układ krążenia - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 20

Artykuły o: układ krążenia

Encyklopedia zdrowia (93)

Albuminy – białka proste będące głównymi białkami występującymi w osoczu krwi – stanowią około 60% wszystkich zawartych w nim białek.
Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.
Aorta (tętnica główna) – największe naczynie w organizmie człowieka. Jej gałęzie doprowadzają krew do wszystkich tkanek.
Jest to choroba uwarunkowana genetycznie polegającą na stopniowym zastępowaniu włókien mięśniowych serca tkanką tłuszczową i włóknistą.
Bariera krew-mózg – stanowi fizyczną barierę odgradzającą naczynia krwionośne i tkankę nerwową ośrodkowego układu nerwowego.
Bloki przedsionkowo-komorowe to zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór.
Bloki śródkomorowe są następstwem znacznego zwolnienia lub przerwania przewodzenia pobudzenia w obrębie mięśnia komór.
Jest to choroba zapalna, zakrzepowo-zarostowa małych i średnich tętnic oraz żył kończyn o nieznanej etiologii, która zwykle przebiega z okresami zaostrzeń i wycofania się objawów.
Choroba Kawasaki jest najczęściej występującą postacią uogólnionego zapalenia naczyń krwionośnych. Rozwija się głównie u dzieci.
Choroba Takayasu jest przewlekłym zapaleniem aorty i jej gałęzi o nieznanej etiologii.
Ciśnienie tętnicze - hydrostatyczne wywierane przez krew na ściany tętnic.
Częstoskurcz komorowy to przyspieszenie akcji serca (do 100-200/minutę). Źródło tej szybkiej pracy serca znajduje się w obszarze komór.
Częstoskurcz nadkomorowy to każdy rytm o częstotliwości powyżej 100/minutę, który powstaje powyżej pęczka Hisa.
Częstoskurcz przedsionkowy jest napadowym lub ciągłym częstoskurczem powstającym w przedsionku.
Arytmia ta polega na występowaniu dodatkowych pobudzeń powstających w przedsionku, w żyłach uchodzących do przedsionka lub w węźle przedsionkowo - komorowym, będącym połączeniem pomiędzy przedsionkami i komorami serca, przewodzącym bodźce elektryczne z przedsionków do komór.
Dysfunkcja węzła zatokowego prowadzi do nieodpowiedniej częstotliwości rytmu zatokowego, czasem zbyt wolnej by utrzymać równowagę w krążeniu. Prowadzi to do objawów klinicznych i arytmii.
Erytrocyty - krwinki czerwone to bezjądrzaste komórki stanowiące najliczniejszy i jeden z najważniejszych elementów morfotycznych krwi.
Erytropoeza – proces namnażania i różnicowania erytrocytów z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich, a także w nasadach kości długich.
Hematokryt (Hct) – odsetek objętości krwi zajmowanej przez krwinki, wyrażany zwykle w procentach.
Hemoglobina (Hb) - białko będące zasadniczym składnikiem erytrocytów. Jej główną funkcją jest transport tlenu z płuc do tkanek.
Heparyna - polisacharyd będący naturalnym czynnikiem zapobiegającym krzepnięciu krwi.
Immunoglobiny (Ig) - przeciwciała, białka surowicy krwi i płynów ustrojowych syntetyzowane przez komórki plazmatyczne (aktywowane limfocyty B) po stymulacji antygenem.
Infekcyjne zapalenie wsierdzia rozwija się w wyniku zakażenia wsierdzia na powierzchni zastawek, komór lub przedsionków.
Kardimiopatia przerostowa charakteryzuje się przerostem mięśnia sercowego.
Dla kardiomiopatii restrykcyjnej charakteryzuje się zmniejszoną objętością rozkurczowa jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem napełniania komór.
Jest to choroba polegająca na zaburzeniu czynności rozkurczowej serca.
Kardiomiopatia rozstrzeniowa to uszkodzenie mięśnia sercowego cechujące się powiększeniem jednej lub obu komór serca oraz upośledzeniem funkcji skurczowej.
Kardiomiopatia roztrzeniowa przebiega z poszerzeniem komór serca i często prowadzi do niewydolności krążenia.
Koarktacja aorty jest wadą wrodzoną serca polegającą na zwężeniu cieśni aorty.
Wada ta charakteryzuje się zwężeniem aorty, najczęściej poniżej odejścia od niej lewej tętnicy podobojczykowej.
Krwawienia okołokomorowe są najczęstszą przyczyną uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego noworodków o małej masie urodzeniowej.
Leukocyty – inaczej krwinki białe, są to bezbarwne komórkowe składniki krwi zawierające jądra.
Mięsień sercowy - rodzaj tkanki mięśniowej występujący jedynie w sercu kręgowców.
Migotanie przedsionków jest arytmią, którą cechuje szybki (350 – 700 /minutę), nieuporządkowany rytm przedsionków.
Naczynia włosowate - cienkościenne kapilary o średnicy od 4 do 15 µm zbudowane jedynie ze śródbłonka, w ich ścianie nie ma komórek mięśniówki gładkiej.
Nadciśnienie tętnicze jest to podwyższone ciśnienie krwi w układzie tętniczym krążenia dużego. O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie skurczowe jest większe bądź równe 140mm Hg, a rozkurczowe większe bądź równe 90 mm Hg.
Nadciśnienie tętnicze u dzieci to wzrost wartości ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego (lub obu) powyżej wartości właściwych dla wzrostu, wieku i płci dziecka.
Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, w której w wyniku nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, krew cofa się z aorty do lewej komory.
Niedomykalność zastawki mitralnej jest wadą polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu jej płatków, co skutkuje wstecznym przepływem krwi z lewej komory do lewego przedsionka.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej jest wadą serca powodującą nieprawidłowe cofanie się krwi z prawej komory serca do prawego przedsionka.
Obrzęk limfatyczny wynika z zastoju chłonki w naczyniach limfatycznych, czego przyczyną może być wada wrodzona lub nabyta, a także uszkodzenie naczyń.
Odczyn Biernackiego (OB) – jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej lub dwóch godzinach.
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest układowym zapaleniem dużych i średnich tętnic, którego przyczyna nie jest znana.
Omdlenia kardiogenne charakteryzują się krótkotrwałą, ustępującą samoistnie utratą przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku.
Omdlenie odruchowe jest wynikiem nieprawidłowej reakcji prowadzącej do rozszerzenia naczyń lub wolniejszej pracy serca.
O omdleniu sytuacyjnym mówimy gdy dochodzi do niego w pewnych określonych sytuacjach, jak na przykład w trakcie oddawania moczu, defekacji czy kaszlu.
O niewydolności serca mówimy w sytuacji gdy serce nie jest w stanie zapewnić organizmowi odpowiedniej ilości krwi, a co za tym idzie tlenu i składników odżywczych. Ostrą niewydolność serca definiuje się jako szybkie pojawienie się objawów nieprawidłowej czynności serca, związanej z dysfunkcją skurczową lub rozkurczową, zaburzeniami rytmu serca lub z nieodpowiednim obciążeniem serca.
Otwór owalny - otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej znajdujący się w sercu podczas życia płodowego (element krążenia płodowego).
Pęczek przedsionkowo-komorowy - należy do komorowej części układu bodźco-przewodzącego serca. Składa się z pnia i dwóch odnóg: prawej i lewej.
Pień płucny - rozpoczyna się w prawej komorze serca, od której odgraniczony jest zastawką półksiężycowatą pnia płucnego.
Przewlekła niewydolność serca jest stanem, w którym serce, z powodu jego dysfunkcji nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości substancji odżywczych i tlenu tkankom organizmu.
Przewlekła niewydolność żylna jest to występowanie objawów zastoju żylnego wynikających z wstecznego przepływu krwi w naczyniach żylnych bądź ze zwężenia lub niedrożności żył.
Przewlekłe niedokrwienie jelit należy podejrzewać u chorych, u których występuje ból brzucha i utrata masy ciała bez uchwytnych przyczyn, a zwłaszcza u chorych cierpiących na dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego.
O przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych mówimy wtedy, gdy wskutek upośledzonego przepływu krwi w ich tętnicach, dochodzi do niewystarczającej podaży tlenu do tkanek.
O rozwarstwieniu aorty mówimy, gdy błona wewnętrzna ściany aorty oddzielona jest od błony środkowej, a między nimi znajduje się światło rzekome aorty, w które napływa krew pogłębiając rozwarstwienie.
Serce - centralny narząd układu krwionośnego człowieka i innych kręgowców.
Serce trójprzedsionkowe jest to wada, której cechą charakterystyczną jest obecność dodatkowej błony w jamie lewego przedsionka.
Śledziona - największy narząd limfatyczny w organizmie człowieka.
Tachykardia zatokowa jest zwykle reakcją na odpowiedni bodziec fizjologiczny (np. wysiłek) lub bodziec zbyt silny (np. nadczynność tarczycy). Niesprawność mechanizmów kontrolujących rytm zatokowy może prowadzić do nieadekwatnej w danej sytuacji tachykardii zatokowej.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci.
O tętniaku aorty mówi się wówczas, gdy na jakimś jej fragmencie dochodzi do poszerzenia o 50% i więcej, w stosunku do prawidłowej dla tego odcinka szerokości.
Tętnica – naczynie wyprowadzające krew z serca na obwód, bez względu na rodzaj krwi (utlenowana lub nieutlenowana) jaki ze sobą niesie.
Tętnice wieńcowe – są to naczynia zaopatrujące ścianę mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Wyróżniamy dwie tętnice wieńcowe: prawą i lewą.
Trzepotanie przedsionków charakteryzuje się bardzo szybkim rytmem generowanym w obrębie przedsionków (rzędu 250-350/minutę). W odróżnieniu od migotania przedsionków, tutaj rytm jest uporządkowany.
Ubytek przegrody międzykomorowej jest najczęstszą wrodzoną wadą serca u noworodków.
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej to jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca u dorosłych pacjentów. Najczęstszą lokalizacją ubytków jest środek przegrody międzyprzedsionkowej.
Układ renina – angiotensyna – system uczestniczący w regulacji ciśnienia tętniczego krwi.
Układ Rh – układ grupowy krwi, drugi najważniejszy obok układu AB0. Nazwa Rh pochodzi od małp rezusów (Rhesus), u których po raz pierwszy wykryto ten układ.
Węzeł przedsionkowo-komorowy – część układu przewodzącego serca, stanowiąca jedyne połączenie mięśniowe między przedsionkami, a komorami serca.
Wada ta polega na odejściu aorty z prawej komory serca, a pnia płucnego z lewej komory, czyli odwrotnie niż to wygląda prawidłowo.
Wrodzony zespół długiego QT jest chorobą genetyczną wiążącą się ze zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej.
Zakrzepica żył głębokich najczęściej dotyczy kończyn dolnych. Powstaje w wyniku zaburzeń zakrzepowych w układzie żylnym.
Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych jest to choroba spowodowana zapaleniem i powstawaniem niewielkich zakrzepów w powierzchownych, umiejscowionych nad podwięzią (elastyczna tkanka pokrywająca mięśnie), a tuż pod skórą żyłach, najczęściej w obrębie kończyn dolnych.
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (zwana też chorobą Buergera) jest chorobą, w której dochodzi do stopniowego zwężania się, a później zarastania małych i średnich tętnic. Zmiany te są wynikiem toczącego się w ścianie tętnicy zapalenia o nieznanej etiologii, co powoduje powstanie zakrzepów w świetle naczyń. Choroba najczęściej dotyczy kończyn dolnych.
Zespół Brugadów jest chorobą uwarunkowaną genetycznie związaną z występowaniem niemiarowej pracy serca.
Zespół Ehlersa i Danlosa jest choroba ogólnoustrojową uwarunkowaną genetycznie wiążącą się z zaburzeniem w budowie tkanki łącznej.
Zespołem Eisenmengera określa się dwukierunkowy lub odwrócony (ze strony prawej na lewą) przeciek krwi na poziomie serca lub pni tętniczych, wywołany wysokim, nieodwracalnym naczyniowym oporem płucnym w przebiegu naczyniowej choroby płucnej.
Zespół górnego otworu klatki piersiowej jest zaburzeniem nerwowo-naczyniowym wywołanym uciskiem na pęczek naczyniowo-nerwowy w obrębie kończyn górnych.
Zespoły preekscytacji spowodowane są wrodzonym defektem polegającym na istnieniu dodatkowego, nieprawidłowego połączenia pomiędzy przedsionkami a komorami serca z pominięciem węzła przedsionkowo-komorowego.
Zespół zatoki szyjnej jest to rodzaj omdlenia, które jest związane z uciskiem zatoki szyjnej, często przypadkowym.
Ziarniniak Wegenera należy do chorób charakteryzujących się martwiczym zapaleniem małych i średnich naczyń krwionośnych, głównie górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek.
Zwężenia mogą występować na trzech poziomach: zastawkowym, podzastawkowym, nadzastawkowym.
Zwężenie drogi odpływu prawej komory to określenie wad zastawki tętnicy płucnej i nieprawidłowości w budowie przyległych odcinków prawej komory i pnia płucnego, które powodują utrudnienie odpływu krwi z prawej komory serca w trakcie jego skurczu.
Zwężenie tętnic szyjnych to groźna dolegliwość, która może doprowadzić do napadów przemijającego niedokrwienia mózgu lub udarów mózgu.
Zwężenie zastawki aortalnej to wada serca polegająca na utrudnionym odpływie krwi z serca na obwód organizmu.
Zwężenie zastawki mitralnej jest wadą serca polegającą na utrudnionym przepływie krwi między lewym przedsionkiem a lewą komorą.
Ograniczenie ruchomości płatków zastawki trójdzielnej, prowadzące do jej zwężenia i nieprawidłowego napełniania prawej komory serca.
Żylaki są to poszerzenia żył powierzchownych. Najczęściej mają workowaty lub walcowaty kształt, a ich przebieg jest wężykowaty.
Żyła główna dolna – duże naczynie żylne zbierające krew z dolnej części ciała. Żyła główna dolna powstaje z połączenia żył biodrowych wspólnych.
Żyła główna górna - duże naczynie żylne zbierające krew z górnej części ciała. Powstaje z połączenia dwóch żył ramienno-głowowych na tylnej powierzchni chrząstki pierwszego prawego żebra.
Żyła wielka mózgu - jedno z naczyń żylnych odprowadzających krew żylną z obszaru unaczynienia mózgowia, zwane inaczej żyłą Galena.
Żyły – naczynia krwionośne prowadzące krew w kierunku serca bez względu na to czy jest to krew utlenowana czy nieutlenowana.
Żyły nerkowe (łac. venae renales) – naczynia odprowadzające krew z nerek do żyły głównej dolnej.

Leki (96)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie