Zmiany na listach refundacyjnych od 01.01.2014 r.

Farmaceuci przyzwyczaili się, że, zgodnie z Ustawą refundacyjną, listy aktualizowane są co dwa miesiące. Do tak częstego „odnawiania” nadal nie mogą jednak przywyknąć pacjenci. Po wejściu w życie Ustawy refundacyjnej mamy już za sobą 12 obwieszczeń. Zmiany jakie w porównaniu do XII obwieszczenia (obowiązującego od 1 listopada 2013 r.) zawiera projekt XIII obwieszczenia refundacyjnego zbiegną się tym razem z emocjami związanymi z początkiem Nowego Roku (wejdą bowiem w życie 1 stycznia 2014 r.). Przyjrzyjmy się im na spokojnie już teraz.

Zmiany w zakresie listy aptecznej

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014. Do obwieszczenia ogółem zostanie dodanych 114 nowych produktów,
w tym między innymi:

a)  lek zawierający pregabalinę (4 kody EAN) – refundowany we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym. Objęcie leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów zmagającym się z bólem w przebiegu choroby nowotworowej.

b) lek zawierający iwabradynę (2 kody EAN) – refundowany we wskazaniu przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej,
u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta- adrenolitykiem jest przeciwskazane albo nie jest tolerowane.

Poza tym dla 2 substancji czynnych (10 kodów EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją tj.:

a)  filgrastym i pegfilgrastym będą refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Jednocześnie dla tych substancji czynnych zmieniono zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją.

Jest też i mniej optymistyczna wiadomość. Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji produktów, dla których decyzje refundacyjne przestają obowiązywać 1 stycznia 2014 r., w obwieszczeniu nie znajdzie się 131 produktów (według nazw handlowych) obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Preparaty te powinny mieć jednak swoje ścisłe zamienniki.

Programy lekowe i chemioterapia – co nowego? 

Nowy projekt przewiduje rozszerzony dostęp do leczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii. Refundacją zostanie bowiem objęty nowy lek zawierający octan abirateronu (1 kod EAN) – w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana tylko i wyłącznie w ramach chemioterapii niestandardowej, a więc w ograniczonym zakresie. Refundacją zostaną objęte też leki generyczne zawierające imatynib (14 kodów EAN), co ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z przewlekłą białaczką szpikową oraz zaawansowanym włókniakomięsakiem guzowatym skóry.

Refundacją zostanie objęty lek zawierający doksorubicynę liposomalną niepegylowaną – w zakresie wskazań pozarejestracyjnych, tj. leczenie choroby Hodgkina i chłoniaków nieziarniczych w przypadku pacjentów, którzy nie mogą być leczeni konwencjonalnymi preparatami doksorubicyny ze względu na współistniejące schorzenia kardiologiczne oraz przebytą w przeszłości terapię doksorubicyną konwencjonalną. Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (6 kodów EAN), sól kwasu folinowego (1 kod EAN), karboplatynę (1 kod EAN), cytarabinę (4 kody EAN), gemcitabinę (3 kody EAN) oraz infliksimab (2 kody EAN). Rozszerzone zostaną również wskazania dla leku zawierającego docetaksel (3 kody EAN).


Podziel się: