wada serca - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: wada serca

Encyklopedia zdrowia (35)

Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.
To pozostałe z okresu życia płodowego naczynie łączące tętnicę płucną z aortą.
Koarktacja aorty jest wadą wrodzoną serca polegającą na zwężeniu cieśni aorty.
Wada ta charakteryzuje się zwężeniem aorty, najczęściej poniżej odejścia od niej lewej tętnicy podobojczykowej.
Komora lewa – komora serca, do której krew wpływa z lewego przedsionka przez zastawkę dwudzielną (mitralną), a następnie zostaje wypompowana do aorty i dalej na obwód.
Komora prawa – komora serca, do której krew wpływa przez zastawkę trójdzielną z prawego przedsionka serca, a następnie w wyniku jej skurczu, trafia do krążenia płucnego.
Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, w której w wyniku nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, krew cofa się z aorty do lewej komory.
Jest to wada, w której na skutek nieprawidłowego zamknięcia płatków zastawki dochodzi do wstecznego przepływu krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki mitralnej jest wadą polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu jej płatków, co skutkuje wstecznym przepływem krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej jest wadą serca powodującą nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory serca do prawego przedsionka.
Otwór owalny - otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej znajdujący się w sercu podczas życia płodowego (element krążenia płodowego).
Przełożenie wielkich pni tętniczych jest wrodzoną której istotę stanowi obecność nieprawidłowych połączeń pomiędzy sercem, a naczyniami tętniczymi.
Serce trójprzedsionkowe jest to wada, której cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej błony w jamie lewego przedsionka.
Serce trójprzedsionkowe jest to wada, której cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej błony w jamie lewego przedsionka.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci po 1. roku życia.
Ubytek przegrody międzykomorowej jest najczęstszą wrodzoną wadą serca u noworodków.
W wadzie tej stwierdza się brak fragmentu przegrody oddzielającej komory. Jest to najczęstsza wrodzona wada serca u noworodków.
Jest to wada serca, w której występuje brak fragmentu ściany oddzielającej przedsionki.
Jest to wada obejmująca grupę wrodzonych wad, których cechą wspólną jest różnego stopnia niedorozwój przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz nieprawidłowo wykształcone zastawki przedsionkowo-komorowe.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest jedną z najczęstszych wrodzonych wad układu krążenia.
Wada serca, w której występuje nieprawidłowe cofanie krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Wada ta prowadzi do upośledzenia odpływu krwi z lewej komory do aorty.
Jest to utrudnienie przepływu krwi na poziomie zastawki pnia tętnicy płucnej.
Całkowity blok serca jest wadą układu przewodzącego serca, w której nie dochodzi do przekazywania impulsów z węzła zatokowo-przedsionkowego do komór
To pojedyncze naczynie odchodzące od podstawy serca, które dzieli się na aortę wstępującą, tętnice płucne oraz tętnice wieńcowe.
Nieprawidłowość ta występuje rzadko (ok. 1%) wrodzonych wad serca. Niedrożna zastawka ma kształt przepony lub przybiera postać wgłębienia u podstawy pnia płucnego. Pień płucny i tętnice płucne są zwykle prawidłowo rozwinięte. Prawa komora najczęściej jest niedorozwinięta, natomiast zastawka trójdzielna zniekształcona – zwężona lub niedomykalna, często z deformacją płatków charakterystyczną dla zespołu Ebsteina.
Zastawki serca (valvae cordis) – błoniaste przegrody położone w sercu warunkujące jednokierunkowy przepływ krwi. Wyróżniamy dwa typy zastawek: żylne (przedsionkowo-komorowe) oraz tętnicze (aortalna i pnia płucnego).
Jest to odejście lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego i stanowi 0,1–0,5% wrodzonych wad serca.
Zespołem Eisenmengera określa się dwukierunkowy lub odwrócony (ze strony prawej na lewą) przeciek krwi na poziomie serca lub pni tętniczych, wywołany wysokim, nieodwracalnym naczyniowym oporem płucnym w przebiegu naczyniowej choroby płucnej.
Wrodzona wada serca polegająca na nieprawidłowym wykształceniu lewej komory serca.
Zarośnięcie lub zwężenie zastawki trójdzielnej z niedorozwojem prawej komory oraz zwężeniem lub zarośnięciem zastawki płucnej nazywa się zespołem niedorozwoju prawego serca.
Wada ta polega na przewężeniu światła aorty w odcinku jej cieśni.
Zwężenie drogi odpływu prawej komory to określenie wad zastawki tętnicy płucnej i nieprawidłowości w budowie przyległych odcinków prawej komory i pnia płucnego, które powodują utrudnienie odpływu krwi z prawej komory serca w trakcie jego skurczu.
Zwężenie zastawki mitralnej jest wadą serca polegającą na utrudnionym przepływie krwi między lewym przedsionkiem a lewą komorą.
Ograniczenie ruchomości płatków zastawki trójdzielnej, prowadzące do jej zwężenia i nieprawidłowego napełniania prawej komory serca.