmu komórkowego pod wpływem czynników działających z zewnątrz komórki, czyli pod wpływem bodźców.
Polaryzacja błony – to najprostsza forma odbioru bodźca. Między wewnętrzną, a zewnętrzną powierzchnią błony występuje niewielkie napięcie elektryczne, co oznacza, że błona jest spolaryzowana.
Rodzaje komórek mięśniowych - komórki mięśni dzieli się na białe i czerwone. Podział ten jest uzależniony od rodzaju źródła energii wykorzystywanej do skurczu.
Synapsa – miejsce komunikacji i zetknięcia się końca aksonu jednej komórki nerwowej z błoną komórkową dendrytu drugiej komórki nerwowej lub błoną komórki mięśniowej. Rodzaje synaps – ze względu na rodzaje komórek tworzących synapsę wyróżniamy synapsy: nerwowo-nerwowe, nerwowo-mięśniowe, nerwowo-gruczołowe. Ze względu na sposób przekazywania pobudzania mamy: synapsy elektryczne i chemiczne.