Aborcja czyli kiedy prawo zezwala na przerwanie ciąży

Prawo polskie nie dopuszcza do przerywania ciąży poza kilkoma przypadkami.

Życie jest wartością fundamentalną i nienaruszalnym prawem człowieka. Prawa tego nie można znieść ani zmienić. Jest ono podstawą wszystkich innych praw człowieka oraz warunkiem prawidłowego przestrzegania prawa. 

Prawo polskie nie dopuszcza do przerywania ciąży poza kilkoma przypadkami wskazanymi w ustawie. Zgodnie z prawem nie można dokonywać aborcji na tzw. życzenie lub motywując decyzję trudnymi warunkami materialnymi czy sytuacją finansową kobiety ciężarnej. 

Kiedy polskie prawo zezwala na przerywanie ciąży?

Ciąża może zostać przerwana zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” (Dz. U. z1993r. Nr 17, poz.78) w przypadku gdy:

 • badania parenteralne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
 • ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub czynu kazirodczego).

Do którego momentu można przerwać ciążę? 

 • Jeśli badania parenteralne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, wówczas ciąże można przerwać do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem ciężarnej kobiety; wystąpienie tej okoliczności stwierdza lekarz inny niż przeprowadzający zabieg.
 • Jeśli ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety – brak terminu końcowego.
 • Jeśli ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego – do 12 tygodnia ciąży (do I trymestru).

Kto może dokonać aborcji?

Tylko lekarz posiadający:

 • specjalizacje pierwszego stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii,
 • tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii.

 Lekarz może odmówić wykonania zabiegu aborcji, jeżeli uzna, że jest to sprzeczne z jego sumieniem i etyką zawodową.

Jakie dokumenty i zaświadczenia są potrzebne?

Wystąpienie okoliczności wskazujących na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu stwierdza lekarz posiadający tytuł specjalisty, orzekający o wadzie genetycznej płodu na podstawie badań genetycznych lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii orzekającej o wadzie rozwojowej płodu na podstawie ultrasonograficznych badań obrazowych (USG) wykonanych u kobiety ciężarnej.

Wystąpienie okoliczności wskazujących, że ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej stwierdza lekarz w zakresie medycyny właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, wówczas potrzebne jest też zaświadczenie prokuratora. 

W praktyce nie łatwo uzyskać zgodę na zabieg przerywania ciąży, ponieważ ustawa ustala szczegółowo, co rozumie się pod pojęciem ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, wad rozwojowych płodu oraz co oznacza i kiedy ciąża stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. 

Do przerwania ciąży potrzebna jest także pisemna zgoda kobiety ciężarnej. W przypadku kobiety małoletniej (powyżej lub poniżej 13 roku życia) lub kobiety całkowicie ubezwłasnowolnionej (np. z powodu ciężkiej choroby psychicznej) wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego którymi mogą być np.: mąż, rodzice, opiekunowie itp.

 • W przypadku małoletniej powyżej 13 roku życia wymagana jest także pisemna zgoda tej osoby.
 • W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii w tej sprawie.
 • W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej potrzebna jest zgoda pisemna tej osoby, chyba że jej stan zdrowia psychicznego na to nie pozwala.
 • W wyniku braku przedstawiciela ustawowego zgodę na przerwanie ciąży orzeka sąd opiekuńczy. 

Jakie są koszty dotyczące aborcji?

Prawo do bezpłatnego przerywania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w wyżej wymienionych przypadkach uzyskują kobiety objęte ubezpieczeniem społecznym i kobiety uprawnione na podstawie odrębnych przepisów bezpłatnej opieki leczniczej.

Czy przerywanie ciąży oprócz wymienionych wyjątków jest legalne?

Nie. Aborcja poza wyżej wymienionymi przyczynami nie powinna być przeprowadzana, gdyż łamane jest prawo. Karze podlegają przede wszystkim osoby dokonujące aborcji (np. lekarze, inny personel medyczny), osoby nakłaniające kobietę ciężarną, zmuszające ją do zabiegu, pomagające jej w tym (np. koleżanki, mąż, rodzice, itp.). Konsekwencją tego może być pozbawienie wolności do 3 lat (aborcja nielegalna, namawianie, zmuszanie), a nawet 8-10 lat – w przypadku gdy na skutek aborcji nielegalnej umiera kobieta ciężarna lub/i kiedy dokonano zabiegu przerwania ciąży w momencie gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej lub też gdy aborcji dokonano bez zgody kobiety ciężarnej, podstępem.
- Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88 poz. 553).
Natomiast karze prawnej nie podlega nigdy kobieta poddająca się zabiegowi. 

Aborcja pod złudną przykrywką „ulgi” i „wyjścia z sytuacji” posiada nie tylko liczne konsekwencje prawne, ale przede wszystkim zagrożenia dla organizmu kobiety, u której jest ona przeprowadzana takie jak: osłabienie ogólnego stanu zdrowia, krwotoki z dróg rodnych, zakrzepy, zakażenia bakteryjne, większe ryzyko zachorowalności na raka piersi, zaburzenia miesiączkowania, komplikacje w przypadku kolejnej ciąży (bezpłodność, poronienia, porody przedwczesne, wady wrodzone noworodków, ciąże pozamaciczne), a nawet śmierć.

Przerywanie ciąży niesie także ze sobą psychiczne zaburzenia (tzw. „syndrom poaborcyjny”) takie jak: depresja, która prowadzi często do wrogości wobec kolejnych dzieci, nerwice, osłabienie „instynktu macierzyńskiego” i więzi rodzinnych, pozostawia również bolesne wspomnienia i szereg innych negatywnych przeżyć. Największą i najdotkliwszą jednak konsekwencją tego czynu jest śmierć małej, bezbronnej, niewinnej istoty, która tak jak każdy człowiek ma prawo do życia.


Podziel się: