×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj
CO ZNAJDĘ W PUDEŁKU?
REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„GIFT BOX NA DOZ.PL – CHRISTMAS BOX ”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu GIFT BOX NA DOZ.PL – CHRISTMAS BOX zwanego dalej „Konkursem”, jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, NIP 537-24-92-924, REGON 060341332, kapitał zakładowy 18 725 000 zł, zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury).

3.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2019r. i kończy się w dniu 31 marca 2020r.

4.

Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury).

§2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w portalu DOZ.pl (https://www.doz.pl), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne lub placówki obrotu poza aptecznego (sklepy zielarsko – medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne) oraz osób zatrudnionych u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, która: w okresie od dnia 29 listopada 2019r. do dnia 5 stycznia 2020r. godz. 23:59 wykona zdjęcie na którym uczestnik konkursu zaprezentuje jak relaksuję się za pomocą dowolnego produktu z pudełka oraz opublikuje zdjęcie na swoim Instagramie ustawionym jako profil publiczny, z hasztagiem #dozpl_ChristmasBox oraz oznaczając na zdjęciu lub w opisie zdjęcia @doz.pl.(praca konkursowa).

Pudełko Gift Box – Christmas Box otrzyma każda osoba, która w okresie od dnia 29 listopada 2019 r.

do dnia 22 grudnia 2019r. dokona zakupów w sklepie internetowym w ramach sprzedaży wysyłkowej (z wyłączeniem zakupów w ramach Internetowego Systemu Zamawiania Leków; w szczególności zamówienie nie może dotyczyć produktów leczniczych, wyrobów medycznych, asortymentu refundowanego ze środków publicznych) na portalu doz.pl za minimum 250 zł, z zastrzeżeniem, że liczba pudełek Gift Box – Christmas Box z zawartością jest ograniczona. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej www.doz.pl w zakładce Akcja specjalna „Christmas Box” o wyczerpaniu dostępności pudełek Gift Box – Christmas Box z zawartością. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Konkursie zaleca się bieżące śledzenie informacji Organizatora zamieszczanych na stronie internetowej www.doz.pl we wskazanej w zdaniu poprzednim zakładce.

2.

Przystąpienie Uczestnika do Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 jest równoznaczne:

a) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zamieszczone na Instagramie zdjęcie z hasztagiem #dozpl_ChristmasBox w Konkursie organizowanym przez Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich,

b) że Uczestnik Konkursu akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „GIFT BOX NA DOZ.PL – Christmas Box”,

c) że Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Organizatora zawartą w treści niniejszego Regulaminu.

3.

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.

4.

Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy konkursowej w przypadkach:

1) złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu,

2) niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1,ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Konkursu.

§3.

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA

1.

Wyboru 3 (trzech) zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy przedstawią najwyżej ocenione zdjęcie przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru trzech prac konkursowych spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac konkursowych jest poprawność techniczna i kompozycyjna zdjęcia, oryginalność i kreatywność w realizacji tematu Konkursu.

Nagrodą w konkursie jest Voucher na zakupy we wszystkich sklepach jubilerskich „Apart” na terenie Polski o wartości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) na zasadach określonych w Regulaminie REALIZACJI „PREZENTÓW JUBILERSKICH" APART Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zamieszczony jest na stronie https://www.apart.pl/bizuteria/bony/regulamin. Voucher realizuje we własnym zakresie nagrodzony Uczestnik Konkursu. Za umożliwienie realizacji Vouchera przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu odpowiada Organizator Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymagań określonych w Regulaminie REALIZACJI „PREZENTÓW JUBILERSKICH" APART Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, o którym mowa jest wyżej.

2.

Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 7 stycznia 2020 r. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie komentarza od Organizatora zamieszczonego pod postem konkursowym Uczestnika Konkursu na Instagramie z hasztagiem #dozpl_ChristmasBox w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. W komentarzu od Organizatora nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej w terminie do dnia 15 stycznia 2020r.

3.

Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora zwycięzcom Konkursu w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. na adresy do korespondencji wskazane przez zwycięzców w wiadomościach prywatnych na portalu społecznościowym Instagram.

4.

Nagroda wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.

5.

Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

7.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§4.

REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym nieotrzymania nagrody określonej w §3 ust. 1 w przypadku jej przyznania, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 14 lutego 2020r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2.

Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.

O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.

Przewidziana w ust. 1 – 5 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.

§5.

DANE OSOBOWE

1. Na podstawie, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach Konkursu jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, zwany dalej ADO.

2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: abi@doz.pl

3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), adres do korespondencji.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Każdemu Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

4.

W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza

prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - laureat zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - laureata z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

6.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora.

Załącznik:

Regulamin

REALIZACJI „PREZENTÓW JUBILERSKICH"

APART Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie

APART Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 56437, zwany dalej Apart, w związku z wprowadzeniem do swojej oferty Prezentu jubilerskiego ustanawia regulamin, zwany dalej Regulaminem, o treści następującej:

§ 1

Przedmiot regulacji

1. Regulamin określa tryb realizacji „Prezentów jubilerskich" (dalej również jako „Prezenty") emitowanych przez Apart, o ile to nabycie lub realizacja nie została uregulowana w odrębnej umowie zawartej na piśmie.

2. Prezenty jubilerskie emitowane są przez Apart w nominałach 100 zł, 250 zł, 500 zł i 1.000 zł albo innych zgodnie z zamówieniem Klienta.

3. Apart opatruje Prezenty jubilerskie datą ważności naniesioną na druku Prezentu.

4. Prezent jubilerski stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu obowiązujących przepisów, realizowany na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 2

Prezent jubilerski

1. Prezentem jubilerskim w rozumieniu Regulaminu jest druk, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wystawiony przez Apart, według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, i opatrzony numerem seryjnym,

2) nie dokonano w nim jakiejkolwiek zmiany, w tym przerobienia, podrobienia, uzupełnienia lub usunięcia jakiegokolwiek elementu,

3) który został aktywowany, („Aktywacja")

4) nie nastąpiła jego dezaktywacja, („Dezaktywacja").

2. Nie stanowi Prezentu jubilerskiego w rozumieniu Regulaminu druk, który nie spełnia wymogów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Zakup Prezentu jubilerskiego

1. Zakup Prezentu jubilerskiego następuje po cenie nominalnej. Przy zakupie Prezentu jubilerskiego nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Nabywcy Prezentu zgodnie z aktualną polityką rabatową APART, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

2. Apart wystawi Nabywcy Prezentu jubilerskiego dokument potwierdzający zakup Prezentu jubilerskiego, który na podstawie obowiązujących przepisów będzie odpowiadał charakterowi Prezentu jubilerskiego, wskazanemu w § 2 Regulaminu.

§ 4

Aktywacja i Dezaktywacja

1. Apart dokonuje Aktywacji Prezentu jubilerskiego niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty odpowiadającej wartości nominalnej Prezentu jubilerskiego

2. Dezaktywacja Prezentu jubilerskiego następuje:

1) automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń, wskutek upływu daty ważności, wskazanej na druku Prezentu jubilerskiego,

2) wskutek czynności Apart dokonanej:

a) na wniosek Nabywcy, w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wniosku przez Nabywcę, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres ADC@APART.PL przy czym Nabywca taki wniosek może złożyć w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00, wyłącznie z powodu utraty Prezentu jubilerskiego.

b) bez wniosku Nabywcy, wyłącznie jeżeli okaże się, że Nabywca opóźnia się z zapłatą należności dokonaną w sposób bezgotówkowy (np. kartą płatniczą) za Prezent jubilerski wobec Apart o czas nie krótszy, niż 3 dni.

§ 5

Realizacja Prezentu jubilerskiego

1. Apart zobowiązuje się zrealizować każdemu posiadaczowi Aktywowany Prezent jubilerski:

1) w salonach firmowych Apart na terenie Polski („Salony"), w godzinach otwarcia tych Salonów oraz w wybranych salonach firmowych Apart na terenie Czech w zakresie Prezentu jubilerskiego zakupionego po 1 stycznia 2019 r.,

2) przed upływem daty ważności, która jest wskazana na druku Prezentu jubilerskiego,

3) poprzez wydanie w zamian za Prezent jubilerski towarów, znajdujących się w chwili realizacji Prezentu w Salonie, za aktualną cenę brutto tych towarów, nie wyższą niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego, przy czym:

a) Prezent jubilerski podlega wymianie na gotówkę w przypadkach wskazanych w przepisach lub Regulaminie,

b) jeżeli cena brutto wydawanych towarów jest wyższa, niż wartość nominalna Prezentu jubilerskiego osoba realizująca Prezent uiszcza różnicę w formie pieniężnej - gotówką lub w inny akceptowany prawnie sposób,

c) Apart uwzględni, przy realizacji Prezentu jubilerskiego rabaty, które przysługują Nabywcy zgodnie z aktualną polityką rabatową APART, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Prezent nie sumują się i będą uwzględniane przy realizacji Prezentu jubilerskiego wobec jednej z tych kart rabatowych,

d) w zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Prezentu jubilerskiego, inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których Regulamin wyklucza realizację wspólnie z Prezentem jubilerskim.

e) w zakresie realizacji Prezentu jubilerskiego w wybranych salonach firmowych Apart na terenie Czech kwota na nich wskazana przeliczana jest ze złotówek na daną walutę zgodnie z opublikowanym średnim kursem NBP dla danej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji Prezentu jubilerskiego.

2. Aktualna lista Salonów oraz salonów firmowych Apart na terenie Czech, w których możliwa jest realizacja Prezentu jubilerskiego dostępna jest na stronie internetowej Apart - www.apart.pl.

3. Apart ma prawo odmówić realizacji płatności Prezentem jubilerskim w przypadku upływu terminu ważności Prezentu jubilerskiego, braku możliwości realizacji płatności Prezentem jubilerskim (np. na skutek jego zagubienia lub uszkodzenia).

4. Nabywca jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Prezentu jubilerskiego. Apart nie ponosi odpowiedzialności za Prezenty jubilerskie, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone z przyczyn innych niż leżące po stronie Apart. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia, o których mowa powyżej Prezent jubilerski nie podlega odtworzeniu.

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Prezentu jubilerskiego należy przesyłać listownie na adres: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las k. Poznania lub złożyć na piśmie w Salonie. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę i Salon w którym nie zrealizowano Prezentu jubilerskiego,

2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,

3) numer seryjny Prezentu jubilerskiego.

W razie złożenia reklamacji niekompletnej Apart zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.

2. Apart zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację (która zawiera wszystkie elementy wskazane w pkt. 1 niniejszego paragrafu) nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.

3. W wyniku uznania Reklamacji Apart dokona realizacji Prezentu jubilerskiego, zgodnie z Regulaminem, a jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji upłynął termin, w którym Prezent można było zrealizować, wyda Prezent jubilerski w nominale odpowiadającym Prezentowi, którego termin realizacji upłynął, z terminem (datą) ważności odpowiadającym czasowi, który upłynął na rozpatrzenie reklamacji.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona w Salonach, w siedzibie Apart oraz na stronie internetowej Apart: www.apart.pl.

2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

3. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Regulamin nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.