×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj
Co znajdę w pudełku?
REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„GIFT BOX NA DOZ.PL - TRAVEL SIZE”§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu GIFT BOX NA DOZ.PL TRAVEL SIZE, zwanego dalej „Konkursem” jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, NIP 537-24-92-924, REGON 060341332 Kapitał Zakładowy 18 725 000 PLN, zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury).

3.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 czerwca 2019r. i kończy się w dniu 21 października 2019r.

4.

Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury).§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w portalu DOZ.pl (https://www.doz.pl), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne lub placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko – medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne) oraz osób zatrudnionych u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, która: w okresie od dnia 27 czerwca 2019r. do dnia 31 lipca 2019r. godz. 23:59 wykona zdjęcie pudełka Gift Box -TRAVEL SIZE łącznie z zawartością i opublikuje je na Instagramie na własnym profilu ustawionym jako profil publiczny, z hasztagiem #dozpl_TravelSize oraz oznaczając @doz.pl. Pudełko Gift Box - TRAVEL SIZE otrzyma każda osoba, która w okresie od dnia 27 czerwca do dnia 25 lipca 2019r. dokona zakupów w sklepie internetowym w ramach sprzedaży wysyłkowej (z wyłączeniem zakupów w ramach Internetowego Systemu Zamawiania Leków; w szczególności zamówienie nie może dotyczyć produktów leczniczych, wyrobów medycznych, asortymentu refundowanego ze środków publicznych) na portalu doz.pl dowolnego produktu (dowolnych produktów) marki produktów zamieszczonych w pudełku Gift Box – TRAVEL SIZE, którego zawartość publikowana jest na portalu doz.pl w zakładce Akcja specjalna „Travel Size”, za minimum 250 zł z zastrzeżeniem, że liczba pudełek Gift Box – TRAVEL SIZE z zawartością jest ograniczona. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej www.doz.pl w zakładce Akcja specjalna „Travel Size” o wyczerpaniu dostępności pudełek Gift Box – TRAVEL SIZE z zawartością. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Konkursie zaleca się bieżące śledzenie informacji Organizatora zamieszczanych we wskazanej w zdaniu poprzednim zakładce na stronie internetowej.

2.

Przystąpienie Uczestnika do Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 jest równoznaczne:

 1. ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zamieszczone na Instagramie z #dozpl_TravelSize w Konkursie organizowanym przez Organizatora zdjęcie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 2. że Uczestnik Konkursu akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „GIFT BOX NA DOZ.PL - TRAVEL SIZE”.
 3. że Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Organizatora zawartą w treści niniejszego Regulaminu.

3.

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.

4.

Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy w przypadkach:

 1. złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu,
 2. niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu.


§3. NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA

1.

Wyboru 3 (trzech) zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik Konkursu, który przedstawi najwyżej ocenione zdjęcie przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru jednej pracy konkursowej spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac kokursowych jest poprawność techniczna i kompozycyjna zdjęcia, oryginalność i kreatywność w realizacji tematu Konkursu.


Nagrodą w konkursie jest zestaw 3 walizek Wittchen Set walizek z kolekcji Corner Line o wartości 809,73 zł (osiemset dziewięć złotych 73/100). W skład zestawu wchodzi:

 • Mała walizka na kółkach 56-3A-441
 • Średnia walizka na kółkach 56-3A-442
 • Duża walizka na kółkach 56-3A-44

2.

Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 2 sierpnia 2019 r. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie komentarza od Organizatora zamieszczonego pod postem konkursowym Uczestnika Konkursu z własnego profilu konta publicznego na Instagramie z hasztagiem #dozpl_TravelSize w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. W komentarzu od Organizatora nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej.

3.

Nagrody wysłane zostaną w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. przez Organizatora zwycięzcom Konkursu na adresy do korespondencji wskazane przez zwycięzców w wiadomościach prywatnych za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

4.

Nagroda wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.

5.

Nagroda określona w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

6.

Nagroda zostanie wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.§4. REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym otrzymania nagrody określonej w §3 ust. 1 w przypadku jej przyznania, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2.

Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.

O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.§5. DANE OSOBOWE

 1. Na podstawie, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach Konkursu jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, zwany dalej ADO.
 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: abi@doz.pl.
 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), adres do korespondencji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Każdemu Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. 8. W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

4.

W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - laureat zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - laureata z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

6.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora.