×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj
LISTA PRODUKTÓW
REGULAMIN >

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU

„GIFT BOX NA DOZ.PL – ROYALKIDS  ”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu GIFT BOX NA DOZ.PLROYAL KIDS  zwanego dalej „Konkursem”, jest DOZ.PL Spółka z o graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, NIP 537-24-92-924, REGON 060341332, kapitał zakładowy 18 725 000 zł, zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury).

3.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 maja 2020r. o godzinie 12:00 i kończy się w dniu 15 września 2020r.

4.

Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury).

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w portalu DOZ.pl (https://www.doz.pl), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne lub placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko – medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne) oraz osób zatrudnionych u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, która: w okresie od dnia 18 maja 2020r. o godzinie 12:00 do dnia 30 czerwca 2020r. godz. 23:59 wykona artystyczne zdjęcie z pudełkiem Gift Box – Royal Kids albo z zawartością pudełka Gift Box – Royal Kids oraz opublikuje zdjęcie na swoim Instagramie ustawionym jako profil publiczny, z hasztagiem #dozpl_RoyalKids oraz oznaczając na zdjęciu lub w opisie zdjęcia @doz.pl.(praca konkursowa).

Pudełko Gift Box – Royal Kids otrzyma każda osoba, która w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 21 czerwca 2020r. dokona zakupów w sklepie internetowym w ramach sprzedaży  wysyłkowej (z wyłączeniem zakupów w ramach Internetowego Systemu Zamawiania Leków; w szczególności zamówienie nie może dotyczyć produktów leczniczych, wyrobów medycznych, asortymentu refundowanego ze środków publicznych)  na portalu doz.pl za minimum 250 zł, z zastrzeżeniem, że liczba pudełek Gift Box – Royal Kids z zawartością jest ograniczona. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej www.doz.pl w zakładce Akcja specjalna „Royal Kids” o wyczerpaniu dostępności pudełek Gift Box – Royal Kids z zawartością. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Konkursie zaleca się bieżące śledzenie informacji Organizatora zamieszczanych na stronie internetowej www.doz.pl we wskazanej w zdaniu poprzednim zakładce.

 

2.

Przystąpienie Uczestnika do Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 jest równoznaczne:

 1. a) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zamieszczone na Instagramie zdjęcie z hasztagiem #dozpl_RoyalKids w Konkursie organizowanym przez Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 2. b) że Uczestnik Konkursu akceptuje zasady Konkursu,  określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „GIFT BOX NA DOZ.PL – Royal Kids”,
 3. c) że Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Organizatora zawartą w treści niniejszego Regulaminu.

3.

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.

4.

Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy konkursowej w przypadkach:

1)        złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu,

2)        niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1,ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Konkursu.

 

§3

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA

1.

Wyboru 5 (pięciu) zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy  Konkursu, którzy przedstawią najwyżej ocenione zdjęcie przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru pięciu prac konkursowych spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac konkursowych jest poprawność techniczna i kompozycyjna zdjęcia, oryginalność i kreatywność  w realizacji tematu Konkursu.

Nagrodą w konkursie jest Voucher na zakupy we wszystkich sklepach „Smyk” na terenie Polski o wartości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) na zasadach określonych w Regulaminie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Za umożliwienie realizacji Vouchera przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu odpowiada Organizator Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymagań określonych w Regulaminie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk, o którym mowa jest wyżej.

2.

Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 1 lipca 2020 r. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie komentarza od Organizatora zamieszczonego  pod postem konkursowym Uczestnika Konkursu na Instagramie z hasztagiem #dozpl_RoyalKids w terminie do dnia 3 lipca 2020 r. W komentarzu od Organizatora nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej w terminie do dnia 10 lipca 2020r.

3.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora zwycięzcom Konkursu w terminie do dnia 17 lipca 2020  r. na adresy do korespondencji wskazane przez zwycięzców w wiadomościach prywatnych na portalu społecznościowym Instagram.

4.

Nagroda wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.

5.

Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

7.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§4

REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym nieotrzymania nagrody określonej w §3 ust. 1 w przypadku jej przyznania, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2020r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2.

Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora:  DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.

O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.

Przewidziana w ust. 1 – 5 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.

 

§5

DANE OSOBOWE

 1. Na podstawie, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach Konkursu jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, zwany dalej ADO.
 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: abi@doz.pl
 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), adres do korespondencji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Każdemu Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

4.

W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - laureat zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora.  Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - laureata z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

6.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora.

 

 

Załącznik:

 

 REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ KARTY PODARUNKOWEJ SMYK

 

Definicje

 

Wydawca – Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa , wpisana

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265006073 (opłacony w całości) PLN, NIP 525-21-59-820;

Sklep - położony na terytorium Polski sklep Wydawcy prowadzony pod nazwą Smyk, Smyk Cały dla małych! lub Cool Club oraz sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem www.smyk.com

Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com lub Karta - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepie Wydawcy; Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com posiada unikalny 8-znakowy kod alfanumeryczny oraz numer PIN ;

Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Elektroniczną Kartę Podarunkową Smyk.com w zamian za przekazanie Wydawcy

środków pieniężnych;

Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Elektroniczną Kartą Podarunkową Smyk.com;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie (w tym koszty dostawy zamawianych towarów), za wyjątkiem Kart

Podarunkowych Smyk oraz Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk;

 1. Warunki ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com.
 3. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com na zasadach określonych w umowie Stron i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Wydawcy. Karta Podarunkowa Smyk.com nie może zostać otrzymana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Podarunkowej Smyk.com, Elektronicznej Karcie Podarunkowej Smyk, Karcie Podarunkowej Smyk lub Karcie Prezentowej Smyk. Otrzymanie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk.com.

 

 1. Początkowa wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 2 500 zł.
 2. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com może być użyta wyłącznie w Sklepie Wydawcy.
 3. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega

 

zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

 1. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
 2. Ponieważ Elektroniczne Karty Podarunkowe Smyk.com są kartami na okaziciela realizacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com (w tym przypisanego do tejże Karty numeru PIN) w sposób nieuprawniony.

 

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com po jej przekazaniu Nabywcy..

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Smyk.com

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie Elektroniczne Karty Podarunkowe Smyk.com doładowane, aktywne, z

nieprzekroczonym terminem ważności.

2.. Do realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com konieczne jest podanie 8-znakowego kodu identyfikującego Kartę oraz zweryfikowanie transakcji numerem PIN. Wydawca przyjmuje do realizacji w wyłącznie Elektroniczne Karty Podarunkowe.com których użycie zostanie zweryfikowane poprawnym numerem PIN.

 1. Realizacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie Wydawcy

 

w zamian za płatność dokonaną Kartą.

 1. Przy realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, w związku z nabyciem Towarów, wartość nominalna Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com
 2. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepie Wydawcy, przy czym Wydawca ze względów technicznych podczas zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.smyk.com jest w stanie przyjąć płatność dokonywaną przy użyciu Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com w połączeniu z płatnością dokonywaną przy użyciu karty kredytowej bądź karty płatniczej bądź przelewu.
 3. Użytkownik może posługiwać się Elektroniczną Kartą Podarunkową Smyk.com wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty lub do upływu terminu ważności Karty.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com w przypadku:
 5. upływu terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com

 

 1. braku technicznej możliwości realizacji Elektroniczne Karty Podarunkowej Smyk.com (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. b Wydawca umożliwi realizację Karty niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie.
 2. gdy Elektroniczna Karta Podarunkowa.com jest nieaktywna lub zablokowana.
 3. braku weryfikacji transakcji, to jest nie dokonania weryfikacji poprzez użycie przypisanego do Karty numeru PIN.
 4. Łączna wartość wszelkich operacji dokonywanych na Elektronicznej Karcie Podarunkowej Smyk.com w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

 

 1. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk.com

 

 1. Elektroniczne Karty Podarunkowe Smyk.com są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. Za okaziciela Karty uznawana będzie osoba, która podczas transakcji dokonywanej w Sklepie poda 8-znakowy kod przypisany do Karty oraz zweryfikuje transakcje poprawnym, przypisanym do danej Karty numerem PIN.W związku z powyższym zaleca się zachowanie daleko idącej ostrożności przy posługiwaniu się Kartą oraz zachowanie 8-znakowego kodu oraz numeru PIN przypisanego do Karty w tajemnicy.
 2. Aktywacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę, chyba, że Wydawca uzgodnił z Nabywcą, iż aktywacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com nastąpi w terminie późniejszym .
 3. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji.

 

Okres ważności Karty nie ulega przedłużeniu w razie uzupełnienia jej wartości nominalnej.

 1. Wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com może zostać uzupełniona tylko i wyłącznie poprzez osobę zarejestrowaną w Sklepie, która przypisała daną Kartę do swojego konta. Wartość Karty może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim na rzecz Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, że minimalna jednorazowa wartość nominalna o jaką może zostać uzupełniona Karta nie może być niższa niż 1 zł, oraz z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 2 500 zł. Uzupełnienia wartości nominalnej Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk można dokonać tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto zarejestrowanego klienta Sklepu do którego to konta dana Karta została przypisana.
 2. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com jest paragon niefiskalny.

 

 1. Rozliczenia i reklamacje Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk.com
 2. Nabywca w chwili wydania Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny lub inny dokument księgowy, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com.
 3. Po realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk w sklepie stacjonarnym Użytkownik otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualną wartość i termin ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.

 

 1. Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy, za wyjątkiem sklepu internetowego smyk.com. Sprawdzenie wartości może być także dokonane poprzez zapytanie wysłane na adres klient@smyk.com, przy czym warunkiem uzyskania informacji tą drogą jest podanie w zapytaniu numeru Karty.
 2. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia , listownie na adres biura Wydawcy: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, z dopiskiem "Elektroniczna Karta Podarunkowa.com - reklamacja" lub drogą mailowa na adres klient@smyk.com
 4. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca przed otrzymaniem Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca, oraz każdy Użytkownik Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, do korzystania z Karty niezbędne jest zweryfikowanie transakcji numerem PIN, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.smyk.com. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

 

(VAT)

w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 1. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com jest zdematerializowaną, elektroniczna formą bonu towarowego.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Elektroniczną Kartą Podarunkową Smyk.com, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.smyk.com. Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego .
 5. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych Smyk.com wydanych do dnia zmiany Regulaminu.